1. eksiklik, noksan, kıtlık, azlık, yetersizlik, nedret.
  lack of money. The plants died through/for lack of water.
 2. ihtiyaç, gereksinme.
 3. yoksunuk, mahrumiyet, yokluk.
  for lack of: … sizlik yüzünden, … olmadığı için, -den yoksun kalarak.
 4. kıt olmak, bulunmamak, az olmak, -den mahrum olmak, -e muhtaç olmak, ihtiyacı olmak.
  to be lacking
  in brains: aklı kıt olmak.
  not to lack of money: paraya ihtiyacı olmamak.
 5. noksan/eksik olmak.
  He lacks skill in debate: Tartışma yeteneği noksan.
  3 members are lacking for a quorum.
 6. yetişmemek, kifayet etmemek, noksan gelmek, olmamak.
  Time lacks for a full explanation: Her şeyi anlatmaya vakit yok.
 7. yokluk/kıtlık/mahrumiyet çekmek.
yoksulluğunu kanıtlamak Fiil
vasıflarının eksikliğini kabul etmek Fiil
pek ilginç yanı olmamak Fiil
yeterli çoğunluk (nisap) bulunmamak Fiil
yeterli çoğunluk bulunmamak Fiil
kesin çoğunluğa sahip olmamak Fiil
kesin çoğunluğa sahip olmak Fiil
görgüsüz olmak Fiil
terbiyesi kıt olmak Fiil
sermayesi yetmemek Fiil
tutarsız olmak Fiil
koordinasyon olmamak Fiil
inanılır gibi olmamak Fiil
karar verememe durumunda olmak Fiil
deneyim siz olmak Fiil
deneyimsiz olmak Fiil
hiçbir eksiği olmamak Fiil
hiçbirşeye gereksinim duymamak Fiil
hiçbir eksiği bulunmamak Fiil
hiçbirşeye ihtiyaç duymamak Fiil
hiçbirşeye ihtiyacı olmamak Fiil
fon olmayış
para bulamayış
para ihtiyacı
sağduyusu olmamak Fiil
uygulaması olmamak Fiil
(piyasa) cansız olmak Fiil
yeterli likiditesi olmamak Fiil
(roman) ağır gitmek Fiil
müşterisi eksik olmamak Fiil
siyasetsizlik İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
yeteneksizlik
ayrılık
intibaksızlık
ayarsızlık
teşkilatsızlık
alakasızlık
ilişkisizlik
işlevsizlik
istahsızlık
iştahsızlık İsim, Tıp
söz geçirememe
otoritesi olmama
yeteneksizlik
yansızlık
terbiye görmemiş
sermaye ihtiyacı
bakımsızlık
taahhüdünü yerine getirmeme
iletişimsizlik
iletişimsizlik İsim
güvensizlik
emniyetsizlik
(teslim edilen mallar) uygunsuzluk
muvafakat vermeme
düşüncesizlik
riayetsizlik
izansızlık
devamsızlık İsim
kontrol eksikliği İsim
akidesizlik İsim, Din ve İnanç
teslimat noksanı
rağbetsizlik
talep eksikliği
menhecsizlik İsim
gerekli titizliği göstermeme
ciro bulamayış
itibarsızlık
rağbetsizlik
delil yetersizliği
tecrübesizlik
inançsızlık
yem kıtlığı
metanetsizlik
formsuzluk İsim, Spor
besi maddeleri kıtlığı
basiretsizlik
tedariksiz
biçim eksikliği
terbiyesizlik
bakımsızlık
tabiatsızlık
zevksizlik
başsızlık
ademi imtizaç
geçimsizlik
vukufsuzluk
inisiyatifsiz
inisiyatif siz
ilgisizlik
muhakeme eksikliği
vazifesizlik İsim, Hukuk
bilgisizlik
nakit ihtiyacı
nakit kıtlığı
görgüsüzlük
geçinecek parası olmamak Fiil
usulsüzlük
para kıtlığı
para darlığı
parasızlık
tertipsizlik
eleman yetersizliği İsim, İnsan Kaynakları
siyasal görüş kıtlığı
mahremiyetin bulunmayışı
özel yatırım eksikliği
üretim noksanlığı
verimsizlik
oransızlık
kalitesizlik
itikatsızlık
ihtiyatsızlık
serbestlik
intizamsızlık
yeterli satış olmaması
tatminsizlik
sıkılganlık
haysiyetsizlik
görevsizlik İsim, Hukuk
destek eksikliği
nizamsızlık
zevksizlik
yetkisizlik İsim, Hukuk
tutumsuzluk
talep hakkı olmamak Fiil
taşıt aracı yokluğu
itimatsızlık
bir örneklik olmayış
verim eksikliği
havasızlık
gayretsizlik
ana babanın bakımından yoksun olmak Fiil
(kitap) sürükleyici olmamak Fiil
etkisiz olmak Fiil
cilası gitmiş olmak Fiil
siyasi görüş kuvvetinden mahrum olmak Fiil
kararsız olmak Fiil
birşeye ihtiyaç duymak Fiil
birşeye gereksinim duymak Fiil
birşeyden yoksun olmak Fiil
birşeyin eksikliğini duymak Fiil
birşeyi eksik olmak Fiil
birşeye ihtiyacı olmak Fiil
karakteri sağlam olmamak Fiil
sağlam karakteri olmamak Fiil
sistemi olmamak Fiil
gerekli sermayesi olmamak Fiil
para sıkıntısı çekmek Fiil
parasızlıktan alıkonulmak Fiil
yakıt kalmadığı için yolda kalmak Fiil
parasızlıktan eli kolu bağlanmış
görevsizlik kararı İsim, Hukuk
davayı husumetten reddetmek Fiil, Hukuk
... eksikliği yüzünden
delil yetersizliği
delil yokluğunda
parasızlıktan dolayı
zaman kıtlığından
hamlamak hamlaşmak Fiil
yer yokluğundan yüklenemeyen mallar İsim
birşeye ihtiyacı olmamak Fiil
birşeye ihtiyaç duymamak Fiil
birşeyden yana sıkıntısı olmamak Fiil
talimat bulunmadığı için
hasretinıçekmek Fiil