1. İsim, Reklamcılık fuar
 2. Sıfat hakkaniyetli
 3. Sıfat dürüst, haklı, makul, doğru, insaflı, hilesiz.
  a very fair man to do business with. a fair decision.

  He is strict but fair: Sert, ciddî fakat insaflıdır.
  to give someone fair warning of sth: dürüstlükle ihtar etmek.
  All's fair in love and war: Aşkta ve savaşta her şey mubahtır/caizdir.
  fair minded: makul düşünceli.
  By fair means or foul: ne yapıp yapıp, her ne pahasına olursa olsun, hangi vasıta ile olursa olsun.
 4. Sıfat âdil, hakkaniyetli, hakşinas, meşru, kurallara/yasalara uyan/uygun.
  fair play: hakşinaslık, tarafsızlık,
  dürüst hareket/davranış.
  a fair fight. a fair win. a fair judge.
  given a fair chance: (âdilâne) imkân verildiği takdirde.
  fair game: (a) yasak olmayan av, (b) meşru hedef.
 5. Sıfat bol, yeterli, geniş, vasi.
  a fair income. a fair estate. They own a fair piece of property.
 6. Sıfat orta, vasat, şöyle böyle, yeterli, kifayetli, oldukça iyi, orta halli, ne çok iyi ne çok kötü.
  fair
  health. a fair crop. She has a fair understanding of the subject.
 7. Sıfat uygun, müsait, muvafık, ümit verici, vaitkâr, uğurlu.
  (to be) in a fair way (to): … üzere, yolunda,
  amaca yakın (olmak).
  She was in a fair way to win before she fell.
  There is a fair chance that we shall win: Kazanmamız oldukça muhtemeldir.
 8. Sıfat, Meteoroloji (a) güneşli, açık, bulutsuz veya az bulutlu.
  fair sky. (b) iyi, güzel, yağmursuz/karsız/fırtınasız.

  The weather will be fair today.
  set fair: (hava) devamlı olarak iyi.
 9. Sıfat, Denizcilik müsait (rüzgâr), geminin ilerlemesine yardım eden (rüzgâr, akıntı).
  We had fair winds all day.
 10. Sıfat açık, engelsiz, maniasız, engellenmemiş.
  a fair road.
 11. Sıfat düzgün, pürüzsüz.
  a fair surface.
 12. Sıfat saf, temiz, pak, arı, lekesiz.
  a fair name. fair sparkling water. a man of fair fame.
  a fair
  copy of the report: raporun temiz bir kopyası.
 13. Sıfat okunaklı, açık seçik.
  fair handwriting.
 14. Sıfat sarışın, kumral, lepiska (saçlı).
  fair skin/hair/complexion.
 15. Sıfat güzel, cazip, lâtif.
  a fair young maiden. a fair lady.
  the fair sex: cinsi lâtif.
 16. Sıfat kibar, zarif, nazik, hoş.
  He spoke fair words.
 17. Sıfat oyalayıcı, aldatıcı, yaldızlı, görünüşte iyi/güzel fakat aslında yalan.
  fair promises: aldatıcı
  vaitler.
  put someone off with fair promises: birini güzel vaitlerle oyalamak.
 18. Zarf dürüst(çe), dürüstlükle, âdil(ane), hakça.
  play fair: (a) dürüst davranmak, hakça mücadele etmek,
  (b) kurallara göre oynamak.
  to act fair and square: dürüst/tarafsız/âdilâne davranmak.
 19. Zarf uygun/muvafık/müsait bir şekilde, yolunda.
 20. Zarf tamamen, tamamıyla, kâmilen, büsbütün.
  It happened so quickly that it fair took my breath away.
 21. İsim fuar, panayır.
  a world's fair = an international fair: milletlerarası fuar.
  a trade fair: ticaret fuarı.
 22. İsim pazar, sergi.
 23. İsim (hayır işi için) eğlenceli sergi, satış.
  The church held a fair to raise money.
 24. İsim dürüst/haklı/âdil/iyi/doğru olan şey.
 25. İsim (a) kadın, (b) maşuka, mahbube, sevgili, yavuklu.
 26. İsim güzellik, cazibe.
haksız rekabet İsim, Medeni Hukuk
tarım fuarı
fair2 (4).
muhtemel olmak, … olabilmek.
This entry bids fair to win first prize.
kitap fuarı
kilise kermesi
bir fuarda yiyecek içecek satma yeri gibi ayrılan yer
temize çekmek Fiil
yıllık panayır, çiftlik ürünleri ve hayvan panayırı.
teknik fuar
mühendislik fuarı
fuarda sergilemek Fiil
moda fuarı
fuar düzenlemek Fiil
sanayi fuarı
sanayii fuarı
sanayi fuarı
uluslararası ticaret fuarı
teknik fuar
mal fuarı
adil değil
açık hava fuarı
fuara katılmak Fiil
hilesiz oynamak Fiil
bitpazarı
fuara katılmak için aday olmak Fiil
örnek fuarı
eşantiyon fuarı
dostça konuşmak, yaklaşıp söz açmak.
belli bir alanda sınırlı fuar
ilk bahar fuarı
ilkbahar fuarı
yağmur çamur demeyerek
oyuncak fuarı
(Br) ticaret fuarı
fuar İsim
ticaret fuarı
meslek fuarı İsim, İşletme
mesleki fuar İsim, İşletme
bâtıllıklar fuarı (Bunyan'ın Hac Yolunda adlı eserinde adı geçen Vanity şehrindeki sergiye izafeten).
