1. İsim, Zooloji ayı
 2. Fiil doğurmak.
  to bear a child: çocuk doğurmak.
  She has borne him 2 children: Ondan 2 çocuğu
  oldu.
  She was born on March 15th: 15 Martta doğdu.
 3. Fiil (meyve/üzüm/ürün) vermek.
  a tree that bears fruit: meyve veren bir ağaç.
  The young apple tree
  is bearing this year for the first time.
 4. Fiil taşımak, kaldırmak, tutmak.
  Will the ice on the lake bear my weight? The wall bears the weight of
  the roof. The vehicle bore me to the city.
 5. Fiil (ağırlığa, yüke vb.) dayanmak, tahammül etmek.
  The floor will not bear such a heavy load.
 6. Fiil (delile, belgeye vb.) dayanmak, istinat etmek.
  My claim bears on the facts.
 7. Fiil itmek.
  We were borne backwards by the crowd. Don't bear so hard on the lever.
 8. Fiil tutmak.
  to bear in mind: akılda tutmak, unutmamak.
  to bear oneself well: (a) vücudunu dimdik
  tutmak, (b) sağlığı iyi olmak, sıhhatte olmak.
  to bear oneself erectly: dimdik durmak.
 9. Fiil davranmak.
  to bear oneself bravely: cesur davranmak.
  He bore himself with great dignity: Çok vakur davrandı.
 10. Fiil maruz kalmak, sabırla tahammül etmek.
  to bear the blame: muaheze edilmek.
  He bears pain well:
  Acıya çok iyi tahammül eder.
 11. Fiil dayanmak, katlanmak, çekmek, tahammül göstermek.
  He could bear it no longer: Artık dayanamadı.

  I can't bear your nagging: Senin dırdırını çekemem.
  I can't bear him: Ona tahammül edemem.
  He bore all these toubles: Bütün bu sıkıntılara katlandı.
 12. Fiil değmek, değerinde olmak.
  It doesn't bear repeating: Tekrara değmez.
 13. Fiil taşımak, götürmek, hamil olmak.
  to bear gifts: hediye götürmek.
 14. Fiil (aklında/zihninde/kalbinde) beslemek/tutmak, gütmek.
  to bear love/affection: sevgi/muhabbet beslemek.

  to bear grudge/malice: kin gütmek.
  I bear hatred against no man: Hiç kimseye karşı kin beslemem.
  It was gradually borne in upon him that … : Yavaş yavaş şuna inandı ki …
 15. Fiil (söylenti/dedikodu vb.) yaymak, nakletmek.
 16. Fiil yapmak, etmek, ifa etmek, vermek.
  to bear witness: tanıklık yapmak.
  to bear testimony: tanık olarak ifade vermek.
 17. Fiil götürmek, yol göstermek, rehberlik yapmak.
  They bore him home: Onu evine götürdüler.
 18. Fiil taşımak, haiz olmak, içermek, ihtiva etmek, … olmak.
  The document bears your signature: Belge
  senin imzanı taşıyor /belgede senin imzan var.
  This letter bears no date or signature: Bu mektupta tarih ve imza yok.
  to bear a famous name: ünlü bir ad taşımak.
  X bears no relation with Y: X in Y ile bir ilgisi/bağıntısı yoktur.
 19. Fiil göstermek, izhar etmek.
  to bear resemblance: benzemek, benzerlik göstermek.
  Her face bore signs of tears.
 20. Fiil yüklenmek, üzerine almak, deruhde etmek.
  to bear responsibility. All the costs of the repairs will be borne by our company.
 21. Fiil (faiz vb.) getirmek.
  Money that bears low rate of interest: az faiz getiren para.
 22. Fiil malik/haiz olmak, (nitelik/özellik vb.) taşımak.
  to bear traces: izlerini taşımak.
  to bear
  a good character: iyi huylu olmak.
  The accident bears two explanations: Kaza iki türlü izah edilebilir.
 23. Fiil kullanmak, uygulamak, yürütmek.
  to bear authority: yetki kullanmak.
  to bear sway: hüküm yürütmek.
 24. Fiil (kuvvetini/etkisini) göstermek, (nüfuz vb.) kullanmak.
  The senator is bearing all his resources against
  the contoversial legislation.
 25. Fiil yönel(t)mek, (cihetine) dön(dür)mek, çevirmek, (belirli bir yönde) gitmek.
  to bear west: batıya
  yönelmek.
