application

 1. Noun, Software uygulama
 2. Noun uygulama, tatbik.
  the application of modern technology to daily life: modern tekniğin günlük hayata uygulanması.
 3. Noun uygulanabilme, tatbik kabiliyeti.
  That rule has no application to this particular case: O kural bu özel hale uygulanamaz.
 4. Noun (merhem vb.) sürme, tatbik etme, kullanma.
  for external application: haricen kullanılır/sürülür.

  The application of this medicine should be at night: Bu ilâç gece kullanılmalıdır.
 5. Noun merhem.
  You will be able to get this application from the doctor: Bu merhemi doktordan alabilirsiniz.
 6. Noun müracaat, başvurma.
  application for a job: bir iş için başvurma.
  to file an application for
  admission to a university: üniversiteye kabul edilmek için müracaat etmek (dilekçe vermek).
 7. Noun dikkatli çalışma, say-ü gayret.
  By application to his work he won promotion: İşinde dikkatli çalışması
  sayesinde terfi etti.
  He worked with great application to learn English in one year: Büyük gayret sarfaderek İngilizceyi bir yılda öğrendi.
bildiğini uygulamak Verb
kişinin kendini derslerine vermesi
kendini görevine vermek Verb
birini vekil tayin etmek Verb
(US) birini mirasçısı olarak belirlemek Verb
Patent Başvurusu İçin Yerine Getirilmesi Gereken İşlemlere Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
kıyas uygulaması
yönleme açısı
bir başvuru yu onaylamak Verb
birinin başvurusunu desteklemek Verb
inşaat dilekçesi
iş kurma başvurusu
bilgisayar uygulaması
kredi başvurusu
kredi kartı başvurusu Noun, Banking
dilekçenin
bir başvuru tasarısı hazırlamak Verb
gümrük vergilerinin geri verilmesi için başvuru
iş başvurusu Noun, Human Resources
acele itiraz
fazla başvuru
uygulama alanı Noun
başvuru dilekçesi vermek Verb
son ihbar
son ihbar (borcunu zamanında ödemeyen borçluya , borcunun belli bir süre içinde ödenmemesi durumunda
mal gönderilmeyeceğini bildiren ihtarname
dış ülkelerdeki ilan
resmi başvuru
elle yazılmış başvuru formu
el yazılı başvuru
ithal başvurusu
bireysel başvuru Noun, Rights-Freedoms
sigorta başvurusu
ciddi talep
bir dava görülmekteyken bir mübadeleye ilişkin başvuru
iş başvurusu Noun, Human Resources
müracaat mektubu
borsada bir şirkete ait ilk kez satışa arz edilen hisselerde satın alacağı miktarı bildiren genellikle
de basılmış form olarak verilen taahhüt mektubu
hisse alım taahhüt belgesi
lisans başvurusu
kredi talebi
borç isteme
posta ile yapılan uygulama
bir başvuruda bulunmak Verb
üyelik başvurusu
uygulama yöntemi
ipotek borç başvurusu
başvuru üzerine
(patent kanunu) esas başvuru
pasaport başvurusu
patent başvurusu
talep üzerine ödenir
barış dönemi uygulaması
(patent hukuku) muallaktaki başvuru
sürekli olarak atanmış
pratik uygulama
önceki uygulama
önceki başvuru
uygulama alanı Noun
bir başvuruyu reddetmek Verb
bir başvuruyu geri çevirmek Verb
bir başvuruyu reddetmek Verb
bir başvuru yu geri çevirmek Verb
sınırlı uygulama
rota başvurusu
uygulama alanı Noun
başvuruda bulunmak Verb
dilekçe sunmak Verb
(Br) hisse senedi başvurusu
hisse senedi başvurusu
kesin uygulama
başvuru dilekçesi sunmak Verb
ülkesel uygulama Noun, International Law
birörnek uygulama
vize başvurusu Noun
vize işlemleri Noun, Tourism
yerini bulmuş
yazılı başvuru
yanlış uygulama
kurul tayin etmek Verb
bir toplantı günü kararlaştırmak Verb