dünya fuarı
temize çekmek Fiil
sigorta edilebilecek riskler İsim
yeter sayılacak doğruluk
adalet ve nisfete uygun değer
adil ve makul tazminat
adil ve makul sözleşme
adil ve makul değer
fuara gidenler
fuar makamları İsim
(beyzbol) saha içinde kalan top.
fuar senedi
fuar arazi binası İsim
oldukça iyi iş
cari ticari değer
piyasa değeri
fuar kataloğu
fuar kataloğu
(alıp kaçmayacağını işaret ederek) futbol topunu yakalama.
haklı sebep
neşren hakaret suçu ile ilgili olarak kullanılan bu deyim yazarın adı doğru olmasa da yazdığının doğruluğuna
içten inanıldığını ifade eder
tarafsız eleştiri
eşit şartlar altında rekabet
adil rekabet İsim, Rekabet Hukuku
haklı rekabet
uygun bedel
müflisin satmış olduğu bir malın gerçek değerine tekabül etmeyen bir bedel olmakla birlikte dürüst ve
iyi niyetle yapılan bir satış sonucunda alınan b
tıpkı-kopya, aslına uygun kopya. İsim
temiz kopya, düzeltildikten sonra temize çekilmiş nüsha. İsim
şümullü hasar
güzel bir gün
fuarı ziyaret eden kişi
namuslu iş yapan tüccar
namuslu iş yapma
ucuz talep
sergi kataloğu
kardeş payı! herkes eşit hisse alsın! (Haksız muameleden şikâyet ederken söylenir).
peki, kabul, uygun, münasip.
“You can stay here overnight.” “That's fair enough.”
kabul, mutabıkız, pekâlâ, anlaştık.
gerçek değeri
doğru tahmin
makul bir tahmin
(a) avlanması sakıncasız hayvanlar, (b) meşru hedef, sözle hücum edilebilecek kimse.
A politician
is a fair game for everyone: Politikacılar herkes için meşru hedeftir.
bayram yeri
okunabilir el yazısı
âdil yargılama Hukuk
open housing
evi satarken/kiraya verirken ırk farkı gözetmeme. İsim
uygun gelir
cömert tazminat
tarafsız jüri üyelerinden oluşan mahkeme
muayyen bir şeyin muayyen zamandaki piyasa değeri
zabıta
tarafsızlık
fuar izin kartı
fuar süresi
zorlama
hile olmaksızın ikna
dürüst/âdil/insaflı/tarafsız davranış/muamele, tarafsızlık, hakkaniyet, hakşinaslık. İsim
kurallara uygun oynanan oyun. İsim, Spor
ticaret ve rekabetin dürüst ve hakkaniyetle yapılması
adil fiyat
uygun fiyat
münasip kâr
uygun kâr
iyi nitelikler İsim
iyi kalite
uygun fiyat
uygun kira ücreti
tarafsız rapor
uygun kazanç
sigorta edilebilecek riskler İsim
icra marifetiyle açık artırmalı satış
usulüne göre yapılan icra yoluyla satış
uygun güvence
cinsi lâtif, kadın(lar). İsim
cinsi lâtif, kadınlar.
sterner sex: erkekler.
dürüst/tarafsız/âdilâne davranış. İsim
adil hisse
haklı hisse
özü sözü doğru, açık konuşan, doğruyu söyleyen doğru sözlü.
fuar pavyonu
uygun şartlar İsim
elverişli şartlar İsim
fuar testi
şöyle böyle
fuar şehri
tenzilatsız satış, taban fiyat anlaşmasına uyan ticaret. İsim
(US) dikey fiyat oluşturma
iyi muamele
adilane hareket
iyi muamele
adil muhakeme
adil duruşma
adil yargılama İsim, Hukuk
adil yargılanma İsim, Hukuk
hakkaniyete uygun yargılanma İsim, Hukuk
adil kullanım Fikri Mülkiyet Hukuku
bir malın ihraç edildiği memleket tarafından vergilendirmek amacıyla değerinin saptanması
piyasa değeri üzerinden değerlendirme
gerçeğe uygun değer İsim, Muhasebe
piyasa değeri İsim, Muhasebe
fuar müşterisi
adil ücret klozu
adil ücret
uygun ve adil ücretler İsim
ücrette adalet İsim, İstihdam
zamanında yapılan ihbar
açık ikaz
bir liman ya da ırmakta gemilerin kullandığı şamandıralarla işaretlenmiş derin su yolu
normal aşınma payı
güzel hava
fuar haftası İsim
elverişli rüzgâr.
dalkavukluk
yağcılık
tatlı sözler İsim
okunaklı yazı
oldukça iyi durumda olmak Fiil
uygun fiyat vermek Fiil
uygun fiyat teklif etmek Fiil
muhtemelen başarı sağlamak Fiil
kusura bakmamak Fiil
mazur görmek Fiil
müsamaha göstermek Fiil
hoşgörmek Fiil
birine dürüst davranmak Fiil
kabul edilebilecek durumda
bir yazarın aslında doğru olmasa dahi yayımladığı şeyin doğruluğuna samimiyetle inandığı defisi
dürüst oynamaya çalışmak Fiil
(bilanço , Br) gerçek ve doğru görünüm
sportspersonship İsim, Spor
sportsmanship İsim, Spor