1. uygun, münasip.
  Night is the proper time to sleep: Uyumak için uygun zaman gecedir.
  The proper
  reply is “no”: En uygun cevap “hayır”dır.
  Do as you think proper: Nasıl uygun görüyorsan öyle yap.
  the proper medicine. proper time.
 2. lâyık, yakışır, dürüst.
  proper conduct: dürüst davranış.
 3. (a) zatî, özel, hususî, kişiye özel, (b) özgü, has, mahsus.
  qualities proper to a substance: bir
  maddeye özgü nitelikler.
  Crying is proper to babies.
 4. tam, doğru.
  to do the proper thing by someone: birine karşı vicdanen en doğru olan şeyi yapmak.
 5. asıl, esas, gerçek, hakikî, bizatihi.
  Paris proper: asıl Paris.
  the proper meaning/sense of
  the word: sözcüğün gerçek anlamı.
  Shellfish are not among the fish proper.
 6. Gramer özel (ad), has (isim).
  a proper name.
 7. normal, alışılmış, mutat, usule/kaideye uygun.
  the proper way to do something: bir işi yapmanın normal yolu/yöntemi.
 8. (arma) tabiî renginde.
  an oak tree proper.
 9. (kilise) (a) belirli gün veya törende kullanılan, (b) belirli gün/zaman için ayrılmış yer.
 10. tam, noksansız, tekmil.
  He's a proper fool: Aptalın biridir (Tam manasiyle aptaldır).
  He's
  a proper gentleman: Tam bir centilmendir.
 11. (a) güzel, yakışıklı, (b) faziletli, namuslu, karakter sahibi, (c) iyi, hoş, mükemmel.
basit kesir İsim, Matematik