1. Sıfat zor kullanan, zorlayan, icbar/tazyik eden.
  2. Sıfat zorunlu, mecburî.
    Education is compulsory for all children in Turkey.
Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri (NACE kodu: 84.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri (NACE kodu: 84.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç) (NACE kodu: 65) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik (NACE kodu: O) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik (NACE kodu: 84) İsim, Sanayi ve Zanaatler
tescili zorunlu kılmak Fiil
cebri tasfiye
haciz halinde idareci tayin etme
mahkeme celbiyle mahkeme huzuruna çıkma
bir uyuşmazlığın hakem yolu ile çözümlenmesinin kanun tarafından zorunlu kılınması
cebri tahkim
zorunlu ya da kanuni tahkim
zorunlu tahkim İsim, Hukuk
(Br) tapuda tescil edilmesi gereken mülk
devam zorunluğu
mecburi otomobil sigortası İsim
mecburi iflas
zorunlu bütçeleme
zorunlu devir ve temlik
temlik ve devir
zorunlu koşullar İsim
zorla para tahsili
mecburi uzlaşma
mecburi şartlar
mecburi şartlar İsim
(su ikmali) bağlantı zorunluğu
zorunlu iştirak
zorunlu aidat
zorunlu katkı
mecburi gecikme
(grev , US) kanuni düşünme süresi
zorunlu tasarruf planı
zorunlu alıkoyma (akıl hastanesinde
kanunen açıklama zorunluğu
zorunlu fesih
zorunlu eğitim
mecburi eğitim
zorunlu öğretim (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
mecburi çalışma
mecburî çalışma
tanıklık yapmak zorunluğu
tanıklık yapma zorunluğu
cebri icra İsim, Hukuk
zorunlu harcama
zorunlu tescil
kayıt zorunluluğu
kayıt zorunluluğu
tescil zorunluluğu
mecburi sigorta
zorunlu sigorta
zorunlu üçüncü şahıslara karşı sigorta
zorunlu üçüncü şahıs rizikolarına karşı sigorta
zorunlu yargı yetkisi İsim, Uluslararası Hukuk
zorla çalıştırma
zorunlu iş
amir hukuk
zorunlu resim
zorunlu harç
zorunlu harç (resim , vergi
zorunlu vergi
zorunlu ruhsat
zorunlu izin belgesi
zorunlu lisans
bulundurulması gereken zorunlu izin belgesi
zorunlu tasfiye
cebri tasfiye
böyle bir durumda
şirketin aktiflerinin elden çıkarılmasından resmi bir kayyum sorumludur
ödeme güçlüğü içine düşen bir şirketin tasfiyesi
mecburi tasfiye
(emlak) simsarlar karteli
zorunlu ikraz
icra yolu
zecri tedbirler
zorunlu önlemler İsim
zorunlu tıbbi muayene
zorunlu tıbbi muayene
zorunlu üye
mecburi üyelik
zorunlu üyelik
mecburi askerlik hizmeti
muvazzaf hizmet İsim, Askerlik
zorunlu askerlik hizmeti
askerlik mükellefiyeti İsim, Askerlik
mecburi askerlik hizmeti
zorunlu askerlik İsim, Askerlik
zorunlu askerlik İsim, Askerlik
otomobil üçüncü şahıs mecburi mali sorumluluk sigortası İsim
davacının mahkemede hazır bulunmaması yüzünden veya mahkemenin dava hakkını kaldıran bir kararı nedeniyle davanın düşmesi
zorunlu ihbar
tahdit ya da kanuni zorunluk nedeniyle istemeden zorla ödeme
icra vasıtasıyla ödeme
mecburi kılavuz
kılavuz almanın zorunlu olması
zorunlu kılavuz alma
zorunlu kılavuzluk
zorlama yetkisi
pul yapıştırma zorunluğu
tanık ve diğer şahısların hazır bulunmalarını emreden mahkeme müzekkeresi
ihzar müzekkeresi
icra muamelesi
kamulaştırma
(Br) kamulaştırma
zorunlu tasfiye
cebri tasfiye
yazılmak mecburiyeti
zorunlu kayıt
zorunlu tescili
zorunlu tescil
zorunlu emekliye sevk etme
icra yoluya satış
zorunlu satış
cebri açık artırma
zorunlu tasarruf
zorunlu tasarruf
okula gitme zorunluluğu yaşı
zorunlu okula başlama yaşı
okula devam zorunluğu
okula zorunlu devam
zorunlu eğitim
zorunlu hizmet
zorunlu uzlaşma
zorunlu olarak alınması gereken ders
alınması zorunlu ders
zorunlu tahkim şartı İsim, Tahkim
kanunen zorunlu kılınan kontrol
(iskoçya) kamulaştırma
zorunlu trafik sigortası İsim, Sigorta
zorunlu sendika üyeliği
sendikaya zorunlu üyelik
bir sendikaya zorunlu üyelik
zorunlu kullanım
zorunlu kulanım
kullanma zorunluğu
zorunlu aşılama
aşı mecburiyeti
zorunlu oy verme
yerel seçimde oy kullanma zorunluğu
cebri tasfiye
cebri tasfiye
cebri tasfiye emri
zorunlu tasfiye (mahkeme kararı ile şirketin varlığına son verilmesi
icra yoluyla uygulamaya koyan
Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Zorunluğu Avrupa Konvansiyonu
icraya vermek Fiil
Motorlu Taşıtlar Açısından Hukuki Sorumluluğa Karşı Zorunlu Sigortaya Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun Özel Isim, Hukuk