1. İsim, Medeni Hukuk vakıf senedi
 2. iş, amel, eylem, faaliyet.
  man of deed: iş adamı, faal kişi.
  deeds not words: Lâf değil,
  iş! “Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.”
 3. başarı, eser.
  Brave men's deed live after them.
  His deeds speak for themselves: “Şahsın
  görünür rütbe-i aklı eserinde.”
 4. fiil, hareket, davranış.
  A good deed is never lost.
  Heroic deeds: Kahramanca davranış.

  in deed: hakikatte, bilfiil, aslında, doğrusu.
  He was ruler in deed, though not in name: İsmen değilse de aslında hükümdar o idi.
 5. senet, tapu senedi, sözleşme, mukavelename, belgit, tanıt, hüccet.
  draw up a deed: senet yazmak.

  witness a deed: (a) tanık olarak senedi imzalamak, (b) bir işe tanık olmak.
  title deed: tapu senedi.
  I will get the title deed of the house tomorrow.
  deed box: evrak dolabı.
  deed poll: tek taraflı sözleşme.
  deed of sale: satış sözleşmesi.
 6. (tapusunu) devretmek, ferağ etmek, senetle devretmek.
mülkünü devretmek Fiil
mülkünü temlik etmek Fiil
hasenat (outdated) İsim
münker Sıfat, Din ve İnanç
münkerat İsim, Din ve İnanç
bir senede imza atmak Fiil
mal ve mülklerin ilk sahibine iadesine ilişkin bir ek sözleşmenin söz konusu olmadığı veya ayrı bir senedin
içinde bulunan ve başka bir sözleşmeye ait
idari işlem İsim, Hukuk
çıraklık mukavelesi
bir senedin tasdiki
senet düzenleme
mukavele akdetme yetkisi
bir belge altındaki imzayı tasdik etmek Fiil
gayri menkul satış sözleşmesi formu
resmen
bir senedin iptali
müşterek senet
borçlu ile alacaklıları arasında borçların ödenmesi ve borçlunun ibrası için gerekli koşulları içeren
ve saptayan belge veya sözleşme
bir senetteki şartlar İsim
teyit belgesi
bir emlakn mülkiyetinin alıcıya geçebilmesi için ancak belli sayıda aylık taksitler yatırmasını öngören
alıcı ile satıcı arasında imzalanan akit
bir senedin ikinci sureti
bir senedi teslim etmek Fiil
bir senedin teslimi
tapu senetlerinin emaneti İsim
konsinyasyonu
mal senedi
bir senet hazırlamak Fiil
bir senet hazırlamak Fiil
bir sözleşmeyi tescil ettirmek Fiil
bir sözleşme akdetmek Fiil
bir senet akdetmek Fiil
düzenlenen bir senedin ya da içeriğin doğruluğunun senedi düzenleyence inkâr edilememesi
akit yapmak Fiil
bir senet yapmak Fiil
bir akit imzalamak Fiil
(US) bir senedin tasdikli suretini çıkarmak Fiil
bir senedi temdit etmek Fiil
farz amel İsim, Din ve İnanç
senetli mülkiyet
bir senedi geçersiz kılmak Fiil
bir belgeyi geçersiz kılmak Fiil
(US) gayri menkul devir senedi
hibe senedi
hibe vaadi senedi
bağış senedi
iyilik
sevap
sevap İsim, Din ve İnanç
senetli devir temlik
paranın söz konusu olmadığı sözleşme
gerçekten
fiilen
sözle ve hareketle
tarafları karşılıklı bağlayan senet
lütuf
kiralama akdi
bir senedi tasdik ettirmek Fiil
senet tahtında sorumlu
suçun işlendiği yer
bir senedin kopyasını çıkarmak Fiil
senet imzalamak Fiil
kanıtlanması gereken husus
belgeyle kanıtlanabilecek
ipotek senedi
ipotek mukavelenamesi
noter senedi
resmi borç senedi İsim, Medeni Hukuk
resmi senet İsim
şirket sözleşmesi
maruf Sıfat, Din ve İnanç
hayrat
fiili zilyedlik
özel yazılı senet
noterlikçe onaylanmış kâğıt
(İskoçya) belli bir biçim gerektirmeyen belge
akdi bağış
akdi borç ilişkisi
satın alma sözleşmesi
satın alım sözleşmesi
(US) devir temlik senedi
ibraname
terk senedi İsim, Hukuk
ilk sahibine geri verme senedi
(US) bir senedi tapu siciline kaydetmek Fiil
bir belgedeki biçimsel hatayı mahkeme kararıyla düzeltmek Fiil
senedi notere tasdik ettirmek Fiil
bir senedi notere tasdik ettirmek Fiil
iptal edilebilir belge
iptal edilebilir senet
bir senede mühür basmak Fiil
bir senede mührü basmak Fiil
karı kocanın ayrılma belgesi
(evli çift , Br) yazılı ayrı yaşama anlaşması
bir senedin iptali
vakıf senedi
bir eylem için kışkırtmak Fiil
iyi niyeti tanımak Fiil
bir senedin ödeneceği güne kadar geçen süre
tapu senedi İsim, Hukuk
senet
tapu İsim
bir akdin kamu görevlilerince onaylanması
bir senedi tapu siciline kaydetmek Fiil
devir ve temlik akiti
(Br) devir belgesi (menkul kıymetlerin mülkiyetini bir kişiden diğerine devreden belge
devir temlik senedi
vekâletname.
