1. daha iyi/âlâ.
  That book is better than this one: O kitap bundan daha iyidir.
  to behave better:
  daha iyi davranmak.
  He knows the way better than we do: Yolu o bizden daha iyi bilir.
  better and better: gittikçe daha iyi.
  It's getting better and better: Gittikçe iyileşiyor.
  better still: daha da iyisi.
  That's better! Hah şöyle!/İşte şimdi oldu!/Bu çok daha iyi.
  All the better = So much the better: Daha âlâ/ iyi ya! İsabet! Olsun!
  It would be all the better for a drop of paint: Birazcık boya ile daha iyi gözükür.
  He has seen better days: Önceden durumu/hali vakti daha iyi idi.
  It couldn't be better = Nothing could be better: Daha âlâsı olamaz.
  His better nature stopped him from spending all his money: Sağduyusu bütün parasını harcamaktan alıkoydu.
  The better I know him the more I admire him: Onu daha iyi tanıdıkça hayranlığım artıyor.
  I like it better than I used to: Gittikçe ondan daha çok hoşlanıyorum.
 2. (ahlâkça) üstün, faziletli.
  She's no better than a strumpet: Kaltağın biridir/Bir fahişeden başka
  bir şey değildir.
  He's no better than a thief: Hırsızın biridir.
 3. daha kıymetli/uygun/münasip, arzu edilir, yeğ, şayanı tercih.
  a better time for action: harekete
  geçmek için daha uygun bir zaman.
  It would be better to stay at home: Evde kalmak daha uygun olur.
  It is better not to promise anything than to let him down: Sonunda düş kırıklığına uğratmaktansa hiçbir şey vaadetmemek yeğdir.
 4. çoğu, büyük/önemli bir kısmı(nda).
  the better part of: yarısından fazlası.
  I haven't seen him
  for the better part of the month.
  the better part of a lifetime: ömrün yarısından fazlası.
  for the better part of the year: yılın yarısından fazlasında/önemli bir kısmında.
 5. (sağlıkça) daha iyi, sıhhatte.
  The patient is much better now: Hasta(nın sağlık durumu) şimdi daha iyidir.
 6. -den fazla.
  I walked better than 2 km to town: Şehre gitmek için 2 km'den fazla yürüdüm.
 7. Geçişli Fiil iyileş(tir)mek, islâh etmek, düzel(t)mek.
  They tried to better their living conditions. Living conditions
  have bettered a great deal.
 8. Geçişli Fiil daha iyi yapmak, üstün gelmek, baskın çıkmak, geçmek, aşmak.
  We have bettered last year's production
  record: Geçen yılın üretim rekorunu aştık/geçtik.
 9. İsim (daha) iyisi/üstünü/âlâsı.
  the better of the two choices.
  That's my idea, can you think a better?
  Bu benim fikrim, daha iyisini düşünebiliyor musun(uz)?
  Nothing could be better = It couldn't be better: Bundan daha iyisi olamaz/Bundan âlâsı can sağlığı.
 10. İsim (bkz: bettor )
 11. İsim bahse giren, bahis tutuşan.