avukat tayin etmek Verb
yediemin tayin etmek Verb
yetkili acente
her türlü çareye başvurmak Verb
vasiyet tenfiz memuru tayin etmek Verb
uzman tayin etmek Verb
eksper tayin etmek Verb
uygulama analisti Noun, Employment
başvuru ve tahsis
uygulama alanı Noun
tatbiki sanat
veli tayin etmek Verb
vasi tayin etmek Verb
büroya başvurmak Verb
mektupla başvurmak Verb
nizamnameye uygun olarak
ağırlık esası üzerinden alınan vergi
sermaye hisselerini ilk ödeme
aynı zamanda uygulamak Verb
doğru uygulamak Verb
birini amaca uygun olarak atamak Verb
belli bir ürüne ya da faaliyete yüklenen maliyet
başvuru tarihi
belirlenen gün
bir kanunun yürürlüğe gireceği tarih
yetkili bayi
başvuru evrakı
uygulamalı iktisat
uygulama altyapısı sağlama Information Technology
başvuru ücreti
başvuru harcı
başvuru dosyası Noun
para yardımı
iş müracaatı başvurusu
iş müracaatı
ödünç almak için başvurmak Verb
ikraz müracaatı
gümrük tarifesi tespiti başvurusu
katılım başvurusu
erteleme başvurusu
tescil başvurusu
hesap açtırma başvurusu
avans için başvuru
temdit başvurusu
sığınma isteği
iptal başvurusu
rızasını almak için başvurmak Verb
kredi başvurusu
aklanma başvurusu
talimat almak için başvurmak Verb
yargılama giderlerini karşılayamayacak durumda olan kimselerin devlete adli yardım için başvurmaları Noun
pasaport başvurusu
ödeme talebinde bulunma
tasfiye memuru için başvuru
reeskont başvurusu
para yardımı başvurusu
süre tanınması için başvuru
(Br) hisse satın almak için başvurmak Verb
(Br) hisse için başvuru
iştirak taahhütnamesi doldurma
bir şey talep etmek Verb
işe girerken doldurulan müracaat formu
iştirak taahhütnamesi
başvuru formu Noun, Human Resources
başvuru formaliteleri Noun
yazıyla başvuruda bulunun
yazılı başvuru
iştirak mektubu
hisse satın alma taahhüt belgesi
borç isteme formu
başvuru evrakları Noun
uygulamalı matematik
üyelik başvurusu
bir şirketin yeni ihraç ettiği ya da satışa sunduğu hisselere talip olan bir kimsenin başvuruda bulunurken ödemesi gereken para
bir şirketin yeni çıkardığı ya da satışa sunduğu hisseleri satın almak iste
bir şirketin yeni çıkardığı ya da satışa sunduğu hisseleri satın almak isteyen kişinin başvuruda bulunurken ödemesi gereken para
bir kanunun uygulanması
bir sistemin uygulanması
fon uygulama
fonların mal ya da hizmet yaratmada kullanılması
fonların kullanımı
fonların mal veya hizmet yaratmada kullanılması
imalata götürü (tahmini) olarak yüklenen genel imalat maliyeti
uygulama paketi
başvuru evrakları Noun
zehirli gaz uygulamak Verb
başvuru formalitesi
uygulama programı Noun, Software
(Br) taahhüt edilen hissenin ödendiğine dair alındı
bütçe tasarısı
uygulama istemcisi Information Technology
suskripsiyon hakları Noun
uygulama sunucusu Information Technology
başvurmak ulmalıdır
dilekçe fişi
uygulama programı Noun, Software
uygulamalar yazılımı (bir iş uygulaması , oyun , kelime işlem , veri analizi gibi belirli görevleri yerine
getirmek için düzenlenmiş bir bilgisayar pr
uygulama yazılımı Information Technology
birini belediye reisi tayin etmek Verb
uygulama sistemi
uygulama teknikleri Noun
zeyil başvurusu
ek başvurusu
kovuşturmanın durdurulması başvurusu
iş başvurusu formu
iş başvurusu formu
(Br) hisse taahhüdü için çağrıda bulunmak Verb
(Br) hisse taahhüdü için başvuruda bulunmak Verb
pasaport başvuru formu
standart başvuru formu