structure

  1. yapı, bina.
  2. yapılış, kuruluş.
  3. inşaat.
  4. Biology bünye.
  5. Geology yerbiçimi, kayaç yapısı.
  6. (özellikle organik kimyada) atomların molekül içinde diziliş/bağlanış tarzı, molekül yapısı.
  7. toplumsal yapı, içtimaî bünye.
  8. yapmak, inşa etmek.
  9. örgütlemek, bütünü ile düşünmek/ plânlamak ve yapmak.
zemin-yapı etkileşimi Noun, Construction
yapı kaynaklı gerilme Noun, Construction
yaş yapısı
tarım rejimi
görevdeş yapı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
öğeciksel yapı, atomun yapısı.
bilanço yapısı
işin yapısı
sermaye yapısı (işletmenin uzun vadeli borçlarıyla öz sermayesinin durumu
sermaye strüktürü
sermaye yapısı
sınıfsal yapı. Noun
(US) şirketin yapısı
şirketin yapısı
bir yapının maliyeti
masrafın yapısı
maliyet yapısı
kredi yapısı
veri yapısı Information Technology
derin yapı: üretici-dönüşümsel dilbilgisinde, sözdizimsel bileşende elde edilen, evrensel nitelikli olduğu
varsayılan, biçimsel, soyut tümce yapısı.
Noun
demografik yapı
nüfus yapısı
demografik yapı
bölgesel yapı
ikili yapı
ikili yapı
ekonomik yapı
taşkın yapı Noun, Zoning Law
bütün yapı
eskalasyonlu (artırımlı) gümrük tarifesi yapısı Noun
döviz kuru yapısı
bilet ücreti sistemi
mali yapı
ince-yapı: elektron mikroskobunda incelenen biyolojik yapı. Noun
hiyerarşik yapı
silsileli yapı
hiyearşik yapı
kökendeş yapı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
girdi ve çıktı yapısı
girdi çıktı yapısı
bina sigortası Noun
faiz oranı yapısı
iç yapı/bünye.
bina bakımı
işletme bünyesi
işletme yapısı
piyasa yapısı
piyasanın yapısı
pazarlamanın yapısı
parasal yapı
paranın yapısı
belediyenin yapısı
amortismana tabi olmayan yapı
amortismana tabi olmayan yapı
organizasyon yapısı
ücret pazarlığı yapısı
algısal yapı.
nüfusun yapısı
yetkisel yapı/bünye, yöneticiler arasında yetki dağılışı. Noun
yetkililer: bir örgütü yöneten/kontrol eden topluluk. Noun
fiyatın yapısı
fiyatın yapısı (bir ürünün ayrıntılı fiyatları ve iskontolar
mülkiyet teşekkülü
ücret yapısı
ücretin yüzdeler olarak oluşturulması
maaşın yapısı
yerleşmenin yapısı
ortaklık yapısı Noun, Management
toplumsal yapım.
tekelci bir yapıyı bozmak Verb
personel yapısı
devletin yapısı
vergi sistemi
yapısı
vergi sisteminin yapısı
sendikanın yapısı
dikey yapı
körelmiş yapı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
(bir tür enflasyondur ; bir üretici ücretleri artırmaya zorlanıyorsa , ücret masraflarını karşılamak
için ürününün fiyatını da artırmalıdır ; bu da ye
ücret yapısı
iş dökümü yapısı Information Technology
yapı Noun, Zoning Law
yapısal plan
bir cümlenin yapısı
tarımın yapısı
bir teşkilatın yapısı
işletmenin yapısı
masrafların yapısı
dağıtımın yapısı
faiz hadlerinin yapısı
nüfusun yapısı
toplumun yapısı
ticaretin yapısı
sendikanın yapısı
(Br) yapısal plan
birşeyi birşey temelinde düzenlemek Verb
birşeyi birşey halinde düzenlemek Verb
birşeyi birşeye göre şekillendirmek Verb
birşeyi birşeye göre düzenlemek Verb
birşeyi birşeye göre biçimlendirmek Verb
sermaye oranı
sermaye yapısı oranı
bina ve içindekiler sigortası Noun
toplumun bütün yapısını değiştirmek Verb
iş kırılım yapısı Noun, Management