contract

 1. Noun, Civil Law sözleşme, akit
 2. sözleşme, anlaşma, mukavele, akit, taahhüt, bağıt.
  on contract: sözleşmeli, anlaşmalı, mukaveleli,
  mukavele ile.
  open-ended contract: devamlı/açık sözleşme.
  The contract for the bridge was placed with C.E.Co.: Köprünün inşası C.E. şirketine ihale edildi.
  to enter a contract: ihaleye girmek.
  to make a contract: sözleşme yapmak, mukavele imzalamak.
 3. sözleşme/anlaşma metni, mukavelename, kontrat, taahhütname.
  Never sign a contract until you have read
  it from beginning to the end and are sure you can fulfil all its conditions.
 4. (evlenmek için) söz kesme, nişanlanma.
 5. contract bridge ile ayni anlama gelir. bir nevi briç oyunu.
 6. yasanın sözleşmelere ait bölümü.
 7. kas(ıl)mak, büz(ül)mek, daral(t)mak, çek(il)mek.
  to contract a muscle.
 8. (kaş) çatmak.
  to contract the brows.
 9. (sözcük, tümce vb.) kısal(t)mak.
  contracting “do not” gives “don't”.
 10. yakalanmak, duçar olmak, tutulmak, almak, kapmak.
  to contract a disease: hastalık kapmak.
 11. (anlaşma/sözleşme/mukavele) yapmak/imzalamak, yükümlenmek, taahhüt altına girmek, bir işi sözleşmeye
  bağlamak, müteahhide vermek.
  to contract for snow removal.
  to contract a debt: borca girmek.
  put work out to contract: bir işi müteahhide vermek.
  put work up to contract: bir işi eksiltmeye koymak.
 12. akdetmek.
  to contract an alliance.
 13. (dostluk vb. gibi ilişkilere) girişmek.
 14. nişanla(n)mak.
Uluslararası Satışı Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme Noun, International Law
bir satış sözleşmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmek Verb
iş sözleşmesi Noun, Law
Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulun yönetilmesi (NACE kodu: 68.32) Noun, Trades-Professions
sözleşme görüşmesi, sözleşmenin müzakeresi Noun, Civil Law
Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olan gayrimenkul faaliyetleri (NACE kodu: 68.3) Noun, Trades-Professions
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Noun, International Law
Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret (NACE kodu: 46.1) Noun, Trades-Professions
ipotek gibi bir mukaveleyi (esas mukavele) teminat altına almak için akdolunan mukavele
feri mukavele (kıyafet , rehin , ipotek gibi bir mukaveleyi temin için akdolunan mukavele
feri mukavele
yönetim mukavelesi
sigorta sözleşmesi gibi hükümleri rastlantısal bir olaya bağlı akit
riziko sözleşmesi
şansa bağlı sigorta sözleşmesi
türlü ifa biçimlerinden birini tercih hakkı tanıyan akit
ömür boyu irat sözleşmesi
çıraklık kontratı
kayıtsız şartsız anlaşma
eskimiş akit
iki taraflı akit
iki taraflı anlaşma
karşılıklı sözleşme
satın alma sözleşmesi
vukuu mukadder bir şarta bağlı akit
vukuu şüpheli bir hadiseye bağlı bulunmayan akit
hibe mukavelesi
navlun mukavelesi
evlilik akdi
tamamlayıcı mukavele
tamamlayıcı akit
munzam mukavele
toplu sözleşme
ticari akit (ticaret hukuku alanında geçerli ticaret sözleşmeleri Noun
ticari akit
her iki âkidin de bir şey alıp karşılığında bir şey verdiği akit
tam karşılıklı akit
her iki âkide de hem bir şey alma hakkı hem de bir şey verme borcu yükleyen akit
her iki tarafın da bir şey alıp karşılığında bir şey verdiği akit
her iki tarafa da hem bir şey alma hem de bir şey verme yükümlülüğü yükleyen akit
rızai akit
sigorta sözleşmesi
bir tarafın yükümlülüğü diğer tarafın yükümlülüğüne karşılık ve onun nedenini oluşturan akit
cari sözleşme
kusurlu sözleşme
teslim sözleşmesi
feshi kabil olan sözleşme
muhtelif kısımları ihtiva eden akit
bölünebilen akit (edimlerinin kısım kısım ifası mümkün veya caiz olan akit
sözleşme taslağı
iş sözleşmesi Noun, Management
inşaat sözleşmesi
