power outage

  1. Noun elektrik kesintisi
  2. Noun, Energy-Resources elektrik kesilmesi
planlı kesinti, planlı elektrik kesintisi Noun, Energy-Resources
plansız kesinti, plansız elektrik kesintisi Noun, Energy-Resources