market economy

  1. piyasa ekonomisi
  2. piyasa ekonomosi
  3. İsim, Ekonomi serbest piyasa ekonomisi
serbest piyasa ekonomisi İsim, Ekonomi
ucuz malların sürümü olduğu piyasa