become

 1. Verb olmak, gittikçe … olmak, -leşmek.
  to become rich: zenginleşmek, zengin olmak.
  to become a doctor:
  doktor olmak.
  The weather became warmer: Hava ısındı. Sıfatlardan fiil yapmakta kullanılır:
  to become tired: yorulmak.
  to become ill: hastalanmak.
  to become thin: zayıflamak, incelmek.
  to become fat: şişmanlamak.
  to become lazy: tembelleşmek.
  to become accustomed (to): -e alışmak.
  to become interested (in) … : … (ile) ilgilenmek.
  to become famous: tanınmak, meşhur olmak.
  to become due: vadesi gelmek.
  to become clear: anlaşılmak, meydana çıkmak.
  to become cloudy: bulutlanmak.
  to become mad: delirmek, tepesi atmak, çok öfkelenmek.
 2. Verb vücut bulmak, vücuda gelmek.
 3. Verb yakışmak, yaraşmak, üzerinde güzel gözükmek.
  That gown becomes you: Bu elbise sana yakışıyor.

  That hat does not become her: Şapkası ona yakışmıyor.
 4. Verb (mevkiine/vekarına/şahsiyetine vb.) yakışmak.
  It does not become him to speak thus: Böyle konuşmak
  ona yakışmıyor.
  conduct that becomes a gentleman: efendice davranış.
işine dalmak Verb
tabiiyetten ıskat olmak Verb
vatandaşlığını kaybetmek Verb
konuşurken ipin ucunu kaçırmak Verb
taleplerinde daha ısrarlı olmak Verb
günlük hayatında elzem hale gelmek Verb
işinin pürüzlerine karşı bağışıklık kespetmiş olmak Verb
işinin pürüzlerine karşı bağışıklık kazanmış olmak Verb
... haline gelmek Verb
çoğalmak Verb
gürleşmek Verb
hakaret etmek Verb
küfretmek Verb
suçlayan olmak Verb
tesadüf etmek Verb
dost olmak Verb
canlanmak Verb
keyfi kaçmak Verb
birinin çırağı olmak Verb
silahlanmak Verb
sakarlaşmak Verb
kötüleşmek Verb
barbarlaşmak Verb
güzelleşmek Verb
züğürtlemek züğürtleşmek Verb
canavar kesilmek Verb
gevşemek Verb
neşelenmek Verb
pütürlenmek Verb
uygarlaşmak Verb
arınmak Verb
berraklaşmak Verb
tebarüz etmek Verb
tavazzuh etmek Verb
komikleşmek Verb
somutlaşmak Verb
karışmak Verb
sivrilmek Verb
bitişmek Verb
nazikleşmek Verb
sakatlanmak Verb
kıvrımlanmak Verb
pahalılaşmak Verb
belirmek Verb
maneviyatı bozulmak Verb
keyfi bozulmak Verb
maneviyatı bozulmak Verb
akıl hastası olmak Verb
ıssızlaşmak Verb
değişmek Verb
güçleşmek Verb
köhneleşmek Verb
sakatlanmak Verb
şişmek Verb
temeyyüz etmek Verb
temayüz etmek Verb
matlaşmak Verb
tavsamak Verb
gevşemek Verb
dinmek Verb
tecessüm etmek Verb
parlamak Verb
başı derde girmek Verb
doğrulmak Verb
yenmek Verb
kökleşmek Verb
yerleşmek Verb
istikrar bulmak Verb
tebarüz etmek Verb
tükenmek Verb
pahalanmak Verb
soyu tükenmek Verb, Biology
meşhur olmak Verb
(hüküm) kesinleşmek Verb
(fiyatlar) sabitleşmek Verb
sabitleşmek Verb
aksesuarlaşmak Verb
kızarmak Verb
köpüklenmek Verb
kıvrımlanmak Verb
boşalmak Verb
sık yer almak Verb
sıklaşmak Verb
karışmak Verb
hırslanmak Verb
tiftiklenmek Verb
kangren olmak Verb
(Br) İngiliz vatandaşlığına mazhar olmak Verb
büyüklenmek Verb
ağırlaşmak Verb
kutsallaşmak Verb
kudurmak Verb
şifayı bulmak Verb
ışımak Verb
sonsuzlaşmak Verb
çekilmez hale gelmek Verb, Law
etkisiz kalmak Verb
koflaşmak Verb
azmak Verb
aydınlanmak Verb
insanlıktan çıkarmak Verb
geçersiz olmak Verb
delirmek Verb
çıldırmak Verb
yayvanlaşmak Verb
aciz durumuna düşmek Verb
ödeme aczine düşmek Verb, Law
fazla olmak Verb
geçersiz hale gelmek Verb
keyfi kaçmak Verb
(yazar) tanınmak Verb
sızmak Verb
büyümek Verb
katmerleşmek Verb
efsaneleşmek Verb
azalmak Verb
liberalleşmek Verb
ışımak Verb
baygınlaşmak Verb
bitlenmek Verb
aydınlanmak Verb
hainleşmek Verb
tavazzuh etmek Verb
tezahür etmek Verb
maddileşmek Verb
makineleşmek Verb
keyiflenmek Verb
asrileşmek Verb
konusu kalmamak Verb, Law
imana gelmek Verb
normalleşmek Verb
eskileşmek Verb
köhneleşmek Verb
hurdası çıkmak Verb
azgınlaşmak Verb
çarpılmak Verb
taraf tutar olmak Verb
huysuzlaşmak Verb
keçileşmek Verb
bollanmak Verb
bollaşmak Verb
kirlenmek Verb
göbeklenmek Verb
dişlenmek Verb
kanatlanmak Verb
saflaşmak Verb
kızgınlaşmak Verb
kendisine artık gereksinim duyulmamak Verb
pekleşmek Verb
kaskatı kesilmek Verb
pekişmek Verb
kasavet basmak Verb
kıtlaşmak Verb
bunamak Verb
bodurlaşmak Verb
gözü açılmak Verb
tizleşmek Verb
sinsileşmek Verb
ferahlamak Verb, Construction
seyrelmek Verb
seyrekleşmek Verb
nutku tutulmak Verb
değişmeden kalmak Verb
sabitleşmek Verb
(vekâletname) geçerliğini yitirmek Verb
kalıplaşmak Verb
katmanlaşmak Verb
sağlamlaşmak Verb
pekişmek Verb
pekleşmek Verb
aptallaşmak Verb
sathileşmek Verb
ehlileşmek Verb
esmerleşmek Verb
gerginleşmek Verb
ılıklaşmak Verb
korkunçlaşmak Verb
incelmek Verb
tutulmak Verb
sükûn sükûnet bulmak Verb
saydamlaşmak Verb
gerçekleşmek Verb
bulanmak Verb
ikileşmek Verb
işsiz duruma gelmek Verb
dağıtılmak Verb
şehirleşmek Verb
boşalmak Verb
yürürlüğe girmek Verb
belirmek Verb
zuhur etmek Verb
tezahür etmek Verb
geçerliğini yitirmek Verb
uslanmak Verb
gençleşmek Verb