beat

 1. Music vuruş
 2. Verb (a) dövmek, vurmak.
  to beat someone with a stick: birisini sopa ile dövmek.
  to beat someone
  black and blue: kemiğini kırarcasına dövmek.
  to beat on the door: kapıyı vurmak. (b) döverek şekil vermek.
  beautiful beaten copper: güzel dövme bakır.
 3. Verb çarpmak.
  My heart began to beat faster. The rain was beating against the window.
 4. Verb (kanat) çırpmak.
  The bird beat its wings rapidly as it flow on.
 5. Verb (davul vb.) çalmak.
  to beat a drum.
 6. Verb çırp(ıl)mak, kuvvetle çalkala(n)mak, karış(tır)mak.
  beat the egg whites: yumurtanın akını çırpmak.
 7. Verb vurup kırmak.
  beat in (a door): (kapıyı) kırıp girmek.
 8. Verb zorla öğretmek/yaptırmak/alıştırmak.
  I'll beat some sense into him: Onu (zorla) yola getireceğim
  (= Ona makul olmayı öğreteceğim).
 9. Verb (gidip gelerek) yol etmek/yapmak.
  to beat one's way out of a thick forest.
 10. Verb
  beat up: pataklamak, tokatlamak, tokat/sille aşketmek, bir temiz dövmek.
  beat up a man:
  birini pataklamak.
  He beat up the ruffian: Külhanbeyini bir temiz dövdü.
 11. Verb, Music tempo tutmak, (metronom) eşit aralıklarla vurmak.
  beat time: tempo tutmak.
 12. Verb (avcılıkta) av hayvanlarını meydana çıkarmak için ot ve çalıları vurup yatırmak.
  beat a wood: ormanı taramak.
 13. Verb yenmek, mağlûp etmek, galip gelmek, galebe çalmak.
  K. Atatürk beat the English and French armies in
  Gallipoli.
  beat all to nothing: yenmek, ezmek.
  beat hollow: tamamen yenmek.
  Which team you think will beat?
  Can you beat it/that? Hiç böylesini gördün(üz)/duydunu(uz) mu? Olur şey değil!
 14. Verb başarı kazanmak.
 15. Verb üstün/faik/evlâ olmak, yeğ/müreccah/daha iyi olmak.
  Making reservations beats waiting in line:
  Sıra beklemektense yer ayırtmak daha iyidir.
 16. Verb şaşırtmak, hayrette bırakmak, gölgede bırakmak.
  It beats me how he got the job: Nasıl iş bulduğuna
  hayret ediyorum.
  That story beats everything I have ever heard: Bu hikâye şimdiye kadar duyduklarımı gölgede bıraktı.
  beat the record: rekor kırmak.
 17. Verb bilememek, karar verememek, akıl erdirememek, pes dedirtmek.
  It beats me how to get her understand:
  Ona nasıl anlatacağımı bilemiyorum.
  That beats me! Ne bileyim! (Buna aklım ermez).
  That beats everything: Bu hepsinden beter/Bir bu eksikti! Bu tüy dikti.
  Can you beat it? Ne yaparsın/ Elden ne gelir?Buna güç yetmez ki? Daha beteri var mı?
 18. Verb (etkisini) hafifletmek/azaltmak/yumuşatmak.
  beating the hot weather. to beat the sudden decrease in land values.
 19. Verb
  beat out
  ABD- argo dolandırmak, aldatmak, kandırmak.
  He beats him out of hundreds of
  dollars on that deal: Bu alışverişte onun yüzlerce dolarını dolandırdı.
 20. Verb (dokumacılıkta) tarak darbesiyle atkıyı sıklaştırmak.
 21. Verb, Maritime Traffic tiramola ederek rüzgâra veya akıntıya karşı gelmek.
  beat to winward: rüzgâra karşı yol almak.
 22. Noun vuruş, vurma, darbe, çarpma.
  the beat of marching feet.
 23. Noun (vurularak çıkarılan) ses.
  the beat of drums: davul sesleri.
 24. Noun atış, daraban.
  the beat of the heart: kalbin atışı.
