1. iş, fiil, edim, eylem, amel.
  My first act was to open the window: İlk işim pencereyi açmak oldu.

  an act of folly: delice bir iş.
  a stupid act: saçma bir iş.
 2. faaliyet.
  to catch someone in the act: birini suçüstü yakalamak.
 3. yasa, kanun.
  act of Parliament: Millet Meclisinden çıkan kanun.
 4. kayıt, vesika.
 5. (piyes vb.) bölüm, perde.
  The second act of Hamlet: Hamlet'in ikinci perdesi.
 6. (eğlence/radyo programlarında) kısa gösteri.
 7. eğlence gösterisi yapan grup.
  The act broke up after 30 years: 30 yıldan sonra gösteri grubu dağıldı.
 8. gösteri(ş), jest, yapmacık, câli hareket.
  Her tearful farewell was all an act: Gözyaşları içinde
  veda edişi bir gösterişten ibaretti.
  As an act of courtesy I allowed him to stay: Nezaketen onun kalmasına izin verdim.
  act of kindness: lûtufkârlık.
 9. (İngiliz üniversitelerinde) mezun olacak öğrencinin tezini fakülte kurulu önünde savunması,
  to keep
  the act: tezini savunmak.
 10. Felsefe edim, amel, işlem gücü/ilkesi, gerçekleşme.
 11. rol almak/oynamak, temsil etmek, rol yapmak.
  He acted in three plays of Molière.
 12. (tiyatro eseri) sahneye elverişli olmak, sahneye konulabilmek.
  His plays don't act well: Onun
  eserleri sahneye elverişli değildir.
 13. davranmak, karar verip harekete geçmek.
  to act upon instructions: talimata göre hareket etmek.

  to act prudently: tedbirli davranmak.
 14. iş yapmak, çalışmak, faaliyet göstermek.
  His mind acts sluggishly: Onun zihni yavaş çalışıyor.
 15. etkin/müessir olmak, sonuç elde etmek, başarmak, görevini yapmak.
  The medicine failed to act: ilâç etkimedi/müessir olmadı.
 16. yalancıktan yapmak, gösteriş yapmak, … gibi davranmak.
  He acted angry: Öfkelenmiş gibi davrandı.

