1. Sıfat, Tıp tıbbi
 2. tıbbî, tıp+, sağlık+, hekimliğe ait.
  a medical examination: tıbbî muayene, sağlık muayenesi.
  medical
  advice: sağlık öğüdü.
  medical board: sağlık kurulu.
  medical botany: tıbbî botanik, tıbbî bitkiler bilimi.
  medical knowledge: sağlık bilgisi, tibbî bilgi.
  medical officer of health: sağlık memuru
  medical man = medical practitioner: doktor, tabip.
  medical school/student: tıp fakültesi/öğrencisi.
 3. ilâçla yapılan (ameliyatla değil).
  medical treatment: ilâçla tedavi.
 4. tedavi.
  medical properties: tedavi özelliği,
  The hospital has a medical ward and a surgical
  ward: Hastahanede bir tedavi kliniği ve bir ameliyathane var.
 5. tıbbî muayene, sağlık muayenesi.
Teşhis Veya Tedavi Amacıyla Hastaneler ve Diğer Tıbbi Kurumlarda Ücretsiz Olarak Ödünç Kullanılmak Üzere
Tıbbi, Cerrahi ve Laboratuvar Ekipmanlarının Gümrüksüz Olarak Geçici İthaline Dair Anlaşma
İsim, Uluslararası Hukuk
İklimsel Özel Vasıtalar ve Tıbbi Tedavi Konularında Karşılıklı Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Genel hekimlik uygulama faaliyetleri (NACE kodu: 86.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı (NACE kodu: 32.5) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı (NACE kodu: 32.50) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri (NACE kodu: 86.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti (NACE kodu: 47.74) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri (NACE kodu: 86.22) İsim, Sanayi ve Zanaatler
danışman hekim
danışman doktor
tıbbi müşavir
tıbbi yardım
tıbbi yardım planı
ambülans uçak
hekimlik ve yardımcı hekimlik meslekleri İsim
tıbbi yardım
(şahıs/aile/kurum) özel doktor.
tıbbi müdahale
sağlık yardımı
parasal tıbbi yardım
tıbbi hizmet
sağlık kurulu
sağlık müdürlüğü
tıbbi bakım
yaşlılar için tıbbi bakım
sağlık raporu İsim, Tıp
doktor raporu
tıp mesleği kanun veya ilkeleri İsim
sağlık kurulu
sağlık sorunu İsim, Tıp
tıbbi sorun İsim, Tıp
tıbbi durum İsim, Tıp
rahatsızlık İsim, Tıp
tıp kongresi
spesiyalist
konsültasyon
sıhhiyesınıfı Askerlik
sağlık harcamaları İsim
hastane masrafları İsim
ilaç ve tedavi giderleri İsim
doktor masrafları İsim
tıp eğitimi
tıbbi eğitim
sağlık servisi
tıbbi cihazlar İsim
tıp sözlüğü
tıbbî cihaz İsim, Tıp
tıbbi cihaz İsim, Tıp
sağlık kurumu
tıp etiği
hekimlik ahlakı
ağır hasta bir turistin istediği hastaneye taşınması
tıbbi tahliye İsim
tıbbi delil
muayene divanı, muayene masası, muayene yatağı İsim, Sağlık Cihazları
sağlık muayenesi
tıbbi muayene
muayene divanı, muayene masası, muayene yatağı İsim, Sağlık Cihazları
adlî tabip. İsim
sigorta doktoru, hayat sigortası satınalanları muayene eden doktor. İsim
doktor giderleri İsim
doktor muayene masrafları İsim
tıbbi masraflar sigortası İsim
uzman hekim
tıp fakültesi İsim, Tıp
tıbbi muayene ücreti
doktor ücreti
vizite ücreti
tıbbi geçmiş İsim, Tıp
tıbbi öykü İsim, Tıp
hastalık geçmişi İsim, Tıp
hastalık öyküsü İsim, Tıp
anamnez İsim, Tıp
sağlık muayenesi
tıbbi muayene
sağlık sigortası İsim, Sigorta
tıp dergisi İsim, Tıp
tıbbi bilgi
tıp bilgisi
medikal laboratuvar teknisyeni İsim, İstihdam
tıp dili
tıp lisansı İsim, Tıp
tıbbi lisans İsim, Tıp
malpraktis İsim, Tıp
tıbbi uygulama hatası İsim, Tıp
tıbbi hata İsim, Tıp
doktor hatası İsim, Tıp
hekim hatası İsim, Tıp
doktor
hekim
hükümet doktoru
(Br) sağlık memuru
tıbbi görüş
sıhhiye eri
tıp personeli İsim, Tıp
sağlık personeli İsim, Tıp
sağlık çalışanları İsim, Tıp
hastalık sigorta planı
pratisyen hekim
tıp mesleği
sağlık durumunu gösterir kayıtlar
(US) hastalığa karşı sigorta eden kurumun doktoru
tıp doktorları kütüğü
hastalık raporu
tıbbi rapor
sağlık planı
tıp fakültesi İsim, Tıp
tıbbiye
hekimlik
tıp bilimi
sağlık hizmetleri İsim
uzman hekim
spesiyalist
tıpta uzmanlık İsim, Tıp
sağlık malzemeleri İsim
tıp öğrencisi
tıbbiyeli
tıbbi kontrol
tıbbi tedavi
tedavi masrafları İsim
hastane koğuşu
tıbbi atık
vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar İsim
tıbbi muayenesiz sigorta
acele tıbbi malzemeye ihtiyacı bulunmak Fiil
yiyecek ve tıbbi malzeme kıtlığı çekmek Fiil
tıbbi tedavi görmekte olmak Fiil
medikal işler genel müdürü İsim
zorunlu tıbbi muayene
acil tıp teknisyeni İsim, İstihdam
ücretsiz sağlık hizmetleri İsim
birini tedavi etmek Fiil
birini sigorta dışında özel olarak tedavi etmek Fiil
doktor tarafından bakılmak Fiil
tıbbi müdahale yapılmış olmak Fiil
hastane ve tıbbi tedavi masrafları sigortası İsim
yatan hastanın hastane masrafları İsim
özel tıbbi tedavi sigortası İsim
(Br) özel tıbbi tedavi sigortası İsim
tıp mesleğine girmeyi düşünmek Fiil
gezici sağlık hizmetleri İsim, Tıp
gezici sağlık aracı İsim, Tıp
raporlu Sıfat, İstihdam
özel tıbbi tedavi
yetkili pratisyen hekim
sağlık yardım talebi İsim
tıbbi bakıma muhtaç olmak Fiil
hekimlik ruhsatını elinden almak Fiil
sübvansiyonlu hastalık sigortası planı
hekime danışmak Fiil
doktora başvurmak Fiil
tıbbi tedavi görmek Fiil
tıbbi muayeneye tabi tutulmak Fiil
muayeneye tabi tutulmak Fiil
Savaş Malullerinin Tıbbi Tedavileri Maksadıyla Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Değişimine Dair Anlaşma İsim, Uluslararası Hukuk
Tıbbı ve Sosyal Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu İsim, Kurum İsimleri
Tıbbı ve Sosyal Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
TTB Özel Isim, Kurum İsimleri
Türk Tabipleri Birliği Özel Isim, Kurum İsimleri
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) İsim, Kurum İsimleri