medical

 1. Adjective, Medicine tıbbi
 2. tıbbî, tıp+, sağlık+, hekimliğe ait.
  a medical examination: tıbbî muayene, sağlık muayenesi.
  medical
  advice: sağlık öğüdü.
  medical board: sağlık kurulu.
  medical botany: tıbbî botanik, tıbbî bitkiler bilimi.
  medical knowledge: sağlık bilgisi, tibbî bilgi.
  medical officer of health: sağlık memuru
  medical man = medical practitioner: doktor, tabip.
  medical school/student: tıp fakültesi/öğrencisi.
 3. ilâçla yapılan (ameliyatla değil).
  medical treatment: ilâçla tedavi.
 4. tedavi.
  medical properties: tedavi özelliği,
  The hospital has a medical ward and a surgical
  ward: Hastahanede bir tedavi kliniği ve bir ameliyathane var.
 5. tıbbî muayene, sağlık muayenesi.
Teşhis Veya Tedavi Amacıyla Hastaneler ve Diğer Tıbbi Kurumlarda Ücretsiz Olarak Ödünç Kullanılmak Üzere
Tıbbi, Cerrahi ve Laboratuvar Ekipmanlarının Gümrüksüz Olarak Geçici İthaline Dair Anlaşma
Noun, International Law
İklimsel Özel Vasıtalar ve Tıbbi Tedavi Konularında Karşılıklı Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
Genel hekimlik uygulama faaliyetleri (NACE kodu: 86.21) Noun, Trades-Professions
Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı (NACE kodu: 32.5) Noun, Trades-Professions
Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı (NACE kodu: 32.50) Noun, Trades-Professions
Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri (NACE kodu: 86.2) Noun, Trades-Professions
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti (NACE kodu: 47.74) Noun, Trades-Professions
Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri (NACE kodu: 86.22) Noun, Trades-Professions
danışman hekim
danışman doktor
tıbbi müşavir
tıbbi yardım
tıbbi yardım planı
ambülans uçak
hekimlik ve yardımcı hekimlik meslekleri Noun
tıbbi yardım
(şahıs/aile/kurum) özel doktor.
tıbbi müdahale
sağlık yardımı
parasal tıbbi yardım
tıbbi hizmet
sağlık kurulu
sağlık müdürlüğü
tıbbi bakım
yaşlılar için tıbbi bakım
sağlık raporu Noun, Medicine
doktor raporu
tıp mesleği kanun veya ilkeleri Noun
sağlık kurulu
sağlık sorunu Noun, Medicine
tıbbi sorun Noun, Medicine
tıbbi durum Noun, Medicine
rahatsızlık Noun, Medicine
tıp kongresi
spesiyalist
konsültasyon
sıhhiyesınıfı Military
sağlık harcamaları Noun
hastane masrafları Noun
ilaç ve tedavi giderleri Noun
doktor masrafları Noun
tıp eğitimi
tıbbi eğitim
sağlık servisi
tıbbi cihazlar Noun
tıp sözlüğü
tıbbî cihaz Noun, Medicine
tıbbi cihaz Noun, Medicine
sağlık kurumu
tıp etiği
hekimlik ahlakı
ağır hasta bir turistin istediği hastaneye taşınması
tıbbi tahliye Noun
tıbbi delil
muayene divanı, muayene masası, muayene yatağı Noun, Medical Equipment
sağlık muayenesi
tıbbi muayene
muayene divanı, muayene masası, muayene yatağı Noun, Medical Equipment
adlî tabip. Noun
sigorta doktoru, hayat sigortası satınalanları muayene eden doktor. Noun
doktor giderleri Noun
doktor muayene masrafları Noun
tıbbi masraflar sigortası Noun
uzman hekim
tıp fakültesi Noun, Medicine
tıbbi muayene ücreti
doktor ücreti
vizite ücreti
tıbbi geçmiş Noun, Medicine
tıbbi öykü Noun, Medicine
hastalık geçmişi Noun, Medicine
hastalık öyküsü Noun, Medicine
anamnez Noun, Medicine
sağlık muayenesi
tıbbi muayene
sağlık sigortası Noun, Insurance
tıp dergisi Noun, Medicine
tıbbi bilgi
tıp bilgisi
medikal laboratuvar teknisyeni Noun, Employment
tıp dili
tıp lisansı Noun, Medicine
tıbbi lisans Noun, Medicine
malpraktis Noun, Medicine
tıbbi uygulama hatası Noun, Medicine
tıbbi hata Noun, Medicine
doktor hatası Noun, Medicine
hekim hatası Noun, Medicine
doktor
hekim
hükümet doktoru
(Br) sağlık memuru
tıbbi görüş
sıhhiye eri
tıp personeli Noun, Medicine
sağlık personeli Noun, Medicine
sağlık çalışanları Noun, Medicine
hastalık sigorta planı
pratisyen hekim
tıp mesleği
sağlık durumunu gösterir kayıtlar
(US) hastalığa karşı sigorta eden kurumun doktoru
tıp doktorları kütüğü
hastalık raporu
tıbbi rapor
sağlık planı
tıp fakültesi Noun, Medicine
tıbbiye
hekimlik
tıp bilimi
sağlık hizmetleri Noun
uzman hekim
spesiyalist
tıpta uzmanlık Noun, Medicine
sağlık malzemeleri Noun
tıp öğrencisi
tıbbiyeli
tıbbi kontrol
tıbbi tedavi
tedavi masrafları Noun
hastane koğuşu
tıbbi atık
vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar Noun
tıbbi muayenesiz sigorta
acele tıbbi malzemeye ihtiyacı bulunmak Verb
yiyecek ve tıbbi malzeme kıtlığı çekmek Verb
tıbbi tedavi görmekte olmak Verb
medikal işler genel müdürü Noun
zorunlu tıbbi muayene
acil tıp teknisyeni Noun, Employment
ücretsiz sağlık hizmetleri Noun
birini tedavi etmek Verb
birini sigorta dışında özel olarak tedavi etmek Verb
doktor tarafından bakılmak Verb
tıbbi müdahale yapılmış olmak Verb
hastane ve tıbbi tedavi masrafları sigortası Noun
yatan hastanın hastane masrafları Noun
özel tıbbi tedavi sigortası Noun
(Br) özel tıbbi tedavi sigortası Noun
tıp mesleğine girmeyi düşünmek Verb
gezici sağlık hizmetleri Noun, Medicine
gezici sağlık aracı Noun, Medicine
raporlu Adjective, Employment
özel tıbbi tedavi
yetkili pratisyen hekim
sağlık yardım talebi Noun
tıbbi bakıma muhtaç olmak Verb
hekimlik ruhsatını elinden almak Verb
sübvansiyonlu hastalık sigortası planı
hekime danışmak Verb
doktora başvurmak Verb
tıbbi tedavi görmek Verb
tıbbi muayeneye tabi tutulmak Verb
muayeneye tabi tutulmak Verb
Savaş Malullerinin Tıbbi Tedavileri Maksadıyla Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Değişimine Dair Anlaşma Noun, International Law
Tıbbı ve Sosyal Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Noun, Organizations
Tıbbı ve Sosyal Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol Noun, International Law
TTB Proper Name, Organizations
Türk Tabipleri Birliği Proper Name, Organizations
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Noun, Organizations