1. İsim yanıt, cevap.
  to give an answer to someone: birisine cevap vermek.
  in answer to your letter: mektubunuza cevaben.
 2. İsim, Hukuk karşılık, savunma, müdafaaname.
 3. İsim (bir soru/problem için) çözüm, cevap.
  The correct answer to this problem is …
 4. İsim, Müzik bir aletin/sesin çaldığı/söylediği temayı tekrarlama.
 5. Fiil yanıtlamak, yanıt/cevap vermek, cevaplandırmak.
  answer the question! Soruya cevap ver!
  not
  to answer a syllable: hiçbir cevap vermemek/ağzını açıp bir kelime söylememek.
 6. Fiil bir hareket veya jeste cevap vermek.
  to answer with a nod: baş işareti ile cevap vermek.
  She
  answered with a smile: Cevaben gülümsedi.
 7. Fiil karşılık/cevap vermek, mukabele etmek.
  I answered his threat with a blow on his nose: Tehdidine,
  burnuna indirdiğim bir yumrukla mukabele ettim.
 8. Fiil bir şeye cevaben harekete geçmek.
  to answer the door: gidip kapıyı açmak.
  She answered the
  doorbell: Zil çalınca gidip kapıyı açtı.
 9. Fiil çözmek, çözüm yolu bulmak.
  to answer a problem: bir soruyu çözmek.
  The new government couldn't
  answer economical problems: Yeni hükümet ekonomik sorunlara çözüm yolu bulamadı.
 10. Fiil elvermek, yetişmek, kifayet etmek.
  That will answer my purpose: O, işimi görür.
  This will answer
  the purpose: Bu, maksada elverir.
 11. Fiil, Hukuk reddetmek, cerhetmek, (delillerle) çürütmek, aksini kanıtlamak.
  to answer a charge of murder:
  isnat edilen cinayet suçunu reddetmek.
 12. Fiil tatmin etmek, ihtiyaca cevap vermek, iyi sonuç vermek.
  The government just didn't answer our hopes:
  hükümet hiç de umutlarımızı tatmin etmedi (umutlarımızı boşa çıkardı).
  His sceheme didn't answer: Plânı bir sonuç vermedi/başarılı olmadı.
 13. Fiil tarziye vermek, yapılan bir kötülüğü tamir etmek.
 14. Fiil (bir dileği) yerine getirmek, is'af etmek.
  I would like to answer your request, but I am unable to
  do so: İsteğinizi yerine getirmek isterdim, fakat yapamam.
yoklamada cevap vermek Fiil
taahhütlerini yerine getirmek Fiil
iyi düşünüldükten sonra verilen cevap
olumlu cevap
parlamentoda açıklamak Fiil
parlamento da açıklamak Fiil
özdevimli yanıt Bilgi Teknolojileri
küstahça cevap
yanıt bulamamak Fiil
terslenmek Fiil
cevap layihası İsim
bir şeye cevap bulmak Fiil
doğru yanıt
kesin cevap
kesin yanıt
kesin yanıt
kati cevap
hemen cevap beklemek Fiil
diplomatik cevap
direkt cevap
hoşa gitmeyen/tatminkâr olmayan cevap.
bir an önce cevap
kaçamak cevap
kaçamaklı yanıt
kaçamak cevap
acele cevap
cevap verme süresini uzatmak Fiil
dava konusu ile ilgili olmakla beraber gerçeğe uymayan veya kötü niyetle verilen cevap
olumlu yanıt
kesin yanıt
kat'i cevap
kesin cevap
nihai cevap
(kanun) yetersiz cevap
yetersiz cevap
soğuk yanıt
tam cevap
ters cevap vermek Fiil
yanıtlandırmak Fiil
temkinli cevap
hazırcevap olmak Fiil
hazır cevap olmak Fiil
cevaplı
doğru cevabı bulmak Fiil
terbiyesiz cevap
davalı ile (olay ile) ilgisi olmayan cevap
konu dışı cevap
yersiz cevap
güzel yanıt
uygun yanıt
ters cevap
menfi cevap
olumsuz cevap
olumsuz yanıt
kaçamak cevap
itiraz kabul etmemek Fiil
kırıcı cevap
açık cevap
olumlu yanıt
olumlu cevap
ön cevap
cevap almak için israr etmek Fiil
cevap almak için ısrar etmek Fiil
cevap almak için üstelemek Fiil
hemen cevap istemek Fiil
çabuk yanıt
çabuk cevap
birine cevap yetiştirmek Fiil
birine bir cevap önerisinde bulunmak Fiil
çabuk cevap
çabuk yanıt
cevap vermeyi reddetme
açık cevap
dobra dobra cevap
tereddütlü cevap
kestirme cevap
kısa cevap
kısa yanıt
kaçamak yanıt
yanıltıcı cevap
pervasız cevap
daima hazırcevap
basmakalıp cevap
anket yanıtı
telgraf cevabı
kesin olmayan yanıt
muğlak cevap
telgraf cevabı
bir cevap yazmak Fiil
yanlış cevap
yanlış yanıt
mektuba cevap vermek Fiil
senedi kabul etmek Fiil
kambiyo senedini kabul etmek Fiil
telefona cevap vermek Fiil
bir suçlamaya cevap vermek Fiil
bir iddiayı cevaplandırmak Fiil
talebi cevaplandırmak Fiil
bir talebi cevaplandırmak Fiil
bir şartı karşılamak Fiil
bir borcu ödemek Fiil
mektup bu ba cevap vermek Fiil
bir mektuba cevap vermek Fiil
resmi davet üzerine çağrılan makama gitmek Fiil
resmi celp üzerine çağrılan makama gitmek Fiil
bir davete icabet etmek Fiil
davete icabet etmek Fiil
doğru yanıt vermek Fiil
kaçamak cevap vermek Fiil
bir senedi kabul etmek Fiil
bir soruya yanıt vermek Fiil
soru yu yanıtlamak Fiil
ifade vermek Fiil
küstahça/saygısızca cevap vermek.
