1. İsim, Dil ve Edebiyat karakter
 2. İsim karakter (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 3. İsim tıynet
 4. İsim seciye, karakter.
  man of (strong) character: karakteri kuvvetli kimse.
 5. İsim huy, tabiat, mizaç.
  He has the same character as his brother.
 6. İsim ahlâk, ahlâkî vasıf.
  He is a man of good character: İyi ahlâklı bir adamdır.
 7. İsim dürüstlük, şahsiyet, iyi huy/ahlâk.
  The judge is a man of outstanding character.
 8. İsim ün, şöhret, nam.
  clean someone's character: temize çıkarmak, tebriye etmek.
  He is of good/bad
  character: İyi/kötü şöhret sahibidir.
 9. İsim saygınlık, itibar.
 10. İsim nitelik, özellik, hususiyet, sıfat, mahiyet.
  in his character of … : … sıfatıyla.
 11. İsim durum, statü, yetki, salâhiyet, resmî sıfat.
  He was there in his character as a town official.
 12. İsim tip, şahıs, kişi.
  a public character: tanınmış kişi/şahıs.
  Some character just walked up and stole her bag.
 13. İsim hoşsohbet, nekre, garip kişi.
  He's a character: O bir âlemdir/garip kişidir/kimseye benzemez.

  She's a real character, she makes everyone laugh.
  He's a queer/odd character: Acayip/garip bir kişidir.
 14. İsim (piyes, roman) şahıs, karakter.
  I find all the characters in this new play amusing and interesting.
 15. İsim, Tiyatro (a) aktörün oynadığı rol.
  He played the character of Hamlet. (b) bariz bir şahsiyet yaratan, karakter+.

  He is a character actor: O, karakter oyuncusudur.
 16. İsim, Genetik ıra, özyapı.
 17. İsim tanımsal simge, işaret, alâmet.
 18. İsim, Matbaacılık harf.
  Latin characters: Lâtin harfleri.
 19. İsim alfabe.
 20. İsim, Bilişim (a) damga, harf veya rakam, (b) + ve - akım darbelerinden oluşan ve harf veya rakamları temsil eden işaret dizisi.
 21. İsim (yazma ve basmada) tarz, üslûp, stil, tür, cins.
  books of that character: o tür kitaplar.
 22. Geçişli Fiil tasvir/tavsif etmek, canlandırmak, tanımlamak.
 23. Geçişli Fiil hâkketmek, yazmak.
kendini temize çıkarmak Fiil
karakter oluşturmak Fiil
birinin karakteriyle bağdaşmamak Fiil
eğitimin insan karakteri üzerinde izi
ayarıni bozmak Fiil
açık insan
aşağılık tip
temsilcilik sıfatıyla
alındı damgası İsim, Bilgi Teknolojileri
farklılaşmak Fiil
birinin adı altında iş yapmak Fiil
geriletme (geriye alma) karakteri
kötü karakter
orijinal bir tip olmak Fiil
iyi huylu olmak Fiil
ikili sayıyla kodlu karakter
ikili sayı kodlu karakter
ikil/karakter Bilgi Teknolojileri
boşluk karakteri Bilgi Teknolojileri
Boole damgası İsim, Bilgi Teknolojileri
rolden çıkmak Fiil, Sanat
iyi hal kâğıdı
iyi hal kâğıdı
birinin iyi halini onaylamak Fiil
sürdürme karakteri Bilgi Teknolojileri
denetim karakteri Bilgi Teknolojileri
ondalık karakter Bilgi Teknolojileri
seciye sağlamlığı
başkasını küçük düşürücü hareket
karakter bozukluğu
karakter bozulması
birinin karakterini saptamak Fiil
mütehakkim karakter
kuşku uyandıracak karakter
çizim karakteri Bilgi Teknolojileri
kaçış karakteri
kaçan karakter
birinin karakterini takdir etmek Fiil
bir kimsenin karakterini takdir etmek Fiil
roman kahramanı
doldurma karakteri Bilgi Teknolojileri
iyi huy
birinin karakterindeki kusur
karakter gücü
bir çocuğun karakterine biçim vermek Fiil
sayfa ilerletme karakteri
karakter oluşturmak Fiil
karakterin biçim bulması
işlevsel karakter
birinin karakterini tahmin etmek Fiil
türünden gelen karakter
bir hizmetçiye bonservis vermek Fiil
iyi karakter
karakteri zayıf olmak Fiil
huy güzelliği
(bilgisayar) yasaklama karakteri
boş geçirtme karakteri
birinin karakterine leke sürme
karakterine uygun
huyuna uyar/uymaz, aynı/zıt karakterde/mizaçta/tabiatte.
