appointment

 1. Noun, Law atama
 2. Noun tayin
 3. Noun atama
 4. Noun atama, tayin.
  to fill a vacancy by appointment: bir münhale tayin yapmak.
 5. Noun görev, iş, memuriyet, hizmet.
  I hope I shall get a teaching appointment at the new school: Yeni
  okulda bir öğretmenlik görevi almayı umuyorum.
 6. Noun randevu, buluşma vaadi/sözü.
  He kept the appointment: Buluşma vaadini tuttu.
  I have an appointment
  with the doctor at 6 o'clock.
  They made an appointment to meet at 5 o'clock: Saat 5'te buluşmak üzere sözleştiler.
 7. Noun ödenek, tahsisat, maaş.
 8. Noun (bkz: decree ), (bkz: ordinance ).
vazifesinden ayrılmak Verb
görevin kabul edilmesi
bir atamayı yerinde bulmak Verb
randevu istemek Verb
yönetim kurulu üyeliğine tayin edilme
randevuya gelmemek Verb
iş randevusu
randevuyu iptal etmek Verb
randevu almadan birine uğramak Verb
bir randevu yu iptal etmek Verb
tayin kâğıdı
iş randevusu
kurula atanma
kurul atanması
kurula atanma
atanma koşulları Noun
konfirme etmek Verb
bir randevuyu teyit etmek Verb
bir randevunun teyidi
konsolosluğa tayin
ihtilaflı tayin
hükümdar tayini
atama tarihi
randevu tarihi
atanılanın göreve başlama tarihi
randevu isteğini geri çevirmek Verb
tayin kararı
atama belgesi
kesin tayin
asaleten atama
doktor randevusu Noun, Medicine
vekâletname veren kişi
tayin edilebilir olma
randevu tespit etmek Verb
randevu elde etmek Verb
devlet tayini
bir mevki işgal etmek Verb
fahri atama
düzensiz tayin
randevusuna gelmek Verb
randevuya zamanında gelmek Verb
kilit mevki tayinleri Noun
tayin mektubu
atama mektubu
uzun vadeli tayin
bir randevu saptamak Verb
gün almak Verb
randevu ayarlamak Verb
(US) iktidardan ayrılmadan az önce yapılan atama
bakanlık ataması
randevuya gelememek Verb
bir randevuyu kaçırmak Verb
yeni tayin
iş teklifi
(devlet memuru) deneme tayini
patent dairesi şefliği
sürekli tayin
randevu ile birine gitmek Verb
tayininden önce
memurun denemek üzere işe alınması
memurun işte belli bir süre deneme koşuluyla atanması
deneme süresi için atama
profesör tayini
devlet memurluğu tayini
bir atamanın onayı
iyi bir iş bulmak Verb
üst dereceli atama
yüksek mevki
geçici atama
geçici atanma
geçici tayin
randevu yu teyit etme
üst düzey mevkii
yüksek yönetici sınıf ataması
üniversite tayini
atama yetkisi Noun, Public Administration
ajanda Noun
mahkeme emriyle tayin
belirlenen tarihi
müdür tayini
vekil tayini
tasfiye memuru tayini
yediemin tayini
kayyum tayini
mirasçı tayini
yoksul kişilere mahkemece savunma avukatı tayini
savunma avukatı tayini
bilirkişi seçimi Noun, Law
gemi sahibince kaptan tayini
atama emri Noun
randevuyla
randevulaşmak Verb
personel atama daire başkanı Noun, Public Administration
tayini sınavları geçmesine bağlı
randevu vermek Verb
birinden saat 3 için randevu almak Verb
birini bir mevkie tayin ettirmek Verb