geçerli senet
bir senedin geçerliliği
bir senedin geçerliği
devir senedi
berat
taahhütname
senet kutusu
belgelerin saklandığı sandık
feragatname
evrak düzenleme maliyetleri İsim
avukatın akdettiği belge
gayri menkul devir ve temlik senedi
feragatname
bir muahedeye iltihak senedi
alacaklının bir borç ödeme planını onaylayan muvafakatnamesi
katılım senedi İsim, Hukuk
iltihak senedi
katılım belgesi İsim, Şirketler Hukuku
bir şirketle birleşme senedi
atama belgesi
çıraklık senedi
konkordato
müflis tarafından alacaklılar yararına yapılan anlaşmayı kapsayan senet
devir temlik senedi
temlikname
temlik senedi
yedieminin taahhütnamesi İsim
bir gayri menkulün satış senedi
bir borçlu ile alacaklıları arasında borçların tasfiyesi ve borçların ibrası hususundaki anlaşmanın koşullarını
içeren ve saptayan belge veya sözleşme
İsim
muvafakat name
muvafakatname
muvafakat belgesi
temlik senedi
feragatname
akit ile yapılan sözleşme (bir kimsenin dernek , yardımsever kuruluşları gibi yerlere yedi sene müddet
ile her sene belli bir miktar para vermeyi taah
ibra senedi
bağış senedi
bağış sözleşmesi
yediemin senedi (alacaklıların müflisin mallarını idare ve tasfiye için tayin ettikleri yedieminin yapacağı
işler hakkında düzenlenen senet
yatırım belgesi
mülkiyet senedi
ortaklık sözleşmesi
ortaklar arasında şirket tescili için yapılan sözleşme
şirket sözleşmesi
mülk senedi
tanınma belgesi
fek senedi (gayri menkul üzerindeki ipoteği kaldıran senet
feragatname
satış senedi
tesis senedi
tazminat sözleşmesi
sulhnâme İsim, Hukuk
kefaletname
garanti sözleşmesi
kefalet sözleşmesi
kefalet senedi
tayin belgesi
(borsa) değerli kâğıtların devir senedi
değerli kâğıtların devir senedi
borsada değerli kâğıtların devir senedi
hangi koşullarla iade edileceği veya paraya çevrileceği daha önce kararlaştırılan malın bir yediemine verilmesini sağlama
vakıf kfı senedi
tesis senedi
vekâletname
vakfiye
vekâlet
vakıfname
değişiklik senedi
yalnız bir tarafın düzenlediği bağlayıcı belge
belge damgası İsim
İyilik yap, denize at (balık bilmezse hâlik bilir). Cümle
mahkeme kararı sonrası salıverme aynı suça iştirakten birlikte yargılananlardan esas sanığın beraat etmesi
üzerine ikinci sanığın dolaylı beraati
(Br) mahkeme dışı alacaklı ile uzlaşma
bir senedin teslim bir şehir teslimi
resmi bir belge ile bir yetkiyi inkâr etmek Fiil
her gün iyi bir iş yapmak Fiil
bir senedi tescil ettirmek Fiil
anlaşma belgesi tahtında ödeme
fiilen zilyetlik
fiilen zilyetlik