1. için, gayesiyle, maksadıyla.
  to run for exercice.
  for sale: satılık.
  He does it for
  pleasure: Onu kendi zevki için yapıyor.
  He works for exams: Sınavlara hazırlanıyor.
 2. -e ait/mahsus/özgü.
  a letter for you: size bir mektup.
  clothes for children: çocuk elbisesi
  (çicuklara mahsus elbise).
  Is this for me? Bu benim mi?
  This parcel isn't for you, it's for your brother: Bu paket senin değil, kardeşinin.
 3. (arzu, dilek vb. ifade eder) keşke, ah!
  Oh, for a horse! Ah, (keşke) bir atım olsaydı.
  Oh,
  for a cup of tea! Şimdi bir fincan çay olsa (ne iyi olurdu)!
 4. -e duyarlı/hassas, -den anlayan.
  She has an ear for music: Müziğe hassas bir kulağı var.
  an
  eye for beauty: güzellikten anlayan bir göz.
 5. -e/-a, -e karşı, … hususunda.
  bad for health: sağlığa zararlı.
  a weakness for the sweet things:
  tatlılara karşı zaaf.
  to get ready for a journey: seyahate hazırlanmak.
 6. … karşı(lığında)/mukabil(inde), -e mukabil, -e/-a.
  These oranges are 5 for a dolar: Bu portakalların
  beşi bir dolara.
  I sold it for ten dollar: On dolara sattım.
  For one enemy he has a hundred friends: Bir düşmana karşılık yüz dostu var.
 7. -e uygun, elverişli, değer, lâyık, münasip, ehil.
  A subject for speculation: Düşünülmeye değer
  bir konu.
  He's the man for the job: Bu iş için uygun bir kişidir.
  She's the wife for me: Bana lâyık bir eştir.
  Clothes for winter: Kışlık (kışa elverişli) elbise.
 8. -ce/-ca, -e kalırsa, -bakımından.
  as for me: bence, bana kalırsa.
  pressed for time: zaman bakımından sıkışık.
 9. süresince, müddetle, zarfında, -ce/-ca, uzantısınca.
  for many hours: saatlerce.
  for kilometers:
  kilometrelerce.
  for days/years: günlerce/yıllarca.
  I'm going away for a few days: Birkaç günlüğüne uzaklaşacağım.
  I had known him for years: Onu yıllardır tanırım.
  for good: ilelebet.
  for a long time: uzun süre.
  for the moment = for the time being: şimdilik.
 10. lehin(d)e, yanlısı, taraftar.
  I'm all for it: Ona tamamıyla taraftarım.
  He's for the government:
  hükümet taraftarıdır.
  to vote for the bill: tasarı lehinde oy vermek.
  for or against: lehinde veya aleyhinde.
 11. yerine.
  He used a stone for hammer: Çekiç yerine taş kullandı.
 12. yararına, adına, namına.
  to act for a client: bir müşteri adına hareket etmek.
  I'll see her
  for you if you like: İstersen senin namına onunla görüşürüm.
 13. -e, … şerefine.
  to give a dinner for a person: bir kimse şerefine ziyafet vermek.
 14. -e doğru, doğrultusunda, -e müteveccihen.
  to start for London: Londraya doğru yola koyulmak.
  He
  left for Italy: İtalyaya gitti.
  He swam for the shore: Kıyıya doğru yüzdü.
 15. uğruna.
  for the advantage of everybody: herkesin çıkarı uğruna.
 16. (kurtarmak) için.
  to flee for one's life: Canını kurtarmak için kaçmak.
 17. (olmak/yapmak vb.) için.
  The navy trains men for sailors: Deniz kuvvetleri, gençleri bahriyeli yapmak için eğitir.
 18. -e ait.
  That's for you to decide: Karar sizindir (size aittir).
 19. -mayacak kadar.
  too many for separate mention: ayrı ayrı zikredilemeyecek kadar çok.
 20. -e göre/bakılırsa.
  He is tall for his age: Yaşına göre uzun boyludur.
 21. olarak.
  for the first/last time: ilk/son olarak.
  I went there for the first time last May.
 22. (sebebi) ile, -den (dolayı).
  for this reason: bu nedenle, bu sebepten.
  A city famous for its
  beauty: Güzelliği ile tanınmış bir şehir.
  to jump for joy: sevinçten zıplamak.
 23. karşın, rağmen.
  for all that: bütün bunlara rağmen.
  He is a honest guy for all that: Bütün
  bunlara rağmen dürüst bir kişidir.
 24. (uzaklık, mesafe, süre vb. bildirir, bu anlamda tercüme edilmez).
  to walk for a kilometer: bir
  kilometre yürümek.
  to work for ten hours: on saat çalışmak.
 25. çünkü, zira.
  She doesn't go out in winter, for she fears to catch cold.
 26. (eylemsel önermeyi ilgi önermesine bağlamak için kullanılır):
  It's time for me to go: Artık gitmeliyim
  (benim için gitme zamanıdır).
  It's not for you to blame him: Onu ayıplamak sana düşmez.
  It's not for me to say: Söylemek bana düşmez.
  The best would be for you to go away: En iyisi senin uzaklaşmandır.
  Their one hope is for him to return: Tek ümitleri onun geri gelmesidir.