deed

 1. Noun, Civil Law vakıf senedi
 2. iş, amel, eylem, faaliyet.
  man of deed: iş adamı, faal kişi.
  deeds not words: Lâf değil,
  iş! “Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.”
 3. başarı, eser.
  Brave men's deed live after them.
  His deeds speak for themselves: “Şahsın
  görünür rütbe-i aklı eserinde.”
 4. fiil, hareket, davranış.
  A good deed is never lost.
  Heroic deeds: Kahramanca davranış.

  in deed: hakikatte, bilfiil, aslında, doğrusu.
  He was ruler in deed, though not in name: İsmen değilse de aslında hükümdar o idi.
 5. senet, tapu senedi, sözleşme, mukavelename, belgit, tanıt, hüccet.
  draw up a deed: senet yazmak.

  witness a deed: (a) tanık olarak senedi imzalamak, (b) bir işe tanık olmak.
  title deed: tapu senedi.
  I will get the title deed of the house tomorrow.
  deed box: evrak dolabı.
  deed poll: tek taraflı sözleşme.
  deed of sale: satış sözleşmesi.
 6. (tapusunu) devretmek, ferağ etmek, senetle devretmek.
mülkünü devretmek Verb
mülkünü temlik etmek Verb
hasenat (outdated) Noun
münker Adjective, Religion-Faith
münkerat Noun, Religion-Faith
bir senede imza atmak Verb
mal ve mülklerin ilk sahibine iadesine ilişkin bir ek sözleşmenin söz konusu olmadığı veya ayrı bir senedin
içinde bulunan ve başka bir sözleşmeye ait
idari işlem Noun, Law
çıraklık mukavelesi
bir senedin tasdiki
senet düzenleme
mukavele akdetme yetkisi
bir belge altındaki imzayı tasdik etmek Verb
gayri menkul satış sözleşmesi formu
resmen
bir senedin iptali
müşterek senet
borçlu ile alacaklıları arasında borçların ödenmesi ve borçlunun ibrası için gerekli koşulları içeren
ve saptayan belge veya sözleşme
bir senetteki şartlar Noun
teyit belgesi
bir emlakn mülkiyetinin alıcıya geçebilmesi için ancak belli sayıda aylık taksitler yatırmasını öngören
alıcı ile satıcı arasında imzalanan akit
bir senedin ikinci sureti
bir senedi teslim etmek Verb
bir senedin teslimi
tapu senetlerinin emaneti Noun
konsinyasyonu
mal senedi
bir senet hazırlamak Verb
bir senet hazırlamak Verb
bir sözleşmeyi tescil ettirmek Verb
bir sözleşme akdetmek Verb
bir senet akdetmek Verb
düzenlenen bir senedin ya da içeriğin doğruluğunun senedi düzenleyence inkâr edilememesi
akit yapmak Verb
bir senet yapmak Verb
bir akit imzalamak Verb
(US) bir senedin tasdikli suretini çıkarmak Verb
bir senedi temdit etmek Verb
farz amel Noun, Religion-Faith
senetli mülkiyet
bir senedi geçersiz kılmak Verb
bir belgeyi geçersiz kılmak Verb
(US) gayri menkul devir senedi
hibe senedi
hibe vaadi senedi
bağış senedi
iyilik
sevap
sevap Noun, Religion-Faith
senetli devir temlik
paranın söz konusu olmadığı sözleşme
gerçekten
fiilen
sözle ve hareketle
tarafları karşılıklı bağlayan senet
lütuf
kiralama akdi
bir senedi tasdik ettirmek Verb
senet tahtında sorumlu
suçun işlendiği yer
bir senedin kopyasını çıkarmak Verb
senet imzalamak Verb
kanıtlanması gereken husus
belgeyle kanıtlanabilecek
ipotek senedi
ipotek mukavelenamesi
noter senedi
resmi borç senedi Noun, Civil Law
resmi senet Noun
şirket sözleşmesi
maruf Adjective, Religion-Faith
hayrat
fiili zilyedlik
özel yazılı senet
noterlikçe onaylanmış kâğıt
(İskoçya) belli bir biçim gerektirmeyen belge
akdi bağış
akdi borç ilişkisi
satın alma sözleşmesi
satın alım sözleşmesi
(US) devir temlik senedi
