bring someone to power

  1. Verb birini iktidara getirmek
  2. Verb birini ülkenin başına getirmek
  3. Verb birini iktidara taşımak