elektrik kesintisi

  1. Noun blackout
  2. Noun outage
  3. Noun power outage
  4. Noun power cut
  5. Noun power failure
planned outage, planned power outage Noun, Energy-Resources
unplanned outage, unplanned power outage Noun, Energy-Resources