euro bölgesi

  1. Noun, European Union eurozone
Euro Area Consumer Price Index Noun, Economics