 25. Noun saatin tıkırtısı.
 26. Noun nöbet yeri, görev/devriye bölgesi.
  a policeman's beat: polisin görev bölgesi.
 27. Noun, Music tempo.
 28. Noun, Theatre kısa bir an/zaman birimi.
  Wait four beats.
 29. Noun (şiirde) vurgulama.
 30. Noun, Physics vuru, daraban: yakın frekanslı iki titreşimin girişiminden oluşan ve frekansı bunların farkına eşit olan titreşim.
 31. Noun (gazetecilikte) (a) bir haberi herkesten önce yayınlama, (b)
  news beat veya
  run ile ayni
  anlama gelir. bir muhabirin izlemekle sorumlu olduğu olay veya haber kaynağı.
 32. Noun bir il veya ilçenin bir kısmı.
 33. Noun (bkz: beatnik ).
 34. Noun daha üstün/âlâ/mükemmel şey, daha âlâsı.
  I've never seen the beat of that: Bundan daha âlâsını görmedim.
 35. Adjective bitkin, bitap, çok yorgun.
  I'm dead beat after all that work.
 36. Adjective türedi, zıpçıktı, ne idüğü belirsiz.
  the beat poets.
birinin kapısını aşındırmak Verb
birinin ürünlerini kapışmak Verb
zorla/mütemadiyen tekrarlayarak kafasına sokmak.
Tom is lazy, and his lessons have to beaten into his head.
bütün gücüyle anlamaya çalışmak, kafa patlatmak, kafa yormak.
Some students are lazy, but others beat
their brains and succeed.
kafa yormak/patlatmak, (birşeyi anlamak/çözmek için) bütün zekâsını/gücünü kullanmak.
She beat her
brains out studying, but couldn't keep up with the rest of the class: Bütün gücü ile çalıştı ise de diğer öğrencilere yetişemedi.
göğsünü bağrını dövmek, dövünmek, feryat figan etmek.
gevezelik/boşboğazlık/zevzeklik etmek, saçma sapan konuşmak.
Stop beating your gums, I am too busy
to listen to your meaningless talk.
zevzeklik/gevezelik etmek, saçmasapan konuşmak, zırvalamak.
başını taştan taşa vurmak, deveye hendek atlatmak, bütün gayretlerine rağmen başaramamak.
Trying to
make him change his mind is just beating your head against a wall.
imkânsız işle nafile uğraşmak, başını taştan taşa vurmak.
bir kimsenin bilgisi/tecrübesi/uzmanlığı dışında.
He said that computer programming is off his beat.
bir kimsenin bilgisi/tecrübesi/uzmanlığı dışında.
He said that computer programming is off his beat.
çalkalamak Verb
çalkamak Verb
çırpmak Verb
çarpmak Verb
karakol gezmek Verb
şakırdamak Verb
bitkin
çok yorgun
çok heyecanlanmak Verb
kalbi duracak gibi olmak Verb
kalbi yerinden fırlayacak gibi olmak Verb
çok şaşırmak Verb
alışılmışın dışında
role alışılmadık bir işlev
olağan dışı
âhenkli, hem-âhenk, aynı ritim veya tempoda.
polis müfrezesi
polis baskını
bu benim alan ım dışında
kanat çırpma.
ağızıni burnunu dağıtmak Verb
alelacele gitmek Verb
hemen geri çekilmek Verb
yaptığı işi hemen bırakmak Verb
alelacele çekilmek Verb
hızla geri çekilmek Verb
tüymek Verb
haydi haydiye yenmek, çok daha üstün olmak.
We beat their team all hollow: Onların takımını haydi
haydiye yeneriz.
As a speaker, he beats us all hollow: Hatip olarak hepimizden çok daha üstündür.
rekor kırmak Verb
retreat1 (6).
(a) geri çekilme/ric'at borusu çalmak.
The drums beat a retreat. (b) bozguna uğramak, bozguna
uğrayıp düzensizce geri çekilmek, (c) kaçmak, tüymek, kirişi kırmak.
