hold an inquiry

  1. Verb soruşturma açmak
  2. Verb tahkikat yapmak
soruşturma/tahkikat yapmak.
kapalı oturum halinde soruşturma yapmak Verb
resmi tahkikat açmak Verb