Well behaved children do not answer back when scolded: Terbiyeli
çocuklar azarlanınca cevap vermezler.
karşılık/cevap vermek.
Teleks abonesi
teleks rehberine kendine özgü harfler dizisinden oluşan dilediği kodu yazdırabilir
(US) ilk posta ile cevap vermek Fiil
ilk posta ile cevap vermek Fiil
ilk posta ile cevap vermek Fiil
telefonla cevap vermek Fiil
beklentileri doğru çıkmak Fiil
bekleneni karşılamak Fiil
(a) sorumlu/mes'ul tutulmak.
He has a lot to answer for: Birçok şeylerden sorumlu tutulacak. (b)
sorumlu olmak, kefil olmak, tekeffül etmek, bir kimse/şey adına söz söylemek.
I will answer for his safety: Onun güvenliğinden ben sorumlu olacağım.
I will answer for his character: Ahlâkına ben kefilim. (c) uygun/muvafık/elverişli olmak.
to answer for a purpose: maksada uygun olmak, ihtiyaca cevap vermek.
This tool will answer (for) our needs very well. (d) (ihtiyaca cevap vermek, … vazifesini görmek.
On the picnic, a newspaper answered for a tablecloth: Piknikte bir gazete masa örtüsü vazifesini gördü.
borç için teminat vermek Fiil
bir borca kefalet etmek Fiil
birinden sorumlu olmak Fiil
sonuçlarından sorumlu olmak Fiil
kolayca cevap vermek Fiil
olumlu cevap vermek Fiil
olumsuz cevap vermek Fiil
yazıyla cevap vermek Fiil
mektupla cevap vermek Fiil
yayımlanmasından önce gözden geçirilmesi için hazırlanmış bir televizyon reklamı filminin son baskısı
telesekreter cihazı (telefon eden şahıs önceden kaydedilmiş bir mesajın kayıtlı olduğu bandı dinledikten
sonra dilediği mesajı yazdırabilir
şartları karşılamak Fiil
zile cevap vermek (kapıyı açmaya gitmek Fiil
kapıyı açmaya gitmek Fiil
kapıya bakmak Fiil
(çalınan) kapıyı açmaya gitmek Fiil
birine kapıyı açmak Fiil
dümeni dinlemek.
adı Ali olmak.
telefona cevap vermek Fiil
amacı karşılamak Fiil
gayeye matuf olmak Fiil
istenilen şeyi karşılamak Fiil
sorulara yanıt vermek Fiil
şartları yerine getirmek Fiil
telefona cevap vermek Fiil
uymak.
to answer to a description: bir tarife uymak.
This house answers to his description:
Bu ev onun tarifine uyuyor.
bir ithama cevap vermek Fiil
bir suçlamaya cevap vermek Fiil
suçlamaya cevap vermek Fiil
bir talebi yerine getirmek Fiil
bir borcu ödemek Fiil
eşkâlini tutmak Fiil
eşkâline uymak Fiil
bir mektuba cevap vermek Fiil
tarif edildiği gibi olmak Fiil
tam cevapıni vermek Fiil
sorulan soruya cevap vermek Fiil
tam cevabını vermek Fiil
bir müzekkereye cevap vermek Fiil
müzekkereye cevap vermek Fiil
cevaben
bir davete icabet etmemek Fiil
yoklamada bulunmama
bir soruya yalansız dolansız dosdoğru yanıt vermek Fiil
yanıt vermek Fiil
bir suçlama karşılığında verilecek tam cevabı bulmak Fiil
bir suçlama karşısında verilen tam cevapı bulmak Fiil
yanıt olumlu ysa
cevap olumlu olduğu takdirde
bir talep üzerine
mektubunuza cevaben
tüm renk ayarları ve görsel efektleri tamamlanmış olan televizyon reklam filminin ilk kopyası İsim
bir dilekçeye verilecek cevabı geciktirmek Fiil
hazırcevap
Soruya cevap vermedin.
Sorunun cevabı bu değil ki.
Bu dediğin sorulan soruya cevap değil ki.
ilk posta ile cevap vermek telefonla cevap vermek Fiil, Askerlik