We dropped the apples and beat a hasty retreat when the farmer shouted at us.
(a) her tarafı aramak, arayıp taramak.
After beating about for several hours, he turned up the missing
papers. (b)
den. rüzgâra karşı çevirmek, (gemi) yön değiştirmek.
sözü gevelemek Verb
bin dereden su getirmek Verb
konuya dolaylı yaklaşmak Verb
sadede gelmemek Verb
oyalanmak, bin dereden su getirmek, sözü döndürüp dolaştırmak, konudan uzaklaşmak.
He beat about the
bush for a half hour without coming to the point: Asıl konuya girmeden önce sözü yarım saat döndürüp dolaştırdı.
tuhaf/acayip olmak, akıl ermemek.
It beats the Dutch how Tom disappeared suddenly: Tomun birdenbire
kayboluşu doğrusu pek acayip!
bir konuyu konuşmaktan kaçınmak Verb
bir konuyu ertelemek Verb
biriyle kavgalı olmak Verb
kapıyı çalmak Verb
(geri) püskürtmek, geri çevirmek, durdurmak, geriletmek.
to beat back an attacker: mütecavizi geri püskürtmek.
çoğunlukla galip gelmek Verb
birşeyi yapmaktan daha iyi olmak Verb
birşeyi yapmaya yeğ olmak Verb
(a) boyun eğdirmek, râmetmek, ezmek, çiğnemek, yerle bir etmek.
The rain has beaten down the corn:
Yağmur, mısırları yerle bir etti. (b)
k.d. (pazarlık edip) fiyatı indirtmek.
The man was asking $90 for the dress, but I beat him down to $75.
pazarlık ederek fiyatı indirmek Verb
fiyat indirmek Verb
girişim frekansı
yılgın nesil: İkinci Dünya Savaşından sonra türeyen, batı kültürüne/törelerine yüz çevirmiş kuşak. Noun
haydi haydiye yenmek, çok daha üstün olmak.
We beat their team all hollow: Onların takımını haydi
haydiye yeneriz.
As a speaker, he beats us all hollow: Hatip olarak hepimizden çok daha üstündür.
vura vura parçalamak.
The thiefs robbed the old man and beat his head in.
salınım endikatörü
tüymek, uzaklaşmak, tabanları yağlamak.
The only witness had beat it by the time the police arrived.

Now then, beat it: Haydi bakalım, çek arabanı! Defol!
püskürtmek, kovmak, defetmek, uzaklaştırmak.
to beat off an attack: taarruzu püskürtmek.
We
had to beat off clouds of mosquitos.
birini mağlup etmek Verb
birini alt etmek Verb
birini geri püskürtmek Verb
birini yenmek Verb
(a)
argo yenmek, mağlûp etmek. (b) (marangozlukta) zıvana açmak, (c) birşeyi dövüp yassıltmak.

beat out iron.
beat out a path: (fundalıkta vb.) yol açmak.
beat someone's brains out: Birinin beynini patlatmak. (d) vurarak ateşi söndürmek, (e) rüzgâra karşı yelken açmak.
The sailing ship beat out the sea. (f) (davul vb.) çal(ın)mak.
The drummers beat out their tropical music and we all danced.
birini birşeyde geçmek Verb
birini birşeyde alt etmek Verb
birini birşeyde mağlup etmek Verb
çalmak Verb
vurmak Verb
söndürmek Verb
heterodin alıcı
geri çekilmek
birini cep binden çıkarmak Verb
varını yoğunu kaybettirmek Verb
birini satrançta yenmek Verb
birini birşeyde yenmek Verb
birini birşeyde mağlup etmek Verb
birini birşeyde alt etmek Verb
birinin ağzını yüzünü morartmak Verb
birini morartana kadar dövmek Verb
birini indirim yapmaya ikna etmek Verb
birine indirim yaptırmak Verb
birini kolayca alt etmek Verb
birini kolaylıkla yenmek Verb
birini kolayca mağlup etmek Verb
birini sayı ile yenmek Verb
birşeyde birinden önce davranmak Verb
birşeyi birinden önce yapmak Verb
birşeyde birini geçmek Verb
birşeyleri birlikte karıştırmak Verb
birşeyleri birlikte çırpmak Verb
akıntıya kürek çekmek.
olanca hızı ile, çok şiddetle.
