character

 1. Noun, Language-Literature karakter
 2. Noun karakter (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 3. Noun tıynet
 4. Noun seciye, karakter.
  man of (strong) character: karakteri kuvvetli kimse.
 5. Noun huy, tabiat, mizaç.
  He has the same character as his brother.
 6. Noun ahlâk, ahlâkî vasıf.
  He is a man of good character: İyi ahlâklı bir adamdır.
 7. Noun dürüstlük, şahsiyet, iyi huy/ahlâk.
  The judge is a man of outstanding character.
 8. Noun ün, şöhret, nam.
  clean someone's character: temize çıkarmak, tebriye etmek.
  He is of good/bad
  character: İyi/kötü şöhret sahibidir.
 9. Noun saygınlık, itibar.
 10. Noun nitelik, özellik, hususiyet, sıfat, mahiyet.
  in his character of … : … sıfatıyla.
 11. Noun durum, statü, yetki, salâhiyet, resmî sıfat.
  He was there in his character as a town official.
 12. Noun tip, şahıs, kişi.
  a public character: tanınmış kişi/şahıs.
  Some character just walked up and stole her bag.
 13. Noun hoşsohbet, nekre, garip kişi.
  He's a character: O bir âlemdir/garip kişidir/kimseye benzemez.

  She's a real character, she makes everyone laugh.
  He's a queer/odd character: Acayip/garip bir kişidir.
 14. Noun (piyes, roman) şahıs, karakter.
  I find all the characters in this new play amusing and interesting.
 15. Noun, Theatre (a) aktörün oynadığı rol.
  He played the character of Hamlet. (b) bariz bir şahsiyet yaratan, karakter+.

