deteriorate

  1. Verb kötüleş(tir)mek, fenalaş(tı)mak.
    His health is deteriorateing.
  2. Verb alçal(t)mak, gerile(t)mek, tereddiye uğra(t)mak.
  3. Verb eski(t)mek, değersizleş(tir)mek, değerden düş(ür)mek.
büyük çapta bozulmak Verb
halkın ahlakını bozmak Verb
dış ticaret dengesini bozmak Verb
değer kaybedebilir olmak Verb