unplanned power outage

  1. Noun, Energy-Resources plansız kesinti, plansız elektrik kesintisi
planlı kesinti, planlı elektrik kesintisi Noun, Energy-Resources