common jury

  1. maddi vakaları tespit amacıyla muhakeme yapan mutat ya da alelade jüri
  2. maddi vakaları tespit ile muhakeme yapan mutad veya alelade jüri
  3. mutad ve alelade jüri