1. İsim içtinap (outdated)
  2. İsim sakınma, çekinme, önleme, savuşturma, uzak/geri durma, içtinap.
    avoidance of danger: tehlikeden sakınma.
  3. İsim iptal, fesih.
  4. İsim boşaltma, kapı dışarı atma, çıkarma.
itiraz şartları İsim
istifa şartları İsim
bir tarafın bir iddianın doğruluğunu bir yandan kabul ederken öte yandan sonuçları değiştirdiğini ya
da nötr duruma getirdiğini iddia etmesi (örneğin
temastan kaçınma İsim, Tıp
bkz .� plea of confession and avoidance
(US) iddiadaki şeyleri kabul etmekle birlikte bunların etkisini yok etmek için genelde davacının dava
etmeye hakkı olmadığını kanıtlamak için yeni bir
reddetme hakkı
itiraz hakkı
rücu hakkı
iptal talebi hakkı
tehlikeyi bertaraf etmek için alınan önlemler
iptal edilebilir
iptal edilebilir
vergiden kaçınma İsim, Muhasebe
bir akdin iptali
bir akdin feshi
bir sözleşmenin iptali İsim
bir sözleşmenin feshi İsim
bir sözleşmenin iptali İsim
iflastan kovuşturmasına engel olmak Fiil
sözleşmeden dönme İsim, Hukuk
vergi kaçırma
veraset vergisi vermeme
sorumluluktan kaçınma
vergi kaçırma
yükümlülüklerinden kaçınma hakkında hükümler
Şüpheye mahal vermemek açısından belirtilmelidir ki, Hukuk