  Here we will bear to the left: Burada sola döneceğiz.
  The ship bore north: Gemi kuzeye yöneldi.
  Cross the field, bear right, and you'll soon reach the village.
 26. Fiil bulunmak, kâin olmak.
  The land bore due west of the ship: Kara, geminin batısında bulunuyordu.
 27. Fiil değmek, yakışık almak, uygun olmak.
  Such rude words won't bear repeating: O kaba sözleri tekrarlamak
  yakışık almaz.
  His arguments won't bear consideration: İtirazları gözönüne alınmaya değmez.
 28. Zooloji ayı
  (Ursidae).
  brown bear = Syrian bear: boz ayı, Suriye ayısı
  (Ursus arctos): Avrupa
  ve K. Asyada ormanlarda yaşar.
  black bear: kara ayı
  (Ursus americanus): Kanadada yaşar.
  grizzly bear: korkunç ayı
  (U. horribilis). K. Amerikada yaşar.
  polar bear: kutup ayısı
  (U. maritimus).
  Asiatic black bear: Tibet ayısı
  (U. thibetanus).
  sloth bear: dudaklı ayı
  (Melursus ursinus): Hindistanda yaşar.
 29. ayıya benzeyen herhangi bir hayvan.
 30. kaba/hoyrat/hantal /terbiyesiz/görgüsüz kimse, ayı.
  She's nice, but her husband is such a bear that nobody likes him.
 31. ticarette işlerin kesat gittiğine/gideceğine inanan kimse.
  bear market: düşük/durgun piyasa.
  to
  bear the market: fiyatları düşürmek.
 32. açıkçı: ileride daha ucuz fiyata alacağını umarak elindeki tahvil ve hisse senetlerini ucuza satan kimse. Tersi:
  bull.
 33. büyük kabiliyet/yetenek/ilgi gösteren kimse.
  a bear for physics.
 34. Astronomi
  Great bear: Büyük Ayı
  (Ursa Major);
  Little bear: Küçük Ayı
  (Ursa Minor) takımyıldızları.
dirseğine dayanmak Fiil
kendi kaderini çizmek Fiil
zor durumlarda saygınlığını yitirmemek Fiil
haline vakur bir şekilde katlanmak Fiil
bir şeye dikkat etmek Fiil
dişinısıkmak Fiil
kaldırmak Fiil
taşıma

great anteater ile ayni anlama gelir. büyük karınca yiyen
(Myrmecophaga jubata): Amerikanın
tropik bölgelerinde yaşayan, boyu 1.80 m, yüksekliği 60 cm olan, karınca ile beslenen hayvan.
İsim
aardvark İsim
kara ayı
(Ursus americanus): K. Amerikada yaşayan sık kahverengi tüylü ayı.
birşeyi kullanmak Fiil
boz ayı: Amerika siyah ayısının kahverengine yakın olanı. İsim
boz ayı
(Ursus arctos): Avrupa ve Asyada sık ormanlarda, inlerde yaşayan, arka ayakları üstünde
yürüyebilen, tırmanıcı ve yüzücü, esmer-kahverengi tüylü ayı.
İsim
bozayı: K. Amerikada yaşayan tür.
sahip olduğu menkul kıymetler ya da emtiayı satan broker
ileri bir tarihte daha ucuz bir fiyatla geri satın alma beklentisiyle
borsada
sözleşmelerine bağlı kalmak için yükselen bir piyasadan hisse senedi almasını lüzumlu kılmayacak miktarda
hisse senedi bulunduran spekülatör
korkunç ayı
(Ursus horribilis): KB Amerikada yaşayan iri, çok vahşi bir ayı. Tüyleri külrenginden
kahverengine kadar değişik renkte olur. Uzunluğu 2.5 m, omuz yüksekliği ≈ 1 m.
İsim
homurtu
bodur ayı
(Helarctos malayanus). Küçük, çarpık bacaklı, düzgün tüylü, meyve ve bal ile beslenen
bir tür ayı.
melayan bear, sun bear ile ayni anlama gelir.
İsim
tembel ayı. İsim
kinkajou İsim
kinkaju
(Potos flavus): Orta ve G. Amerika ormanlarında yaşayan yumuşak kahverengi/sarı tüylü,
uzun kuyruğu ile dallara tutunup tırmanan, iri gözlü, küçük-ayıya benzer etobur hayvan. Uzunluğu 35 cm, kuyruğu 48 cm.
