1. İsim nam
 2. ad, isim.
  by name: adıyla, ismiyle, ismen.
  I know him by name: İsmen tanıyorum.
  Christian
  name: vaftiz adı, öz ad.
  Family name: soyadı.
  maiden name: kızlık soyadı.
  of the name of: adıyla, ismiyle, adında, isminde, namında.
  name plate: tabela, ad levhası.
 3. kötü söz, küfür, küçültücü/hakaretâmiz söz.
  to call someone name: birine küfretmek/hakaret etmek.

  call one names: (a) birine sövüp saymak, küfürler savurmak, (b) kızdırmak için ad takmak.
 4. nam, şöhret.
  to protect someone's good name: şöhretini korumak.
  to have a bad name: kötü
  şöhret sahibi olmak, adı kötüye çıkmak.
 5. ünlü/tanınmış/ad yapmış kimse/kurum vb.
  a big name in industry.
  She is a name in shov business: Ünlü bir artisttir.
 6. dış görünüş, suret, zahir.
  in name: gürünüşte, zahiren, suretâ, sözde, görünüşte.
  He was ruler
  in name only: Sadece görünüşte hükümdardı.
 7. Tanrının kutsal adı.
  in the name of goodness/fortune: Allahaşkına.
 8. ün, unvan, şan ve şöhret, itibar.
  to seek name and position: mevki ve şöhret peşinde koşmak.
 9. adlandırmak, ad/isim koymak/vermek.
 10. adıyla/ismiyle çağırmak.
 11. zikretmek, sözünü etmek.
 12. adını/ismini söylemek, kimliğini söylemek/tanıtmak.
 13. belirtmek, tayin etmek, söylemek.
  name your price: İstediğiniz fiyatı söyleyin (ne isterseniz vereceğim).
 14. atamak, tayin etmek, memur etmek.
 15. adı/ismi … olan, … adıyla tanınan/ismiyle maruf.
 16. ünlü, meşhur, tanınmış, maruf.
  a name performer. name brands.
 17. adını/ismini veren.
  the name story: adını kitaba veren hikâye.
hesap sahibi İsim, Bankacılık
kendi namına hareket etmek Fiil
kendi adına hareket etmek Fiil
şöhretinin şahikasında
birinin şöhretini kıskanmak Fiil
ad ıyla sanıyla
kendi adı altında iş yapmak Fiil
kendi hesabına iş yapmak Fiil
bir kimsenin adını lekelemek, namusuna leke sürmek.
adını kaydettirmek Fiil
adını kaydetmek Fiil
adıni kaydetmek Fiil
adını otelde kalanlar defterine yazmak Fiil
adını ziyaretçiler defterine yazmak Fiil
adını bir listeye yazmak Fiil
resmi bir forma adını yazmak Fiil
adını listeye yazdırmak Fiil
adını kaydettirmek Fiil
soyadını söylemek Fiil
adıni , soyadını söylemek Fiil
kendi alanında büyük ün yapmış olmak Fiil
asalet unvanına sahip olmak Fiil
müflis ilan edilmek Fiil
(Br) yazılmak Fiil
adı çağrılmak Fiil
bir takım unvanları olmak Fiil
bir şey adına olmak Fiil
itibarını lekelemek Fiil
birinin nam ve hesabına
üyeliğini muhafaza etmek Fiil
adını bir girişime vermek Fiil
bir şeye kendi adını vermek Fiil
(kötü bir işe) adı karışmak, methaldar olmak, (bir işte) parmağı olmak.
Don't lend yourself to foolish
schemes. I shall not lend myself to your scheme.
kendi yağıyla kavrulmak Fiil
adının hakkını vermek Fiil
isminin hakkını vermek Fiil
adından yararlanmak Fiil
giysileri üzerine kendi adını yazmak Fiil
adına beş parası olmamak Fiil
(bir kimse) adı lekelenmiş/şöhretine leke sürülmüş.
