argue

 1. Verb sebep/delil göstermek.
  He argued for an allowance and receive one.
 2. Verb itiraz etmek.
  Do what you are told and don't argue with me: İtiraz etme de söylediğimi yap.
 3. Verb (lehinde/aleyhinde deliller beyan ederek) tartışmak, münakaşa etmek.
  The lawyers argued the case.
 4. Verb (fikir ve mütaleasında) ısrar etmek, fikrini israrla savunmak.
  to argue that something must be so:
  bir şeyin böyle olması gerektiğini israrla savunmak.
 5. Verb ikna etmek, (savunduğu fikrin doğruluğuna) inandırmak.
  argue down: ilzam etmek, (delil üstünlüğü
  ile) susturmak, cevap veremez duruma düşürmek.
  to argue someone into/out of doing something: birisini bir şeyi yap(ma)mağa ikna etmek/kandırmak.
  He argued me into going: Beni gitmeye ikna etti.
 6. Verb kanıtlamak, ispatlamak, ispat etmek, göstermek.
  His actions argues him to be a coward: Yaptıkları
  onun bir korkak olduğunu kanıtlıyor.
  The way he spends money argues him to be rich/a rich man/that he is rich: Para harcayışı onun zengin (bir adam) olduğunu gösteriyor.
bir davayı savunmak Verb
davacının davasını savunmak Verb
bir hukuki sorun üzerinde tartışmak Verb
bir şey hakkında münakaşa etmek Verb
sorunu kestirip bir sonuca götürecek şekilde fikir ileri sürmek Verb
doğru düşünmek Verb
kıyas yoluyla çıkarım yapmak
benzeşim yoluyla çıkarım yapmak
nedenden sonuca gitmek Verb
bir şeyden sonuç çıkarmak Verb
aksiinısavunmak Verb
genelden özele sonuç çıkarmak Verb
tartışmayı bir sonuca vardırmamak Verb
olumsuzluk iddiasında bulunmak Verb
yanlış muhakeme etmek Verb
sakat düşünmek Verb
ele almak Verb
vazgeçirmek Verb
siyasi konular tartışmak Verb
ağzında sakız çiğnemek Verb
bir konuyu evirip çevirmek Verb
kanıtlar ileri sürerek birinin ağzını kapatmak Verb
birini kanıtlar ileri sürecek bir şey yapmaya ikna etmek Verb
kanıtlar ileri sürerek bir şeyi çürütmek Verb
bir şeyi sonuna kadar tartışmak Verb
önceden alınmış bir karara itiraz etmek, lüzumsuz itirazlarda bulunmak.
biriyle bir şey üzerine tartışmak Verb
biriyle bir şey üzerine çekişmek Verb
usul hakkında tartışma