İsim
Kodiak bear
Kodiak ayısı
(Ursus middendorffi): Alaska. KB Kanada ve Kodiak adasında yaşayan iri boz ayı. Uzunluğu
2.70 m., ağırlığı 680 kg.' a ulaşır.
Kadiak bear, Kodiak ile ayni anlama gelir.
İsim
kutup ayısı İsim, Zooloji
ilerde fiyatlar düşecek düşüncesiyle halen elinde bulundurmadığı
dudaklı ayı
(Melursus ursinus). Hindistanda yaşayan uzun ve kaba kıllı, dudaklarını öne doğru uzatabilen bir tür ayı.
tüylü oyuncak ayı.
oyuncak ayı İsim, Eğlence
borsada fiyatları indirmek Fiil
boz ayı, kutup ayısı İsim
tüylü tırtıl.
hisse senetleri fiyatlarının düşme beklentisine dayanan spekülasyon
bir yük taşımak Fiil
çocuk doğurmak Fiil
tarihini taşımak Fiil
iyi huylu olmak Fiil
acısını bağrına basmak Fiil
kayba uğramak Fiil
zarar etmek Fiil
zarara uğramak Fiil
bir isim taşımak Fiil
andırmak Fiil
riski üstlenmek Fiil
bir ünvan taşımak Fiil
ünvanı olmak Fiil
unvanı olmak Fiil
mevki işgal etmek Fiil
silah taşımak, askerlik yapmak.
bir şeye karşı silaha sarılmak Fiil
ayaklanmak Fiil
(a) alıp götürmek, taşımak, uzaklaştırmak.
She bore the child away. (b) kazanmak, elde etmek.

to bear away the prize: ödül kazanmak. (c)
den. yönelmek, dümen kırmak.
to bear away for a point.
zafer kazanmak Fiil
ödülü kazanmak Fiil
borsa simsarlarınca fiyatları düşürüp ileride düşük fiyatlardan geri almak amacıyla çok sayıda ufak kupürleri borsaya sürmesi
fiyat düşürme kampanyası İsim

panda ile ayni anlama gelir. panda
(Ailurus fulgens): Himalayalarda yaşayan kırmızımsı-kahverengi
tüylü, yüzü beyaz halkalı, ayıya benzer etçil hayvan.
bir brokerin halen sahip olmadığı hisseleri ya da emtiayı satması
sonra bunları daha ucuz bir fiyatla geri satın alarak kâr sağlaması durumu
borsada
mukayese edilebilmek, hemen hemen aynı değerde/ayarda olmak, boy ölçüşebilmek.
His novels bear comparison
with the most famous western writers.
(a) bastırmak, sıkıştırmak, ezmek, kırmak, yenmek, yenilgiye uğratmak.
Don't bear down so hard on
your pencil: Kalemini okadar fazla bastırma.
to bear down all resistance: bütün mukavemetleri kırmak.
His determined efforts at last bore down all opposition: Azimkâr gayretleri nihayet bütün muhalefeti yenilgiye uğrattı. (b) çabalamak, büyük gayret sarfetmek.
I bore down on my homework and got it done on time: Büyük gayret sarfederek ödevimi vaktinde yaptım. (c)
den. (hızla) yaklaşmak.
The ship was bearing down the channel at 12 knots. (d) (doğumda) ıkınmak.
The nurse will tell you when to bear down.
birinin üstüne gitmek Fiil
birinin üstüne yürümek Fiil
tanıklık etmek Fiil
yalancı tanıklık etmek Fiil
ürün vermek Fiil
meyve vermek Fiil
ayı bahçesi: eskiden köpekleri saldırmak için ayıların barındırıldığı yer. İsim
kargaşalık, curcuna, şamatalı/gürültülü yer/sahne. İsim
sıçan kuyruğu
(Yucca): zambakgillerden yaprakları çayıra benzer bir ot. İsim
camass İsim
yüksek referansları olmak Fiil
ayı kucaklaması: kuvvetli ve sıkıca kucaklama/sarılma.
güreşte hasmı önden iki kolla sıkıca sarıp arka üstü düşürmeye çalışma.
unutmamak Fiil
akılda tutmak Fiil
teftişe açık olmak Fiil
faiz getirmek Fiil
faiz getirmek Fiil
(eskiden) akıldâne: zengin veya soylu delikanlı ile seyahat eden özel öğretmen. İsim
sola dönmek Fiil
alçakgönüllü davranmak Fiil
fiyatların düşme eğilimi gösterdiği piyasa
fiyatların düşmekte olduğu piyasa
çok sayıda spekülatörün olduğu piyasa
mukayese kabul etmemek Fiil
geciktirilmeye gelmemek Fiil
ertelenememek Fiil
geciktirilmeye gelmemek Fiil
uzaklaş(tır)mak, ayrılmak.
