1. Fiil dön(dür)mek, çevir(il)mek, devret(tir)mek.
  2. Fiil dairesel/kapalı bir yörüngede hareket et(tir)mek.
  3. Fiil bir eksen etrafında dönmek, dairesel hareket yapmak.
  4. Fiil etraflı/derin düşün(ül)mek, mütalea etmek/edilmek, düşünüp taşınmak, (zihninde) evirip çevirmek.
  5. Fiil tekrarlamak, nüksetmek, tekrar vukubulmak, yeniden olmak, avdet etmek, geri gelmek, dönmek.
  6. Fiil bir ana fikir etrafında toplanmak/gelişmek, temerküz etmek.
    The dispute revolved around the wages.
bir sorunu müzakere etmek Fiil
düşünüp taşınmak Fiil
... üzerine kurulu olmak Fiil
... etrafında dönmek Fiil
zihnini kurcalamak Fiil