ibraname
terk senedi Noun, Law
ilk sahibine geri verme senedi
(US) bir senedi tapu siciline kaydetmek Verb
bir belgedeki biçimsel hatayı mahkeme kararıyla düzeltmek Verb
senedi notere tasdik ettirmek Verb
bir senedi notere tasdik ettirmek Verb
iptal edilebilir belge
iptal edilebilir senet
bir senede mühür basmak Verb
bir senede mührü basmak Verb
karı kocanın ayrılma belgesi
(evli çift , Br) yazılı ayrı yaşama anlaşması
bir senedin iptali
vakıf senedi
bir eylem için kışkırtmak Verb
iyi niyeti tanımak Verb
bir senedin ödeneceği güne kadar geçen süre
tapu senedi Noun, Law
senet
tapu Noun
bir akdin kamu görevlilerince onaylanması
bir senedi tapu siciline kaydetmek Verb
devir ve temlik akiti
(Br) devir belgesi (menkul kıymetlerin mülkiyetini bir kişiden diğerine devreden belge
devir temlik senedi
vekâletname.
geçerli senet
bir senedin geçerliliği
bir senedin geçerliği
devir senedi
berat
taahhütname
senet kutusu
belgelerin saklandığı sandık
feragatname
evrak düzenleme maliyetleri Noun
avukatın akdettiği belge
gayri menkul devir ve temlik senedi
feragatname
bir muahedeye iltihak senedi
alacaklının bir borç ödeme planını onaylayan muvafakatnamesi
katılım senedi Noun, Law
iltihak senedi
katılım belgesi Noun, Companies Law
bir şirketle birleşme senedi
atama belgesi
çıraklık senedi
konkordato
müflis tarafından alacaklılar yararına yapılan anlaşmayı kapsayan senet
devir temlik senedi
temlikname
temlik senedi
yedieminin taahhütnamesi Noun
bir gayri menkulün satış senedi
bir borçlu ile alacaklıları arasında borçların tasfiyesi ve borçların ibrası hususundaki anlaşmanın koşullarını
içeren ve saptayan belge veya sözleşme
Noun
muvafakat name
muvafakatname
muvafakat belgesi
temlik senedi
feragatname
akit ile yapılan sözleşme (bir kimsenin dernek , yardımsever kuruluşları gibi yerlere yedi sene müddet
ile her sene belli bir miktar para vermeyi taah
ibra senedi
bağış senedi
bağış sözleşmesi
yediemin senedi (alacaklıların müflisin mallarını idare ve tasfiye için tayin ettikleri yedieminin yapacağı
işler hakkında düzenlenen senet
yatırım belgesi
mülkiyet senedi
ortaklık sözleşmesi
ortaklar arasında şirket tescili için yapılan sözleşme
şirket sözleşmesi
mülk senedi
tanınma belgesi
fek senedi (gayri menkul üzerindeki ipoteği kaldıran senet
feragatname
satış senedi
tesis senedi
tazminat sözleşmesi
sulhnâme Noun, Law
kefaletname
garanti sözleşmesi
kefalet sözleşmesi
kefalet senedi
tayin belgesi
(borsa) değerli kâğıtların devir senedi
değerli kâğıtların devir senedi
borsada değerli kâğıtların devir senedi
hangi koşullarla iade edileceği veya paraya çevrileceği daha önce kararlaştırılan malın bir yediemine verilmesini sağlama
vakıf kfı senedi
tesis senedi
vekâletname
vakfiye
vekâlet
vakıfname
değişiklik senedi
yalnız bir tarafın düzenlediği bağlayıcı belge
belge damgası Noun
İyilik yap, denize at (balık bilmezse hâlik bilir). Sentence
mahkeme kararı sonrası salıverme aynı suça iştirakten birlikte yargılananlardan esas sanığın beraat etmesi
üzerine ikinci sanığın dolaylı beraati
(Br) mahkeme dışı alacaklı ile uzlaşma
bir senedin teslim bir şehir teslimi
resmi bir belge ile bir yetkiyi inkâr etmek Verb
her gün iyi bir iş yapmak Verb
bir senedi tescil ettirmek Verb
anlaşma belgesi tahtında ödeme
fiilen zilyetlik
fiilen zilyetlik