to bear off from the land: karadan uzaklaşmak.
birşeyle bağlantılı olmak Fiil
birşeyi tüm gücüyle bastırmak Fiil
birşey üzerinde etkili olmak Fiil
birşeyle ilişkili olmak Fiil
fiyat düşürme spekülasyonu
desteklemek, doğrulamak, teyit etmek, haklı çıkarmak.
The facts bear me out: Olaylar beni haklı
çıkarıyor.
This bears out what I said: Bu, söylediklerimi doğruluyor.
bear up: sabır ve tahammül etmek, katlanmak, (cesaretle) göğüs germek, yılmamak, cesareti elden bırakmamak.
bear up against pain: ağrıya/acıya katlanmak.
bear up against/under the misfortune: felakete göğüs germek.
bear up! Cesaret!
iddiayı kanıtlamak Fiil
bir savı desteklemek Fiil
birşeyi haklı çıkarmak Fiil
fiyatların düştüğü an
spekülasyon amacıyla bir araya gelenler
(borsada) fiyatların düşmesi
ile mukayese kabul edebilecek durumda olmak Fiil
simsarlar tarafından fiyatları düşürmek için girişilen ve ileride oluşacak düşük fiyattan kolayca geri
alınabilecek şekilde ufak parçalar halinde bors
borsada bir hisse senedinin fiyatıyla oynamak girişimi ile fiyatların düşeceği kanısında olan kişilerin toplu hareketi
tanıklık etmek Fiil
bir şeyle ilişkisi olmak Fiil
sorumluluk taşımak Fiil
sağa dönmek Fiil
başarılı olmak Fiil
düşük fiyattan tahvil satışı
(Br) (borsa) fiyatlar düşerken satma
(Br) düşük fiyattan tahvil satışı
düşük fiyattan tahvil satan
(Br) düşük fiyattan tahvil satan
menkul kıymetler fiyatlarının düşmeye başlaması
borsada
birine eşlik etmek Fiil
birine refakat etmek Fiil
bir şeye kolay katlanmak Fiil
borsada bir emtia veya menkul kıymet fiyatının düşmesinden yararlanma stratejisi
satıcıların söz verdikleri tarihte ve üzerinde anlaşmaya varılan fiyattan hisse senetlerini teslim etmeleri
için yaptıkları hareket
belirli bir hisse senedi alıcılarının
fiyatların düşeceği beklentisiyle ileri tarihli anlaşma yapmış olanların
fiyatların yükselmesi durumuyla karşılaşmaları İsim
borsada
tanıklık etmek Fiil
masrafları üstlenmek Fiil
masrafları yüklenmek Fiil
sorumluluğu üstlenmek Fiil
sorumluluğu üstüne almak Fiil
fiyatları düşürerek hisse senetleri spekülasyonu yapmak Fiil
denize açılmak Fiil
borsada spekülatörlerin yaptığı satış işlemi
(Br) borsa spekülatörlerinin satış muamelesi (ileride fiyatın düşeceği umuduyla belli bir fiyat üzerinden
gelecekteki piyasalarda tahvil satması
cesaret sergilemek Fiil
kararlı şekilde davranmak Fiil
ayakta durmak Fiil
kararlılık sergilemek Fiil
sabretmek, sabırlı olmak, sabırla karşılamak/tahammül etmek, mazur görmek.
You must bear with his
bad temper, he has recently been ill: Huysuzluğunu mazur görmelisin, hastalıktan yeni iyileşti.
birine tahammül etmek Fiil
dayanmak Fiil
biri birşey yaparken beklemek Fiil
birini beklemek Fiil
birşeyi yapmayı sürdürmek Fiil
birşeye dayanmak Fiil
birşeye karşı sabırlı olmak Fiil
birşeyi sürdürmek Fiil
(gemi) karaya doğru gitmek Fiil
tanıklık etmek Fiil
şahadette bulunmak Fiil
tanıklık etmek Fiil
kendini göstermek Fiil
tavır sergilemek Fiil
duruş sergilemek Fiil
tutum sergilemek Fiil
durmak Fiil
tavır takınmak Fiil
hellebore İsim