memorandum

  1. Noun muhtıra, andaç, ileride hatırlanmak için yazılan kısa yazı.
    He sent us a memorandum about the meeting.
  2. Noun bir memurun öbürüne yazdığı kısa not.
  3. Noun müzekkere.
  4. Noun, Law bir anlaşmanın koşullarını kapsayan genellikle gayrıresmî yazışma.
  5. Noun devletler arasında gayrıresmî nota, muhtıra, bildiri.
ek muhtıra
banka anlaşması
konsinye olarak göndermek Verb
esas sözleşme maddeleri Noun
esas sözleşme maddeleri Noun
bir borcun miktarını ve nedenini gösteren
fatura dışındaki herhangi bir belge
bir borcun miktarını ve nedenini gösteren , fatura dışındaki herhangi bir belge Noun, Accounting
muhtıra yazmak Verb
bilgi notu Noun, Public Administration
nizamnamenin hüküm kmüleri Noun
talimatnamenin hüküm kmüleri Noun
konşimento
kuruluş bildirgesi
yazılı sözleşme
yazılı anlaşma
nazım hesaplar Noun, Accounting
sigortacıya bir prim veya hasarla ilgili olarak yapılan ön ihbar
şirket kuruluş senedi
(sigorta , ipotek) sözleşme dışında bırakılan maddeler Noun
teslim varakası Noun
bloknot
muhayyer satın alma
deniz sigorta poliçesinde hariç tutulan hususlar listesi
(deniz sigortası) sigortacıyı niteliği gereği çabuk bozulan şeylere vaki olacak zararlardan ya da önemsiz
zararlardan sorumluluk dışı tutan kloz
(demiryolu) yük tesellümü
mülahaza sütunu
imzasız konşimento sureti
(US) üzerinde özel olarak anlaşmaya varılmış ödeme şartları Noun
dosyaya konacak muhtıra
(US) emaneten verilmiş mallar Noun
emaneten verilmiş mallar Noun
hata cetveli
yazılı anlaşma
muhtıra
(devletlerararsı hukuk) yazılı anlaşma
(patent hukuku) patent değişikliği sözleşmesi
(Br) davaya cevap
(Br) şirket kuruluş senedi
gayri menkul ipotek belgesi
bir bankadan alınan borca karşılık bankaya tevdi edilen hisse senedi gibi değerli kâğıtların kaydedildiği
ve sahibince imzalanan belge
emanet belgesi
bir şirketin dış faaliyetlerini düzenleyen ve şirketin kuruluşu esnasında hazırlanması gereken bir şirketin adını
merkez bürosunu
hisse sayısı ve miktarını içeren belge
şirketin nominal sermaye tutarını
(US) mahkeme ekspertizi
ortaklık muhtırası
rehin belgesi
(Br) şirketin ipoteğin kaldırılmasını tescil dairesine bildirdiği belge
mutabakat zaptı Noun, Law
mutabakat belgesi Noun, Law
ön anlaşma Noun, Law
mutabakat zaptı Noun, International Law
bir sözleşmenin anahatları Noun
bloknot
muhayyer satış
komisyon üzerine satış
  1. memo

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Bir devletin başka bir devlete veya ... verdiği diplomatik nota, muhtıra