1. İsim, Hukuk hakkaniyet
 2. İsim, Hukuk doğal hukuk
 3. İsim, İşletme hisse
 4. İsim, Ekonomi öz varlık
 5. İsim, Hukuk adalet duygusu
 6. İsim, Ekonomi net değer
 7. İsim, İşletme halka açık şirketin hissesi
 8. İsim denkserlik, haktanırlık, adalet, insaf, hakkaniyet, tarafsızlık, bitaraflık.
 9. İsim âdilâne/insafla yapılan muamele.
 10. İsim, Hukuk (a) anlaşmazlıkların çözülmesinde doğal adalet ve vicdanî ilkelerin uygulanması, (b) resmî yasaların
  noksanlarının içtihat kararları ve âdilâne emsallerle tamamlanması, (c) insaflı/âdilâne hak iddiası veya hakediş.
 11. İsim, Ticaret net değer, borçlar ve ipotekler ödendikten sonra kalan para/mal.
 12. İsim
  Actor's Equity Association ile ayni anlama gelir. Aktörler Birliği.
ilgisini kaybetmemek Fiil
ve hissedar varlığı
kanun ve hakkaniyet çerçevesinde Zarf, Hukuk
düşük faizle para alıp yüksek faizle işleterek kârı artırmak Fiil
dava dilekçesi İsim, Usul Hukuku
marka değeri
kasa sermayesi
haklı talep
meşru talep
ana sermaye
gayri menkulün menkule dönüştürülmesi
(US) bütün borçlar çıktıktan sonra şirketin geri kalan malvarlığı
bütün borçlar çıktıktan sonra şirketin geri kalan mal varlığı
hakkaniyet ve nasafet mahkemesi (doğal akıl ve mantığa dayanan , yazılı hukuk kurallarına tabi olmayan
hak ve adaleti uygulayan mahkeme
hakkaniyet ve nasafet mahkemesi
varlıklarda ya da kârlılıkta eş bir artma olmadan şirketin adi hisse senedi sayısının artması
hisse senetlerini sulandırma
normal hukuk mahkemesince tanınmayan devir fiili
yabancı iştirak
serbest sermaye İsim, Muhasebe
öz varlık artışı
aktifler , borçlar ve hissedar varlığı
borçlar ve öz sermaye
doğal hak hukuk duygusu
bakiye sermaye
net varlık İsim
öz sermaye
öz fon
üstün hak
eşitlik ilkesi
girişim sermayesi İsim, Bankacılık
ırk eşitliği
bir hakkı düşürmek Fiil
haciz halinde atanan idareci
yediadil (mahkeme veya kişiler tarafından atanan , dava konusu malın muhafazası ile görevli kişi
adalet ve nafaset
tercihli hisse senetleri İsim
öz sermaye Muhasebe
özsermaye Muhasebe
Özkaynaklar Muhasebe
(bilanço , US) özsermaye
bir anonim şirketin öz sermayesi
özkaynak değişim tablosu İsim, Muhasebe
sermayedarlar cetveli (sermayedarlarının durumunu ve ödenebilir tutarları gösteren ve yıllık rapora iliştirilen cetvel
özkaynaklar
öz sermaye
adalet ve nısfet kaidelerini uygulayan mahkemede açılan dava
alınteri payı (şirkete para yerine emek koyan tarafın aldığı hisse)
(US) şahsi sermaye olmaması durumunda
emek karşılığı hisse senedi satın alınması
öz sermaye
(Br) öz sermaye
düşük faizle para alıp yüksek faizle işleterek kârı artırma
kadın eş ve çocukların mahfuz malları İsim
kocanın servetinden karının eşit talep hakkı
sermaye hesabı
öz sermaye birikimi
öz sermaye
hisse konjonktürünün yükselmesi
kurucu sermayesi: şirketi kuranların koyduğu sermaye.
özvarlıkları parçalara bölme İsim, Muhasebe
hakkaniyet
hakkaniyet mahkemesi
nasafet mahkemesi
gayri menkul ipotek tahditleri yüzünden hisselerin değer kaybetmesi
öz sermayenin sulanması
sermaye kazancı
öz sermaye teçhizatı
hisse senedi çıkararak finansman
öz sermaye finansmanı
şirketçe hisse senedi satışı (adi ya da tercihli hisse senedi ihraç ederek şirkete para toplama
ipotek fonu
karşılıklı fon hisseleri ve sigorta karışımı (böyle bir planda satın alan , karşılıklı fon hisselerini
satın alır , sonradan bu hisseler sigorta primi
kredi faizi çıktıktan sonraki net işletme geliri
sermaye ortaklığı İsim, Hukuk
ortaklık payı İsim, Muhasebe
öz sermaye yatırımı
hisse senedi ihracı
kicker ile ayni anlama gelir. ipotek karşılığı borç para verenin normal faizden başka kârdan istediği hisse/prim.
nasafet hukuku İsim, Hukuk
nasafet hukuku (doğal akıl ve mantığa dayanan yazılı hukuk kurallarına tabi olmayan hak ve adalet
değişken değerli hayat sigortası poliçesi
öz sermaye kredisi
ucuz kredi
hisse ortaklığı yönetimi
hisse senedi piyasası İsim, Bankacılık
hisse piyasası İsim, Bankacılık
yaratılmış hak yöntemi
net yatırım değeri yöntemi
özsermaye yöntemi İsim, Muhasebe
kanunun ruhu
ipotekten kurtarma hakkı: borç ödeme vakti geçmiş olsa bile borçlunun belirli bir süre içinde borcu ödeyip
ipotekli mülkü geri alma hakkı.
halefiyet hakkı
vergi adaleti
öz sermaye artırma
sermaye artırma
sermayedar
öz sermaye mülkiyeti
öz sermaye
öz sermaye iştiraki
iştiraklerimiz ve kuruluşlarımız
menkul kıymetler borsasında uygulanan bir yatırım stratejisi
öz sermaye portföyü
öz sermaye portföyü
öz sermaye durumu
temettü değerleri kuru
temettü fiyatları İsim
öz sermaye oranı
(aktifin) özsermayeye oranı
aktifin pasife oranı
öz sermaye katsayısı
tasfiye memuru
devredilebilir mülkiyeti gösteren belge
bir tür adi hisse senedi
ana sermaye
temettüler İsim
ana sermaye hisseleri İsim
öz sermaye hisseleri İsim
hissedarların sermayesi
özsermaye hisseleri İsim
adalet ve nisfet davası İsim
adalet ve nısfet davası İsim
sermaye aktarımı
çoğunlukla aynı endüstrideki başka bir şirketin hisse senedine aktarılması
yatırım fonlarının bir hisse senedinden
düşük faizle para alıp yüksek faizle işleterek kârı artırma
yabancı olanaklarla finansman
yabancı finansman
adil değer
özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilmek Fiil, Muhasebe
dış borç yatırım takası (dış borçların geri ödenmeyip borçlu olan ülkede alacaklı tarafından yapılacak yatırımlara dönüştürülmesi
dış borç yatırım takası İsim
yabancı iştirak sermayesi
temettüleri piyasaya çıkarmak Fiil
girişim sermayesi şirketi İsim, Bankacılık
hisse senetleri satarak sermaye tedarik etmek Fiil
hisse senetlerini satarak sermaye tedarik etmek Fiil
öz sermaye kârlılık oranı İsim, Muhasebe
özkaynak kârlılığı İsim, Muhasebe
özsermaye kârlılığı İsim, Muhasebe
öz sermaye kârlılığı İsim, Muhasebe
özsermaye kârlılık oranı İsim, Muhasebe