1. Fiil olmak, gittikçe … olmak, -leşmek.
  to become rich: zenginleşmek, zengin olmak.
  to become a doctor:
  doktor olmak.
  The weather became warmer: Hava ısındı. Sıfatlardan fiil yapmakta kullanılır:
  to become tired: yorulmak.
  to become ill: hastalanmak.
  to become thin: zayıflamak, incelmek.
  to become fat: şişmanlamak.
  to become lazy: tembelleşmek.
  to become accustomed (to): -e alışmak.
  to become interested (in) … : … (ile) ilgilenmek.
  to become famous: tanınmak, meşhur olmak.
  to become due: vadesi gelmek.
  to become clear: anlaşılmak, meydana çıkmak.
  to become cloudy: bulutlanmak.
  to become mad: delirmek, tepesi atmak, çok öfkelenmek.
 2. Fiil vücut bulmak, vücuda gelmek.
 3. Fiil yakışmak, yaraşmak, üzerinde güzel gözükmek.
  That gown becomes you: Bu elbise sana yakışıyor.

  That hat does not become her: Şapkası ona yakışmıyor.
 4. Fiil (mevkiine/vekarına/şahsiyetine vb.) yakışmak.
  It does not become him to speak thus: Böyle konuşmak
  ona yakışmıyor.
  conduct that becomes a gentleman: efendice davranış.
işine dalmak Fiil
tabiiyetten ıskat olmak Fiil
vatandaşlığını kaybetmek Fiil
konuşurken ipin ucunu kaçırmak Fiil
taleplerinde daha ısrarlı olmak Fiil
günlük hayatında elzem hale gelmek Fiil
işinin pürüzlerine karşı bağışıklık kespetmiş olmak Fiil
işinin pürüzlerine karşı bağışıklık kazanmış olmak Fiil
... haline gelmek Fiil
çoğalmak Fiil
gürleşmek Fiil
hakaret etmek Fiil
küfretmek Fiil
suçlayan olmak Fiil
tesadüf etmek Fiil
dost olmak Fiil
canlanmak Fiil
keyfi kaçmak Fiil
birinin çırağı olmak Fiil
silahlanmak Fiil
sakarlaşmak Fiil
kötüleşmek Fiil
barbarlaşmak Fiil
güzelleşmek Fiil
züğürtlemek züğürtleşmek Fiil
canavar kesilmek Fiil
gevşemek Fiil
neşelenmek Fiil
pütürlenmek Fiil
uygarlaşmak Fiil
arınmak Fiil
berraklaşmak Fiil
tebarüz etmek Fiil
tavazzuh etmek Fiil
komikleşmek Fiil
somutlaşmak Fiil
karışmak Fiil
sivrilmek Fiil
bitişmek Fiil
nazikleşmek Fiil
sakatlanmak Fiil
kıvrımlanmak Fiil
pahalılaşmak Fiil
belirmek Fiil
maneviyatı bozulmak Fiil
keyfi bozulmak Fiil
maneviyatı bozulmak Fiil
akıl hastası olmak Fiil
ıssızlaşmak Fiil
değişmek Fiil
güçleşmek Fiil
köhneleşmek Fiil
sakatlanmak Fiil
şişmek Fiil
temeyyüz etmek Fiil
temayüz etmek Fiil
matlaşmak Fiil
tavsamak Fiil
gevşemek Fiil
dinmek Fiil
tecessüm etmek Fiil
parlamak Fiil
başı derde girmek Fiil
doğrulmak Fiil
yenmek Fiil
kökleşmek Fiil
yerleşmek Fiil
istikrar bulmak Fiil
tebarüz etmek Fiil
tükenmek Fiil
pahalanmak Fiil
soyu tükenmek Fiil, Biyoloji
meşhur olmak Fiil
(hüküm) kesinleşmek Fiil
(fiyatlar) sabitleşmek Fiil
sabitleşmek Fiil
aksesuarlaşmak Fiil
kızarmak Fiil
köpüklenmek Fiil
kıvrımlanmak Fiil
boşalmak Fiil
sık yer almak Fiil
sıklaşmak Fiil
karışmak Fiil
hırslanmak Fiil
tiftiklenmek Fiil
kangren olmak Fiil
(Br) İngiliz vatandaşlığına mazhar olmak Fiil
büyüklenmek Fiil
ağırlaşmak Fiil
kutsallaşmak Fiil
kudurmak Fiil
şifayı bulmak Fiil
ışımak Fiil
sonsuzlaşmak Fiil
çekilmez hale gelmek Fiil, Hukuk
etkisiz kalmak Fiil
koflaşmak Fiil
azmak Fiil
aydınlanmak Fiil
insanlıktan çıkarmak Fiil
geçersiz olmak Fiil
delirmek Fiil
çıldırmak Fiil
yayvanlaşmak Fiil
aciz durumuna düşmek Fiil
ödeme aczine düşmek Fiil, Hukuk
fazla olmak Fiil
geçersiz hale gelmek Fiil
keyfi kaçmak Fiil
(yazar) tanınmak Fiil
sızmak Fiil
büyümek Fiil
katmerleşmek Fiil
efsaneleşmek Fiil
azalmak Fiil
liberalleşmek Fiil
ışımak Fiil
baygınlaşmak Fiil
bitlenmek Fiil
aydınlanmak Fiil
hainleşmek Fiil
tavazzuh etmek Fiil
tezahür etmek Fiil
maddileşmek Fiil
makineleşmek Fiil
keyiflenmek Fiil
asrileşmek Fiil
konusu kalmamak Fiil, Hukuk
imana gelmek Fiil
normalleşmek Fiil
eskileşmek Fiil
köhneleşmek Fiil
hurdası çıkmak Fiil
azgınlaşmak Fiil
çarpılmak Fiil
taraf tutar olmak Fiil
huysuzlaşmak Fiil
keçileşmek Fiil
bollanmak Fiil
bollaşmak Fiil
kirlenmek Fiil
göbeklenmek Fiil
dişlenmek Fiil
kanatlanmak Fiil
saflaşmak Fiil
kızgınlaşmak Fiil
kendisine artık gereksinim duyulmamak Fiil
pekleşmek Fiil
kaskatı kesilmek Fiil
pekişmek Fiil
kasavet basmak Fiil
kıtlaşmak Fiil
bunamak Fiil
bodurlaşmak Fiil
gözü açılmak Fiil
tizleşmek Fiil
sinsileşmek Fiil
ferahlamak Fiil, İnşaat
seyrelmek Fiil
seyrekleşmek Fiil
nutku tutulmak Fiil
değişmeden kalmak Fiil
sabitleşmek Fiil
(vekâletname) geçerliğini yitirmek Fiil
kalıplaşmak Fiil
katmanlaşmak Fiil
sağlamlaşmak Fiil
pekişmek Fiil
pekleşmek Fiil
aptallaşmak Fiil
sathileşmek Fiil
ehlileşmek Fiil
esmerleşmek Fiil
gerginleşmek Fiil
ılıklaşmak Fiil
korkunçlaşmak Fiil
incelmek Fiil
tutulmak Fiil
sükûn sükûnet bulmak Fiil
saydamlaşmak Fiil
gerçekleşmek Fiil
bulanmak Fiil
ikileşmek Fiil
işsiz duruma gelmek Fiil
dağıtılmak Fiil
şehirleşmek Fiil
boşalmak Fiil
yürürlüğe girmek Fiil
belirmek Fiil
zuhur etmek Fiil
tezahür etmek Fiil
geçerliğini yitirmek Fiil
uslanmak Fiil
gençleşmek Fiil