  to act interested: yalancıktan ilgi göstermek.
  to act like a friend: dost görünmek, dost gibi davranmak.
kendi ilkelerine göre hareket etmek Fiil
emirlere göre hareket etmek Fiil
yetkisi dışına çıkmak Fiil
haklarına tecavüz etmek Fiil
veli sıfatıyla hareket etmek Fiil
kendi yetkisiyle hareket etmek Fiil
resmi sıfatıyla hareket etmek Fiil
resen hareket etmek Fiil
kendi insiyatifine göre hareket etmek Fiil
resen hareket etmek Fiil
kendi menfaatine çalışmak Fiil
kendi namına hareket etmek Fiil
kendi adına hareket etmek Fiil
işinin normal gidişi gereği davranmak Fiil
mevkiinin verdiği yetkiyle hareket etmek Fiil
mevkinin verdiği yetkiyle hareket etmek Fiil
kendi namına hareket etmek Fiil
kendi ihtiyarına göre hareket etmek Fiil
kendi kanaatine göre davranmak Fiil
kendi fikriyle hareket etmek Fiil
haklı hareket etmek Fiil
yetkisi içinde hareket etmek Fiil
vekil olarak hareket eden Sıfat, Hukuk
fiil İsim, Hukuk
başarmak Fiil
kişinin kendi yetki sınırları dışına çıkması
yaşına göre hareket etmek.
kişinin kendi yetki sınırları içinde hareket etmesi
davranışlarını yaşına uydurmak, yaşına göre hareket etmek, makul olmak.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Birleşmiş Milletler Deniz Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
idari muamele
idari fiil tasarruf
bireyler
(Br) bütçe kanunu
(Br) tahkim kanunu
resmi akit
bir davada savunmanın küçüklük defi
küçüklük defi
kefalet kanunu
1898 tarihli icra ve iflas kanunu
Avrupa Parlamentosu üyelerinin üye ülkelerin vatandaşları tarafından seçilmesinin kararlaştırıldığı anlaşma
South Sea Bubble gibi şirket dolandırıcılıklarını önlemek için çıkarılan kanun
bütçe kanunu
liman hırsızlarını yok etmek amacıyla 1761'de çıkarılan İngiliz yazılı kanunu
dikkatsizce yapılan bir eylem
şirketler kanunu
kepazelik
ortak fiil ve hareket
telif hakkı kanunu
karşı enflasyon kanunu
burnu ya da dudağı koparmak gibi bir kimsenin uzvunu kasten sakatlamayı ağır cürüm addeden kanun
dil kesmek Fiil
burnu yarmak Fiil
göz çıkarmak Fiil
(bu konuda kiliseye ayrıcalık tanınmamaktadır
suç fiili
çaresizlik içinde yapılan hareket
iki seans
iki taraflı çalışma
iki gösterim
heyecana kapılarak işlenen fiil
icra kanunu
kamulaştırma kanunu İsim, Hukuk
suç fiili
akılsızlık
hileli fiil
dolandırıcılık
dolandırıcılık fiili
avlanma kanunu
genel senet İsim, Hukuk
devlet muameleleri İsim
teknenin yapımı
(US) Karayolları İnşaat ve Bakım Kanunu
düşmanca davranış
düşmanca fiil
kanuna aykırı davranış
haksız fiil
(Br) göçmen kanunu
ahlaka aykırı fiil
delalet eden fiil
meri
hatalı fiil
kaba hareket
(Br) miras kanunu
müdahale eden fiil
ika olunan ya da vaki olan bir şey hakkında hangi kanunun uygulanacağını gösteren kanun
bir şey hakkında hangi kanun uygulanacağını gösteren kanun
hukuki sonuç doğuracağı saptanan fiil
davranış
iyi davranış
hukuki fiil
hükümleri çerçevesine giren gelecekteki davaların görülmesinde hangi kanunun uygulanacağını belirleyen kanun
teşrii tasarruf
fors majör
kötü niyetli fiil
yargı makamının emrine uyarak
yapılacak fiilin uygun olup olmadığı konusunda kesin yargısına başvurmadan yaptığı fiil
kaçak mallara el konularak
para kanunu
noterlik muamelesi
resmi muamele
çerçeve kanun
(US) anayasa
aşikâr fiil
başarıyla sonuçlanmayan
rehin kanunu
cezai fiil
oyunda rol almak Fiil
taslamak Fiil
gösteriş yapmak Fiil
samimi davranmamak Fiil
suça teşebbüsün unsurlarından biri
hazırlayıcı hareket
adli muamele
tüzük
kamuyu ilgilendiren kanun
umumi kanun (kamuyu ilgilendiren kanun
cezayı müstelzim fiil
cezayı gerektiren fiil
makul fiil
reseptör
(US) tarla açma kanunu
refleks
cinsî münasebet, cima.
(US) antitröst kanunu
tek senet İsim, Hukuk
özel kanun
damga vergisi kanunu
dolandırıcılık dışında borç yüzünden hapis cezasını kaldıran 1831 tarihli New York eyaleti kanunu
terör eylemi İsim, Ceza Hukuku
cürüm
haksız fiil
vatana ihanet davası İsim
hasmane davranış
adaletsizlik
kanunsuz fiil
(Br) dilencilik kanunu
iradi fiil
haksız fiil
haksız veya kusurlu fiil
hukuka aykırı fiil İsim, Ceza Hukuku
başkasının haklarını ihlal eden hareket
(verilen) talimata göre hareket etmek
sıfatıyla hareket etmek Fiil
... sıfatıyla hareket etmek Fiil
hödüklük etmek Fiil
(oyunun başlayacağı sırada) seyircileri oturmaya davet. İsim
birlikte hareket etmek Fiil
nezaket göstermek Fiil
nazlanmak Fiil
gaddarlık etmek Fiil
salaklık etmek Fiil
delilik etmek Fiil
cahillik etmek Fiil
tedbirsizlik etmek Fiil
aklına geleni yapmak Fiil
cüret etmek Fiil
müşterek hareket etmek Fiil
kötülük etmek Fiil
doğal davranmak Fiil
büyüklük göstermek Fiil
resen hareket etmek Fiil
hırçınlaşmak Fiil
huysuzlanmak Fiil
tedbirli davranmak Fiil
ihtiyatlı davranmak Fiil
tam yetkili olarak hareket etmek Fiil
hoyratlık etmek Fiil
kabalaşmak Fiil
edepsizlik etmek Fiil
ağır davranmak Fiil
inatçılık etmek Fiil
birlikte hareket etmek Fiil
nankörlük etmek Fiil
arızalanmak Fiil
bozulmak Fiil
iyi etmek Fiil
fena etmek Fiil
bir mal veya mala ait mülkiyeti kanıtlayan belgeleri uhdesinde bulunduran bir mümessilin onların sahibiymiş
gibi hareket etmesini sağlayan kanun
usul hukukuna ait kanun