her iki taraf için de yükümlülükler bir bütün oluşturan
yapılır yapılmaz hüküm ifade eden
ihracat sözleşmesi
düzmece mukavele
şekli akit
resmi senet niteliğinde olan yani onaylı ve ciddi taahhütleri içeren sözleşme
vadeli sözleşme
istisna akdi Law
eser sözleşmesi Law
nakliye sözleşmesi
engellenen sözleşme
teslimat sözleşmesi
(US) vadeli iş sözleşmesi
kumar borcu
kumar sözleşmesi
devlet sözleşmesi
diğer akit tarafa ivazsız bir menfaat temini için yapılan tek taraflı akit
garanti sözleşmesi
edimlerin bir kısmının ifası belirsiz bir olayın meydana gelmesine bağlı olan akit
muhataralı akit
amacı kanunlara ya da milli menfaatlere aykırı olan sözleşme
ahlaka aykırı akit (edimlerinin konusu ahlak kurallarına aykırı olan sözleşme
konusu olanaksız bir edim olan akit
bağımsız akit (herhangi bir koşulun ya da başka bir akdin ifasına bağımlı olmayan akit
müstakil akit
bölünmeyen akit
isimsiz akit (belli bir akit sınıfına girmeyen akit
sigorta sözleşmesi, sigorta akdi
istisna akti
türlü kişilerin ifasını ortaklaşa üstlendikleri veya ortaklaşa ifasını talep hakkını haiz bulundukları akit
(zorunlu) arazi satışı
geniş kapsamlı sözleşme
adi kira kontratı
lisans sözleşmesi
posta ile sözleşme
(US) karı-koca arasındaki menkul eşya ile ilgili sözleşme
ordu donatım sözleşmesi
borç verenle borçlu arasında yapılan sözleşme
bir karşılık sağlamayan ve resmen tasdik olmadıkça bağlayıcı olmayan sözleşme
ivazlı akit (kira mukavelesi gibi
yazılı basit sözleşme
yürürlükteki sözleşme
sözlü anlaşma Law
şifahi akit Law
sözlü mukavele Law
yabancı ülke ile yapılan sözleşme
şifahi akit
sözlü sözleşme
ortaklık sözleşmesi
yürürlükteki sözleşme
menkul eşya ile ilgili akit
ayrı ayrı yapılan sözleşmeler
parça başı iş sözleşmesi
önsözleşme
genel müteahhitlik sözleşmesi
asli akit
tedarik sözleşmesi
kontrat örneği
devlet sözleşmesi
satın alma sözleşmesi
yasanın izin verdiği fiil
şibih akit
piyango çekilişi sözleşmesi
gayrimenkule ait mukavele
ayni akit
karşılıklı sözleşme
reasürans sözleşmesi
devam eden sözleşme
satış akdi Law
garanti sözleşmesi
hizmet akdi, hizmet sözleşmesi
muvazaalı akit
mühürlü sözleşme
peşin muamele sözleşmesi
standart sözleşme
ikmal sözleşmesi
teslimat (ikmal) sözleşmesi
kefalet sözleşmesi
televizyon sözleşmesi
belli bir süreyle sözleşme
nakliyat kontratı
bağlayıcı sözleşme Competition Law
akit ile bağlı
yürürlüğe konamayacak sözleşme
dava hakkı olmayan akit
konusu kanuna aykırı olan akit
kanunen geçerli sözleşme
değerlendirme sözleşmesi
sözlü sözleşme
sözlü anlaşma
hükümsüz sözleşme
geçersiz sözleşme
nispi butlanla batıl akit
hizmet akdi , hizmet sözleşmesi
çalışma sözleşmesi
yazılı sözleşme
bir yıllık sözleşme
sözleşmede sözü edilen belirli kalemleri satın almak için uzun süreli bir kredi düzenlemesini ifade eden genel deyim
sözleşmeyi bozmak Verb
sözleşme feshi
sözleşmeli yiyecek içecek ikmaliyle yükümlü kişi
sözleşme talebi
ABD anayasasındaki bir maddeye göre hiçbir eyaletin bir sözleşmenin öngördüğü yükümlülükleri azaltacak
herhangi bir kanun çıkaramayacağı şartı
akdin maddesi Noun
sözleşme maddesi Noun
sözleşmedeki alacaklı
sözleşme tarihi
sözleşme borcu
(süpermarket) toptan satış kısmı
sözleşme sonucu elde edilecek kazançlar Noun
sözleşmede öngörülen çalışma saatleri Noun
ihale ilanları Noun
borça girmek Verb
kredi almak Verb
sözleşmeli imalat
borsa bankeri tarafından müşterilerine gönderilen ve yaptığı bütün işlemleri gösteren evrak
borsa makbuzu
(Br) bordro
sözleşme vecibesi Noun
sözleşme yükümlülüğü
sözleşme biçimi
sözleşmeyle saptanan yüzde
akit fiyatı
sözleşme teklifi
sözleşme yapma
sözleşme damgası Noun
sözleşme görüşmeleri Noun
akit süresi
sözleşme değeri
kiralanan araba
götürü iş sözleşmesi
(US) götürü iş sözleşmesi
(US) götürü iş