The fire engines were going down the road to beat the band. The audience
cheered and clapped to beat the band.
bir papazın dinî bölgesini gezerek işaretlemek.
bütün gücü ile elde etmeye çalışmak, çok gayret etmek, elinden geleni yapmak.
The mayor was beating
the bushes for funds to build the school.
bütün gücü ile elde etmeye çalışmak, çok gayret etmek, elinden geleni yapmak.
The mayor was beating
the bushes for funds to build the school.
beat1 (38).
zamana karşı yarışmak Verb
rakiplere fark atmak Verb
rakiplerini geride bırakmak Verb
ilgi çekmeye/uyandırmaya çalışmak.
tuhaf/acayip olmak, akıl ermemek.
It beats the Dutch how Tom disappeared suddenly: Tomun birdenbire
kayboluşu doğrusu pek acayip!
(a) çok acayip/görülmemiş bir şey yapmak, (b) çok tuhaf/acayip olmak.
That beats the Dutch: Çok
acayip! Şaşılacak şey! Hayret doğrusu!
seçim propagandası yapmak Verb
seçim propogandası yapmak Verb
(a) işaret verilmeden yarışa başlamak, (b) bir işe vakitsiz (vaktinden önce) başlamak, acele etmek/davranmak, ivmek.
serinlemek Verb
masturbate.
aklanmak, arınmak, beraet etmek, cezadan kurtulmak.
rekor kırmak Verb
sistemin boşluklarından yararlanmak Verb
sistemi atlatmak Verb
sistemin boşluklarını bulmak Verb
posasını çıkarmak Verb
tempo tutmak.
ritim tutmak Verb
(birisinden) önce davranmak/yapmak.
We were planning to send a rocket into space, but the Russians
beat us to it: Uzaya roket göndermeye hazırlanıyorduk, fakat Ruslar bizden önce davrandılar.
mürettebatı nöbet mevkilerine çağırmak Verb
önce davranıp almak/yapmak/kapmak, açıkta bırakmak.
John was going to apply for the job, but Ted beat
him to the draw/to the punch: İş için John müracaat edecekti, fakat Ted daha önce davranıp onu açıkta bıraktı.
(a) erken davranmak, elini çabuk tutmak, (b) fırsattan yararlanarak hasmını yenmek.
önce davranıp almak/yapmak/kapmak, açıkta bırakmak.
John was going to apply for the job, but Ted beat
him to the draw/to the punch: İş için John müracaat edecekti, fakat Ted daha önce davranıp onu açıkta bıraktı.
dövmek, dayak atmak, pestilini çıkarmak.
If you do it again, I'll beat up on you: Bir daha yaparsan kemiklerini kırarım.
adam kazanmak için propaganda yapmak Verb
birini dövmek Verb
birini itip kakmak Verb
birini hırpalamak Verb
kendini suçlamak Verb
kendi kendini yiyip bitirmek Verb
birini dövmek Verb
birini çok kötü dövmek Verb
birini fena benzetmek Verb
birini fena dövmek Verb
kanat çırpmak Verb
coplamak Verb
değneklemek Verb
kafa patlatmak Verb
uzun uzadıya düşünmek Verb
çok düşünmek Verb
kafa yormak Verb
enine boyuna düşünmek Verb
üzüntüden harap olmak Verb
çok üzülmek Verb
dövünmek Verb
kendi kendini yiyip bitirmek Verb
kendini suçlamak Verb
rekor kırmak.
gemide savaş hazırlığı emrini vermek.
İnanabiliyor musun? Sentence
Aklın alıyor mu? Sentence
bin dereden su getirmek, sözü döndürüp dolaştırmak, konudan uzaklaşmak.
marizlemek (argo) Verb
şiddetli.
It rained all day to beat the band: Bütün gün şiddetli yağmur yağdı.