deteriorate

  1. Fiil kötüleş(tir)mek, fenalaş(tı)mak.
    His health is deteriorateing.
  2. Fiil alçal(t)mak, gerile(t)mek, tereddiye uğra(t)mak.
  3. Fiil eski(t)mek, değersizleş(tir)mek, değerden düş(ür)mek.
büyük çapta bozulmak Fiil
halkın ahlakını bozmak Fiil
dış ticaret dengesini bozmak Fiil
değer kaybedebilir olmak Fiil