1. küçük, ufak, daha küçük, küçükçe.
  minor axis: (elipste) küçük eksen.
  a minor fault: küçük
  bir hata/kusur.
  Asia minor: Küçük Asya.
  He left most of his money to his sons, his daughter received only a minor share of his wealth.
  minor order: (Katolik kilisesinde) küçük ruhban sınıfı.
  minor party: küçük parti, temsilci sayısı hükümet politikasını etkilemeyecek kadar az olan parti.
 2. ikince derecede, tâli, önemsiz, küçük rütbeli (kimse).
  The young actress was given a minor part in
  the new play. a minor composer/poet. a minor wound.
 3. ergin olmayan, rüştünü ispat etmemiş (kimse). (bkz: major )

  . Smith minor
  : küçük Smith,
  soyadları Smith olan iki kardeşin küçüğü.
 4. Müzik minör, yarım derece pest sese ait.
  minor key: minör anahtarı.
  minor mode: minör skalası/anahtarı.

  minor triad: küçük üçlü.
 5. (a) azınlık+, azınlığa ait, (b) ergin olmayanlara ait.
 6. tâli/yardımcı ders, öğrencilerin tâli öğrenim konuları (ile ilgili).
 7. Mantık
  minor premise ile ayni anlama gelir. küçük önerme, suğra.
  minor term: küçük terim.
 8. (sporda) ikinci lig.
  the minors: ikinci lig maçları.
  minor league(r) ikinci lig (oyuncusu).
Anadolu İsim, Yer İsimleri
Küçük Asya İsim, Yer İsimleri