either … or

  1. ya … ya ….
    Either this or that: Ya bu, ya o.
ya … ya da ….
You must either change your policiy or resign: Ya politikanı değiştir, ya da istifa
et.
either come or write: Ya gel ya da mektup yaz.