attitude

 1. Noun, Psychology tutum
 2. Noun anlayış
 3. Noun, Psychology tavır
 4. Noun tutum, davranış, tavır.
  to maintain a firm attitude: tutumunu değiştirmemek.
  I dislike her
  unfriendly attitude: Onun soğuk tavırlarından hoşlanmıyorum.
  group attitudes: toplu davranış.
  indecent attitude: çirkin davranış.
  attitude of mind: düşünce tarzı.
  to assume an attitude of hostility: düşmanca tavır takınmak.
 5. Noun duruş, vaziyet.
  a threatening attitude: tehditkâr bir vaziyet.
  a relaxed attitude: rahat/sakin duruş.
 6. Noun düşünce, mütalea.
  What is your attitude to this idea? Bu fikir karşısında mütaleanız nedir?
 7. Noun, Aviation konum: uçağın 3 temel ekseninin yere, rüzgâra vb. nazaran eğimi.
  landing attitude: iniş konumu.
 8. Noun balerinin bir ayağını geride tutarak tek ayak üstünde durması.
tavır vrı vrını değiştirmek Verb
tavrını değiştirmek Verb
tavrını belirtmek Verb
bir konuda tavrını belirlemek Verb
tavrını koymak Verb
Bu tavırları bırak! Exclamation, Idioms
Bana tavır yapma! Exclamation, Idioms
Surat etmeyi keser misin? Exclamation, Idioms
Bu tavırları bırak! Exclamation, Idioms
Bana tavır yapma! Exclamation, Idioms
Surat etmeyi keser misin? Exclamation, Idioms
toplanmak Verb
değişmez bir tutum benimsemek Verb
aşağıdan almak Verb
tutum takınmak Verb
tutum belirlemek Verb
tavır benimsemek Verb
tavır takınmak Verb
tutum benimsemek Verb
kararsız davranış
sendikacılığa karşı tutum
tehditkâr bir tavır takınmak Verb
iş davranışı
tutum değişikliği
ortak tavır
tüketici tutumu
eleştirici tutum
kritik irtifa
memur tavır ve hareketi
memur davranışı
memur tavır ve hareketi
değişmeyen tutum
kesin tutum
uçuş durumu
uçuş durumu
temel davranış
temel tutum
mesafeli davranış
çekimser tutum Noun
olumlu bir tavır takınmak Verb
düşmanca tutum
ayak direyici davranış
iniş durumu
(uçak) iniş durumu
önyargısız davranış
(borsa) dayanmak Verb
olumsuz bir tavır takınmak Verb
tarafsız bir tutum takınmak Verb
nötr bir tutumu olmak Verb
pasif bir tavır takınmak Verb
bir tavır takınmak Verb
olumsuz tavır Noun
pek doğru bir davranış değil
gözlemci tutum
politik davranış
politik tutum
kamu tutumu
tutumun sertleşmesi
gayrıtabiî poz almak.
belli bir tavır takınmak Verb
olumsuz tavır takınmak Verb
tehdit edici davranış
uzlaşmaz tutum
kararlı davranış
uzlaşmaz tutum
taviz vermez tavır Noun
uzlaşmaz tutum Noun
iltifat etmeyen davranış
bekle gör davranışı
bekle gör yaklaşımı
iş karşısındaki davranış
iş karşısında davranış
tutum ve davranış Noun
davranış değişikliği
tutum değişikliği
umutla bekleyiş durumu
düşmanca tutum
düşünüş tarzı
davranış sınıflandırması
bir örgüt ya da onun ürünlerine karşı insanların tutumunun incelenmesi
davranış araştırması
davranış ölçeği
bir ürün ya da örgüte karşı insanların tepkisini ölçmek amacıyla yapılan çeşitli anketlerden herhangi biri
tutum incelemesi
yanıtlayıcıların soruları yanıtlamalarıyla ortaya çıkan örgüt
davranış etüdü
vs karşı olan tutumlarını belirleyen anket türü
işçilerle kötü ilişkilerin nedenlerini anlamak ve çalışanların yönetime karşı tutumlarını en iyi duruma
getirmek için müdüriyetçe yapılan araştırma
işe karşı tutum
birinin davranışına bağlı olmak Verb