1. İsim, Geometri açı
 2. İsim geom. açı, zaviye.
  acute angle: dar açı.
  adjacent angles: komşu açılar.
  alternate
  angles: iç/dış ters açılar.
  obtuse angle: geniş açı.
  plane angle: düzlem açı.
  right angle: dik açı.
  spherical angle: küresel açı.
 3. İsim köşe.
  the angles of a building: bir binanın köşeleri.
 4. İsim görüş, noktai nazar.
  He looked at the problem from his own angle: Probleme kendi açısından/noktai nazarından baktı.
 5. İsim (gazetecilike) bir yazıya hâkim olan fikir/temayül. (bkz: slant ) (9).
 6. İsim yön, bir olayın haberde belirtilen tarafı.
  The press played up the politic angle: Basın, olayın politik yönünü ele aldı.
 7. İsim yarar, fayda, menfaat, kazanç fırsatı.
 8. İsim (bkz: angle iron ) (2).
 9. İsim olta çengeli.
 10. Fiil açı teşkil etmek, açı yapmak.
 11. Fiil belirli bir açıya göre yöneltmek/ayarlamak/tespit etmek.
  to angle a spotlight: ışığı belirli bir açıdan yöneltmek.
 12. Fiil (gazetecilikte) belirli bir okuyucu zümresine hitap eden yazı yazmak/yayınlamak.
  She angled her column
  of chitchat toward teenagers: Sohbet köşesini gençlere hitap edecek tarzda yazdı.
 13. Fiil ânide başka yöne dönmek.
  The road angles to the right: Yol ânide sağa döner.
 14. Fiil zikzak yaparak hareket etmek/gitmek.
  The trout angled down the stream : Alabalık zikzak yaparak akıntıya aşağı gitti.
 15. Fiil olta ile balık avlamak.
 16. Fiil yaltaklanmak, bir şeyi elde etmek için kurnazca yollara başvurmak.
  to angle for compliment.
yaklaşma açısı
dar açı İsim, Geometri
bitişik açı
benimsenen reklam tutumu
(uçak) yaklaşma açısı
kamber açısı İsim, Ulaşım
kamera açısı İsim, Sinema
merkez açı İsim, Geometri
yarılma açısı
dikler açı: bir açıyı dik açıya (90° ye) tamamlayan açı. supplementary angle İsim
tümler açı İsim, Geometri
bağlantı köşebendi
(optik) dönüşül açı: iç tam yansımanın tümüyle gerçekleştiği en küçük geliş açısı. İsim

critical angle of attack ile ayni anlama gelir. dönüşül saldırış açısı. İsim
ölü açı
sapma açısı
uzaklaşma açısı İsim, Ulaşım
akıntı açısı
ekonomik açı
dış açı.
yüz açısı. İsim
yüz açısı: insan-bilimde kafatası ekseni ile yüze teğet düzlem arasındaki açı.
düz açı, 180°'lik açı. İsim
ön çıkıntı açısı İsim, Ulaşım
tam açı İsim, Geometri
iniş/süzülüş açısı.
saat açısı: gözlemcinin meridyen düzlemi ile bir gök cisminin saat çemberi arasında batıya doğru ölçülen
açı (gök cisminin kaç saat önce gözlemcinin meridyen düzleminden geçtiğini belirtir.
İsim
yaklaşma açısı İsim, Ulaşım
iç açı: (a) bir doğruyu kesen iki paralel doğrunun içinde kalan 4 açıdan herbiri, (b) bir çokgenin kesişen
iki kenarı içinde kalan açı.
iç açı
(uçak) iniş açısı
iniş açısı
yerel saat açısı
bağlantı köşebendi
geniş açı İsim, Geometri
dış açıklık açısı
eğim açısı
düzlem açı
rampa açısı İsim, Ulaşım
içe giren açı, çokgenin 180°'den büyük iç açısı.
yansık açı: 180°-360° arasındaki açı.
dik açı. İsim
dik üçgen İsim, Geometri
doğru açı İsim, Geometri
tümaçı, 360°'lik açı. İsim
tam açı İsim, Geometri
katı açı
küresel açı
bütünler açı İsim, Geometri
vergiye bakış açısı
uç kesim açısı İsim, İnşaat
dik açı İsim, Geometri
görüş açısı
geniş açı
panjur
paraçol
paraçol
köşeli parantez
köşebent demiri
dirsek
açılı kesme makinesi İsim, Makine
açılı kesme İsim, Makine
açılı kesme hattı İsim, Makine
açılı kesme makinesi İsim, Makine
(bir şeyi) dolaylı yoldan istemek Fiil
birşey için can atmak Fiil
birşey peşinde olmak Fiil
birşey için kıvranmak Fiil
dolambaçlı yollardan birşey istemek Fiil
lafı bir yere getirmeye çalışmak Fiil
birşeyi ima etmek Fiil
mahrut dişli
köşebent. İsim

angle/anglebar/L bar/L beam ile ayni anlama gelir. köşebent demiri, L demiri, kesiti L şeklinde olan demir çubuk. İsim
dirsekli kol
haberleri taraf tutarak yansıtmak Fiil
haberleri düzenlemek Fiil
haberler düzenlemek Fiil
avans açısı
yükseklik açısı
yönleme açısı
yaklaşma açısı
uçuş açısı: uçağın kanat ekseni ile rüzgâr doğrultusu arasındaki dar açı. İsim
çıkış/tırmanış açısı: yükselen uçağın yörüngesinin yatay düzlemle yaptığı açı. İsim
değme açısı İsim
temas açısı İsim
kıvrım açısı
belverme açısı
ateş etme açısı
alçalış açısı
iniş açısı
sapma açısı. İsim
yükseliş açısı
sürtünme açısı İsim
vuruş açısı
geliş açısı.
kesişme açısı
gecikme açısı İsim
öndelik açısı İsim
minimum sapma açısı
başverme açısı
polarizasyon açısı İsim, Fizik
yansıma açısı.
kırılma açısı.
kesme açısı
yığın açısı
şev açısı
duruş açısı
yuvarlanma açısı: uçağın kanat düzlemi ile yatay düzlem arasındaki açı.
kayma açısı İsim
denklilik açısı
sivrilik açısı
çekme açısı
görüş açısı.
görüş açısı İsim, Sinema
görüş açısı
kayma/sapma açısı: uçağın ekseni ile referans ekseni arasındaki dar açı.
bayrak
filmlerde
televizyonda ve fotoğrafçılıkta alışılmamış bir açıdan yapılan çekim
açılı çekim İsim, Reklamcılık
destek
paraçol
angle iron ile ayni anlama gelir. köşebent demiri, L demiri, kesiti L şeklinde olan demir çubuk.
alan açısı
critical angle ile ayni anlama gelir. dönüşül saldırış açısı.
iltifat beklemek, yaltaklanmak, pohpohlanmaktan hoşlanmak.
küresel açı
geniş açılı objektif