1. özel, hususî, şahsî, zata mahsus.
  My particular hobby. His particular interests. The particular person
  I had in mind.
  My particular choice: Benim şahsî seçeneğim.
 2. dikkate/kayda/zikre değer, şayanı dikkat, istisnaî, olağanüstü, önemli.
  Nothing particular happened.
  Take particular pains with his job. of particular importance.
  She didn't say anything particular: Önemli bir şey söylemedi.
  nothing in particular: kayda/zikre değer hiçbir şey.
 3. özgü, has, mahsus, müstesna.
  He took particular care of it. a particular characteristic of a skunk
  is his smell. Her particular type of humor.
 4. ayrıntılı, etraflı, teferruatlı, tafsilâtlı, mufassal.
  a particular description. She gave us a very
  particular account of her day.
 5. titiz, müşkülpesent, meraklı, pek dikkatli.
  be particular about one's food: yemek seçmek, yemek
  hususunda titiz olmak.
  be particular about one's dress: giyimine çok itina/özen göstermek, şık ve temiz giyinmek.

  a very particular housewife
  : çok titiz bir ev kadını.
 6. Mantık belirli, muayyen, sınırlı.
  “Some trees are oaks” is a proposition. “Some men are wise” is a particular affirmative.
 7. Hukuk kişisel, bireysel, ferdî.
 8. (bkz: partial ).
 9. tek, münferit.
  particular incidents.


 10. particular
  sıfatı bazen belirli bir şeyi ötekilerden ayırdetmekte kullanılır, o zaman Türkçeye
  çevrilmez:
  That particular chair is sold: O sandalye satıldı.
  for no particular reason: sebepsiz, belirli bir sebep olmadan.
  a particular friend of mine: bir dostum, dostlarımdan biri.
 11. İsim husus, madde, özel bir nokta.
  in every particular: her hususta.
  The work is complete in every
  particular. He is wrong in one particular.
 12. İsim, Mantık tikel