1. İsim, Psikoloji tutum
 2. İsim anlayış
 3. İsim, Psikoloji tavır
 4. İsim tutum, davranış, tavır.
  to maintain a firm attitude: tutumunu değiştirmemek.
  I dislike her
  unfriendly attitude: Onun soğuk tavırlarından hoşlanmıyorum.
  group attitudes: toplu davranış.
  indecent attitude: çirkin davranış.
  attitude of mind: düşünce tarzı.
  to assume an attitude of hostility: düşmanca tavır takınmak.
 5. İsim duruş, vaziyet.
  a threatening attitude: tehditkâr bir vaziyet.
  a relaxed attitude: rahat/sakin duruş.
 6. İsim düşünce, mütalea.
  What is your attitude to this idea? Bu fikir karşısında mütaleanız nedir?
 7. İsim, Havacılık konum: uçağın 3 temel ekseninin yere, rüzgâra vb. nazaran eğimi.
  landing attitude: iniş konumu.
 8. İsim balerinin bir ayağını geride tutarak tek ayak üstünde durması.
tavır vrı vrını değiştirmek Fiil
tavrını değiştirmek Fiil
tavrını belirtmek Fiil
bir konuda tavrını belirlemek Fiil
tavrını koymak Fiil
Bu tavırları bırak! Ünlem, Deyim
Bana tavır yapma! Ünlem, Deyim
Surat etmeyi keser misin? Ünlem, Deyim
Bu tavırları bırak! Ünlem, Deyim
Bana tavır yapma! Ünlem, Deyim
Surat etmeyi keser misin? Ünlem, Deyim
toplanmak Fiil
değişmez bir tutum benimsemek Fiil
aşağıdan almak Fiil
tutum takınmak Fiil
tutum belirlemek Fiil
tavır benimsemek Fiil
tavır takınmak Fiil
tutum benimsemek Fiil
kararsız davranış
sendikacılığa karşı tutum
tehditkâr bir tavır takınmak Fiil
iş davranışı
tutum değişikliği
ortak tavır
tüketici tutumu
eleştirici tutum
kritik irtifa
memur tavır ve hareketi
memur davranışı
memur tavır ve hareketi
değişmeyen tutum
kesin tutum
uçuş durumu
uçuş durumu
temel davranış
temel tutum
mesafeli davranış
çekimser tutum İsim
olumlu bir tavır takınmak Fiil
düşmanca tutum
ayak direyici davranış
iniş durumu
(uçak) iniş durumu
önyargısız davranış
(borsa) dayanmak Fiil
olumsuz bir tavır takınmak Fiil
tarafsız bir tutum takınmak Fiil
nötr bir tutumu olmak Fiil
pasif bir tavır takınmak Fiil
bir tavır takınmak Fiil
olumsuz tavır İsim
pek doğru bir davranış değil
gözlemci tutum
politik davranış
politik tutum
kamu tutumu
tutumun sertleşmesi
gayrıtabiî poz almak.
belli bir tavır takınmak Fiil
olumsuz tavır takınmak Fiil
tehdit edici davranış
uzlaşmaz tutum
kararlı davranış
uzlaşmaz tutum
taviz vermez tavır İsim
uzlaşmaz tutum İsim
iltifat etmeyen davranış
bekle gör davranışı
bekle gör yaklaşımı
iş karşısındaki davranış
iş karşısında davranış
tutum ve davranış İsim
davranış değişikliği
tutum değişikliği
umutla bekleyiş durumu
düşmanca tutum
düşünüş tarzı
davranış sınıflandırması
bir örgüt ya da onun ürünlerine karşı insanların tutumunun incelenmesi
davranış araştırması
davranış ölçeği
bir ürün ya da örgüte karşı insanların tepkisini ölçmek amacıyla yapılan çeşitli anketlerden herhangi biri
tutum incelemesi
yanıtlayıcıların soruları yanıtlamalarıyla ortaya çıkan örgüt
davranış etüdü
vs karşı olan tutumlarını belirleyen anket türü
işçilerle kötü ilişkilerin nedenlerini anlamak ve çalışanların yönetime karşı tutumlarını en iyi duruma
getirmek için müdüriyetçe yapılan araştırma
işe karşı tutum
birinin davranışına bağlı olmak Fiil