1. İsim, Hukuk tam mülkiyet
 2. İsim, Hukuk harç
 3. İsim, Hukuk toprak mülkiyeti
 4. ücret, meslek sahiplerine hizmetleri karşılığında ödenen para.
  a doctor's fee: görümlük, vizite.

  retaining fee: avukata peşin olarak ödenen ücret.
 5. duhuliye, giriş ücreti.
  an admission/entrance fee.
 6. bahşiş.
 7. bazı memurların hizmet karşılığı aldıkları yasal ücret.
 8. Hukuk (a) (miras) mülk.
  fee simple: şartsız veraset.
  fee tail: şartlı veraset, özel bir varisler
  sınıfına münhasır veraset.
  hold in fee: mülke tam sahip olmak. (b) (derebeylikte) yurtluk, tımar, zeamet.
 9. ücret(ini) vermek.
 10. kiralamak.
vekâlet ücreti
ilam harcı İsim, Hukuk
Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulun yönetilmesi (NACE kodu: 68.32) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olan gayrimenkul faaliyetleri (NACE kodu: 68.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret (NACE kodu: 46.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
ek rüsum
ilave harç
munzam ücret
idari harçlar
giriş ücreti
danışmanlık ücreti İsim
uçak posta ücreti farkı
uçak posta ücreti
temyiz harcı
başvuru ücreti
başvuru harcı
ekspertiz ücreti
çırak ücreti
çıraklık ücreti
hakem ücreti
huzur hakkı İsim, Şirketler Hukuku
giriş ücreti
avukatlık ücreti İsim, Hukuk
denetim ücreti
değişmez sabit ücret
değişmez maktu ücret
esas harç
yatılı okul ücreti
rezervasyon ücreti
kurtaj Bankacılık
tellaliye
komisyon ücreti
kamp ücreti
bir rezervasyonu iptal etme ücreti
aidat
baş vergisi
ödemeli ücret
noter tasdik ücreti
vestiyer ücreti
emtia borsalarındaki işlem harcı
gümrük muamelesi harcı
vestiyer ücreti
tahsilat ücreti
tahsil ücreti
komisyon
komisyon ücreti
postanın göndericinin paketi kaybolduğunda ödediği tazminat
imtiyaz ücreti
tevliyet
meşruta
apartman aidatı İsim
danışma ücreti
konferans verme ücreti
danışmanlık ücreti
danışman ücreti
danışma ücreti
danışmanlık ücreti
istişare ücreti
danışmanlık istişare ücreti
devir ve temlik harcı
devir ve temlik masrafı
yazma ücreti
telif ücreti
günlük ücret
yevmiye
temerrüt ücreti
ikametgâha teslim ücreti
(posta) tevziat harcı
iyileştirme harcı
gümrük rüsumu
atık bedeli
kayıt ücreti
duhuliye
giriş ücreti
giriş ücreti
bu işten zarar görenlere dağıtılan para
sınav giriş ücreti
tetkik ücreti
munzam posta ücreti
döviz harcı
ek harç
yararlanma harcı
faktör harcı
tescil harcı
sabit ücret
sabit harç
toptan fiyat
maktu fiyat
isim hakkı İsim, Fikri Mülkiyet Hukuku
garaj ücreti
idari işler ücreti
hastane ücreti
bütün vergileri içeren tutar
(şirket) kuruluş harcı
üyeliğe kabul ücreti
danışma ücreti
(kabul testi) teftiş ücreti
kontrol ücreti
(posta) sigorta ücreti
iniş ücreti
gecikme zammı İsim
(Br) geç teslim edilen mektup zammı
(US) gecikme cezası
gecikme cezası İsim
tasdik ücreti
ikrazat harcı
ödünç (borç) kredi verme harcı
ödünç borç verme harcı
lisans ücreti
tasfiye harcı
kredi muamele harcı
bakım ücreti
(US) bakım sözleşmesi
yönetim kurulu üyesi ücreti
tıbbi muayene ücreti
doktor ücreti
vizite ücreti
huzur hakkı İsim, Şirketler Hukuku
üyelik aidatı
asgari harç
sendikasyon kredilerinde ödünç verecek kuruluşları ayarlayan bankaların aldıkları komisyon
noter harcı
ihbar ücreti
resmi harç
iştirak bedeli
pasaport harcı
patent harcı
lokma parası
pul ücreti
vizite ücreti
yayım ücreti
itfa ücreti
şirket talep ettiğinde itfa edilebilir hisse senetlerini şirkete geri veren hissedarlara ödenen prim
kayıt ücreti
kayıt harcı
kayıt ücreti
normal ücret
havale ücreti
(patent hukuku) temdit ücreti
yenileme ücreti
çoğaltma ücreti
yer ayırtma ücreti
(Br) başarı ikramiyesi
vekâlet ücreti avansı
oda ücreti
küçük kasa kirası
kiralık küçük kasa ücreti
okul ücreti
servis ücreti
imza harcı
reklam satır ücreti
ek harç
depolama ücreti
ardiye ücreti
finansman organizasyon bedeli
abone ücreti
abonman ücreti
abone ücreti
üyelik ücreti
sübvansiyon ücreti
ek posta ücreti
(posta) ek posta ücreti
gemi muayene ücreti
(Br) mahkeme harcı
transfer ücreti
sermaye artırımı gibi resmi işlemler gerektiren olaylardan alınan vergi
emlak alım satımı
devir ücreti
okul taksidi
taahhüt ücreti
kullanıcı ücreti
değerlendirme ücreti
vize harcı İsim
tanık ücreti
maddi hasar tazminatı
(gayrimenkul) maddi hasar tazminatı
(gayri menkul) maddi hasar tazminatı
ırsi hâsılat icarı (babadan oğula intikal eden icar ve iltizamı
harç fonu
harçların yükselmesi
harçların yükselmesi
resim ve harç tarifesi
mutlak ayni hak
münferit olarak ve sınırsız şekilde haiz olunan mülkiyet hakkı
gayri mahdut mülkiyet hakkı
vekâlet ücretini paylaşma
sınırlı kişiye