matbaa harfi bir adresi matbaa harfleriyle yazmak adını matbaa harfleriyle
adını matbaa hafleriyle yazmak Fiil
bir kitabı kendi adıyla yayımlamak Fiil
bir kitabı kendi adına yayımlamak Fiil
adını listeye koymak Fiil
adını kaydettirmek Fiil
adaylığını koymak Fiil
adını listeye koymak Fiil
adını listeye koymak Fiil
muhbirin adını açıklamayı reddetmek Fiil
adını kaydettirmek Fiil
kızlık adını yeniden kullanmaya başlamak Fiil
geldiğini bildirmek Fiil
birine geldiğini haber verdirmek Fiil
bir belgeyi imzalamak Fiil
imzasını atmak Fiil
bir mektuba imzasını atmak Fiil
adını ve adresini zarfın üstüne basmak Fiil
adını ve adresini zarfın üzerine basmak Fiil
adını bir belgenin altına koymak Fiil
adını bir dilekçenin altına koymak Fiil
kendi adına dava açmak Fiil
adını söylemek Fiil
adıni bağışlamak Fiil
kendine/şahsına ait/mahsus/özgü, kendisinin, kendi adına.
He hasn't a friend to his name: Bir
tek dostu bile yok.
I haven't a penny to my name: Meteliğim yok.
kendi adı altında
İsminiz nedir? Cümle
Adınız nedir? Cümle
İsminizi öğrenebilir miyim? Cümle
Adınızı öğrenebilir miyim? Cümle
İsminiz? Cümle
adını yazmak Fiil
adını soyadını yazmak Fiil
adıni , soyadını yazmak Fiil
adını açık olarak yazmak Fiil
kendine bir ad takmak Fiil
takma ad
damga
büyük ve önemli isim
kitap adı
bir markanın kelimelerden oluşan kısmı
marka adı
ticari unvan İsim, Hukuk
ticaret unvanı İsim, İşletme
ikinci ad, takma ad, lâkap, müstear ad. İsim
(a) vaftiz adı, vaftizde verilen ad, (b) ad, küçük ad/isim.
kod adı
ortak isim
ticaret unvanı İsim, İşletme
şirket unvanı
şirket ünvanı
gizlenmek amacıyla kullanılan , kişinin kendi adından başka bir ad
gizlenmek amacıyla kullanılan kendi adından başka bir ad
veri adı
belge adı Bilgi Teknolojileri
alan adı İsim, Yazılım
sahte ad
soyadı, lâkap.
uydurma ad
sahte ve uydurma ad
nam-ı mevhum İsim
kütük adı
ad, isim. İsim
birine kara çalmak Fiil
adı ve soyadı
tam ad ve soyadı
tam ad (ad ve soyadı
coğrafi isim
ad, isim. İsim
ticarethane adı
özdeyiş
herkesçe tanınan bir isim İsim
adı ile bilmek Fiil
birini ad ıyla tanımak Fiil
birini (sadece) adıyla tanımak Fiil
soyadı. İsim
ad ve soyad
yer ismi İsim
kızlık soyadı, bir kadının evlenmeden önceki soyadı
ad, isim, göbek adı ile soyadı arasındaki ad. İsim
meslek adı
ün yapmış ad
ortaklık adı
takma ad, müstear isim. İsim
mahlas İsim, Dil ve Edebiyat
müstear isim İsim, Dil ve Edebiyat
şahsın adı
sevgi/şefkat ifade eden ad/isim.
Teddy was her pet name for him. İsim
yer adı
yer ismi İsim
mesleki unvan
özel isim
kanunen korunan isim
birine ad ıyla atıfta bulunmak Fiil
cins isim
sahne adı
takma ad
bir değerli kâğıdın borsa daki adı
firma ünvanı
müstear ad
ticaret ünvanı
ticari isim İşletme
ticari marka
gerçek adı
birinin adını kullanmak Fiil
bir gün tespit etmek Fiil
künye
yaka kartı İsim, İşletme
isim plakası İsim
markalı mal
ad/isim günü: (a) bir kimsenin adını aldığı aziz namına yapılan bayram günü, (b) bir kimseye ad konulan gün, vaftiz günü. İsim
kötü şöhret edinmek Fiil
baş rol
tabela
plaka
isim levhası İsim
isimlik
isim plakası İsim
tanıtma levhası İsim
adaş
birini bir göreve getirmek Fiil
adrese teslim eden tedarikçi firma
isimlik İsim
sahibinin adını gösteren ve giysi üzerine dikilen şerit
(borsa) isim fişi
leke sürmek Fiil
adı ve soyadı
adı kalmak Fiil
 1. missive
 2. music
 3. certificate
 4. diploma
 5. declaration or permit (used in compounds only
official record of evidence taken by an examining magistrate from an accuse
deed of consent
to lodge an objection Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Mektup