take someone under one's protection

  1. Verb birini himayeye almak
  2. Verb birini koruma sına almak