  He is a character actor: O, karakter oyuncusudur.
 16. Noun, Genetics ıra, özyapı.
 17. Noun tanımsal simge, işaret, alâmet.
 18. Noun, Printing harf.
  Latin characters: Lâtin harfleri.
 19. Noun alfabe.
 20. Noun, Information Technology (a) damga, harf veya rakam, (b) + ve - akım darbelerinden oluşan ve harf veya rakamları temsil eden işaret dizisi.
 21. Noun (yazma ve basmada) tarz, üslûp, stil, tür, cins.
  books of that character: o tür kitaplar.
 22. Transitive Verb tasvir/tavsif etmek, canlandırmak, tanımlamak.
 23. Transitive Verb hâkketmek, yazmak.
kendini temize çıkarmak Verb
karakter oluşturmak Verb
birinin karakteriyle bağdaşmamak Verb
eğitimin insan karakteri üzerinde izi
ayarıni bozmak Verb
açık insan
aşağılık tip
temsilcilik sıfatıyla
alındı damgası Noun, Information Technology
farklılaşmak Verb
birinin adı altında iş yapmak Verb
geriletme (geriye alma) karakteri
kötü karakter
orijinal bir tip olmak Verb
iyi huylu olmak Verb
ikili sayıyla kodlu karakter
ikili sayı kodlu karakter
ikil/karakter Information Technology
boşluk karakteri Information Technology
Boole damgası Noun, Information Technology
rolden çıkmak Verb, Art
iyi hal kâğıdı
iyi hal kâğıdı
birinin iyi halini onaylamak Verb
sürdürme karakteri Information Technology
denetim karakteri Information Technology
ondalık karakter Information Technology
seciye sağlamlığı
başkasını küçük düşürücü hareket
karakter bozukluğu
karakter bozulması
birinin karakterini saptamak Verb
mütehakkim karakter
kuşku uyandıracak karakter
çizim karakteri Information Technology
kaçış karakteri
kaçan karakter
birinin karakterini takdir etmek Verb
bir kimsenin karakterini takdir etmek Verb
roman kahramanı
doldurma karakteri Information Technology
iyi huy
birinin karakterindeki kusur
karakter gücü
bir çocuğun karakterine biçim vermek Verb
sayfa ilerletme karakteri
karakter oluşturmak Verb
karakterin biçim bulması
işlevsel karakter
birinin karakterini tahmin etmek Verb
türünden gelen karakter
bir hizmetçiye bonservis vermek Verb
iyi karakter
karakteri zayıf olmak Verb
huy güzelliği
(bilgisayar) yasaklama karakteri
boş geçirtme karakteri
birinin karakterine leke sürme
karakterine uygun
huyuna uyar/uymaz, aynı/zıt karakterde/mizaçta/tabiatte.
be in character with … : … ile uyuşmak,
huyları uymak, imtizaç etmek.
be out of character: uyuşmamak, imtizaç etmemek.
It's very much in character (for him): Bu onun mizacına uygundur.
işaret ya da sayı
(matbaacılıkta) normal harfin altına konulmuş küçük boyda harf
karakter zayıflığı
insan karakterini iyi bilme
insan karakterinden anlayan
insanı tanıma Noun
birinin huyunu tanımak Verb
karakteri sağlam olmamak Verb
sağlam karakteri olmamak Verb
yapı denetim karakteri
hâkimane tavır
adamlık
matis yazıcı
aşağılık karakter
ikinci derecede rol oynayan kimse
siret (outdated) Noun
harf dökümü yapmak Verb
ulusal karakter Noun, Anthropology
milli karakter
ciro edilebilirlik
devredilebilirlik
sıfır (onaltılı sayı sisteminde) Information Technology
kötü ahlaklı
kötü şöhretli
karakterli
iyi ahlaklı
tekelci nitelikte
sağlam karakterli
kusursuz bir karakter
resmi nitelik
açık sözlü
işletim karakteri
uyuşmaz
kusursuz karakterli kişi
şahsi karakter
uysal karakter
mesleki nitelik
tanınan kişi
popüler kişi
herkesçe tanınan biri
acayip karakter
birinin itibarına leke sürmek Verb
birinin şöhretine halel getirmek Verb
tâli cinsiyet belirtileri, üreme organları dışındaki belirtiler (sakal, göğüs vb.)
birinin karakterine uymak Verb
boşluk karakteri Information Technology
karakter sağlamlığı
şüphe uyandıracak tip
baş rol, piyese adını veren karakter.
karakter özellikleri Noun
birim ıra: tek bir gen ile tümü soya iletilen nitelik (Mendel yasasına göre). Noun
alçak karakter
genel arama karakteri Information Technology
karaktersiz
karakter oyuncusu
karakter analizi
rakibinin ününü zedelemek amacıyla kötü yollarla politik savaşa girişen kişi
kişilik katili
politikada
itibar suikastı Noun
karakter yapma
karakter denetimi
karakter yoğunluğu
karakter öğesi
iyi hal belgesi
doğruluk kâğıdı
hüsnühal varakası Noun
sözleşmenin niteliği Noun
işin niteliği
karaktere yönelik
harf yazıcısı
karakter tanımı
karakter tanıma Information Technology
: bonservis, referans.
to give someone good character: birine iyi referans/bonservis vermek, lehinde bulunmak.
karakter kümesi Information Technology
tanım-yazı: bir kimseyi tanımlayan manzum veya düzyazı. Noun
damga dizgisi Information Technology
hayattan alınmış karakter
kişilik özellikleri Noun, Psychology
karakter tanığı: mahkemede davacı veya sanığın doğruluk, dürüstlük, iyi ahlâk ve şöhreti için tanıklık yapan kimse. Noun
özelleşmek Verb
alfabetik harf takımı
öteki karakter seti Information Technology
çift sekizli karakter kümesi Information Technology
genişletilmiş damga kümesi Information Technology
hususiyeti olmak Verb
iz karakteri (sekme) Information Technology
çok uluslu karakter kümesi Information Technology
ulusal dil karakter kümesi Information Technology
optik karakter okuyucu
optik karakter tanıma Information Technology