cash box

  1. para kutusu
  2. kasa
para kutusu, kasa. Noun