trade- mark

  1. ticari marka
alameti farika
ticaret markası Noun
ticari marka
birleşik markalar
uluslararası ticari marka
tescilli marka sahibi
marka sahibi
ayırmaç, alâmeti farika, ticarî marka.
ticari marka Noun, Competition Law