be in character with … : … ile uyuşmak,
huyları uymak, imtizaç etmek.
be out of character: uyuşmamak, imtizaç etmemek.
It's very much in character (for him): Bu onun mizacına uygundur.
işaret ya da sayı
(matbaacılıkta) normal harfin altına konulmuş küçük boyda harf
karakter zayıflığı
insan karakterini iyi bilme
insan karakterinden anlayan
insanı tanıma İsim
birinin huyunu tanımak Fiil
karakteri sağlam olmamak Fiil
sağlam karakteri olmamak Fiil
yapı denetim karakteri
hâkimane tavır
adamlık
matis yazıcı
aşağılık karakter
ikinci derecede rol oynayan kimse
siret (outdated) İsim
harf dökümü yapmak Fiil
ulusal karakter İsim, Antropoloji
milli karakter
ciro edilebilirlik
devredilebilirlik
sıfır (onaltılı sayı sisteminde) Bilgi Teknolojileri
kötü ahlaklı
kötü şöhretli
karakterli
iyi ahlaklı
tekelci nitelikte
sağlam karakterli
kusursuz bir karakter
resmi nitelik
açık sözlü
işletim karakteri
uyuşmaz
kusursuz karakterli kişi
şahsi karakter
uysal karakter
mesleki nitelik
tanınan kişi
popüler kişi
herkesçe tanınan biri
acayip karakter
birinin itibarına leke sürmek Fiil
birinin şöhretine halel getirmek Fiil
tâli cinsiyet belirtileri, üreme organları dışındaki belirtiler (sakal, göğüs vb.)
birinin karakterine uymak Fiil
boşluk karakteri Bilgi Teknolojileri
karakter sağlamlığı
şüphe uyandıracak tip
baş rol, piyese adını veren karakter.
karakter özellikleri İsim
birim ıra: tek bir gen ile tümü soya iletilen nitelik (Mendel yasasına göre). İsim
alçak karakter
genel arama karakteri Bilgi Teknolojileri
karaktersiz
karakter oyuncusu
karakter analizi
rakibinin ününü zedelemek amacıyla kötü yollarla politik savaşa girişen kişi
kişilik katili
politikada
itibar suikastı İsim
karakter yapma
karakter denetimi
karakter yoğunluğu
karakter öğesi
iyi hal belgesi
doğruluk kâğıdı
hüsnühal varakası İsim
sözleşmenin niteliği İsim
işin niteliği
karaktere yönelik
harf yazıcısı
karakter tanımı
karakter tanıma Bilgi Teknolojileri
: bonservis, referans.
to give someone good character: birine iyi referans/bonservis vermek, lehinde bulunmak.
karakter kümesi Bilgi Teknolojileri
tanım-yazı: bir kimseyi tanımlayan manzum veya düzyazı. İsim
damga dizgisi Bilgi Teknolojileri
hayattan alınmış karakter
kişilik özellikleri İsim, Psikoloji
karakter tanığı: mahkemede davacı veya sanığın doğruluk, dürüstlük, iyi ahlâk ve şöhreti için tanıklık yapan kimse. İsim
özelleşmek Fiil
alfabetik harf takımı
öteki karakter seti Bilgi Teknolojileri
çift sekizli karakter kümesi Bilgi Teknolojileri
genişletilmiş damga kümesi Bilgi Teknolojileri
hususiyeti olmak Fiil
iz karakteri (sekme) Bilgi Teknolojileri
çok uluslu karakter kümesi Bilgi Teknolojileri
ulusal dil karakter kümesi Bilgi Teknolojileri
optik karakter okuyucu
optik karakter tanıma Bilgi Teknolojileri