increase

  1. büyü(t)mek, çoğal(t)mak, art(ır)mak, geliş(tir)mek, yüksel(t)mek, ziyadeleş(tir)mek.
    The population
    of Turkey has increased by 6 million in last five years. He increased his efforts. To increase in volume/in weight. To increase someone's salary. To increase the speed. He increased his speed to 120 km/h.
  2. artma, artış, çoğalma, fazlalaşma, büyüme, gelişme, yükselme, yükseliş.
maaş zammı almak için işverene yaklaşmak Verb
masraflarını yükseltmek Verb
likiditesini artırmak Verb
bilgisini artırmak Verb
kârını artırmak Verb
kârıni artırmak Verb
harcamalarını artırmak Verb
harcamalarını artırmak Verb
faiz arttırmak Verb, Economics
faiz yükseltmek Verb, Economics
% 27 artış
büyük artış
aktiflerin artışı
otomatik ücret artışı
otomatik maaş artışı
sermaye artışı
sermaye artırımı Noun, Accounting
sermaye tezyidi Noun, Law
sermaye arttırımı
tezyid-i sermaye Noun, Law
maliyet artışı
hayat pahalılığı
fiyat yükselişini frenlemek Verb
konjonktürel fiyat artışı
kâr payı artışı
kazancın artması
muafiyet artışı
(US) vergiden muaf olan meblağın yükseltilmesi
ihracat artışı
harçların yükselmesi
sabit yüzde değer artışı
götürü artış
navlun ücreti zammı
sosyal yardımlar zammı
yan gelir artışı
genel artış
(yük tarifesi) genel fiyat artışı
gizli fiyat artışı
bir ürün ya da hizmetin kalitesini ya da miktarını düşürmek yoluyla gerçek değerinin azaltılması
kalite düşürerek gizli fiyat artırma
ümitle beklenen artış
aşamalar ya da adımlarla meydana gelen
ya da birbirini izleyen bir birim artış
faizin yükselmesi
geçici ücret artışı
stok artması
(US) liyakat zammı
(US) liyakata dayanan maaş zammı
milli hâsıla artışı
milli hasıla artışı
nüfus artışı
net artış
yükselmekte
artmakta
toplam artış
maaş zammı
maaş artışı
emekli aylığı zammı
artış yüzdesi Noun
benzin vergisi zammı
4000 sterlin daha artış
fiyat artışını denetlemek Verb
nüfus artışı
PTT ücretlerinde artış
posta ücretlerinde artış
prim artışı
fiyat artışı
üretim artışı
üretim artışı
terfi sonucu maaş artışı
oranlı artış
nispi artış
kotaların artırılması
kotanın artırılması
artış oranı Noun, Mathematics
kira artırma
bakım masrafları için kira artırımı
gelir artışı
vergi geliri artışı
maaş artışı
satış artışı
mevsime bağlı artış
hafif artış
muntazam artış
gümrük vergisi artışı
vergi artışı
trafik artışı
konjonktürün yükselmesi
cironun artması
işsizlik artışı
(Br) KDV artışı
değer artışı
(Br) KDV artışı
savaş zammı
iblağ etmek Verb
krediyi artırmak Verb
bir krediyi artırmak Verb
birşey oranında artış sergilemek Verb
birşey oranında artmak Verb
birşey oranında artış göstermek Verb
tüketimi artırmak Verb
ihracatı artırmak Verb
randımanı artırmak Verb
ihracatı artırmak Verb
ihracatı artırmak Verb
artış tahmini
ithalatı artırmak Verb
(gelir vergisi) muafiyet indirim payının yükselmesi
sermaye yatırımlarında artış
harçların yükselmesi
tüketim artışı
işlenen suçlarda artış
verim artışı
öz varlık artışı
fiyat yükselmek Verb
bitmiş ürünlerde artış
sabit varlıklarda artış
artış tahmini
navlun ücretlerinde artış
önemli hale gelmek Verb
önem kazanmak Verb
önemi artmak Verb
(uçak) iniş ücretinde artış
nakit artışı
sayıca artmak Verb
petrol fiyatlarında artış
verim artışı
nüfus artışı
iktidarın gücünün artması
fiyat yükseltmek Verb
kâr artışı
satın alma gücünde artış
rütbe yükselişi
tarifenin yükselmesi
gerçek gelirde yükseliş
kazançta artış
satışlarda artış
tasarruflarda artış
sevkiyatlarda artış
risk artışı
ticaretin gelişmesi
ciro artışı
işsizlikte artış
değer artışı
değer kazanmak Verb
çeşitlendirmek Verb
maaş zammı
ücretlerde artış
ağırlığın artışı
likiditeyi artırmak Verb
sermaye artımı
sermaye artırımı Noun, Accounting
(US) bir sermaye şirketinin hisselerinin artması
kredi artışı
(tedavüldeki) paranın çoğalması
mevduat artışı
gümrük vergisinde artış
ihracat artışı
kira artışı
maaş artışı
tasarruflarda artış
hisse senetleri fiyatlarında artış
tezyiti bedel
kâğıt para tedavülünü artırmak Verb
kâğıt para sürümünü artırmak Verb
kağıt para tedavülünü artırmak Verb
maaşı artırmak Verb
üretimi artırmak Verb
verimi artırmak Verb
maaşı artırmak Verb
bir maaşı artırmak Verb
satışları artırmak Verb
hızını artırmak Verb
sürati artırmak Verb
hız vermek Verb
vergiyi artırmak Verb
vergileri yükseltmek Verb
harcamaları artırmak Verb
sıklaştırmak Verb
şiddetlendirmek Verb
sıklaştırmak Verb
fiyatı artırmak Verb
tarifeyi yükseltmek Verb
haftalık maaş tutarını artırmak Verb
ücretlere zam yapmak Verb
ücretleri artırmak Verb
maliyet artıran faktör
yatay maaş artığı
verginin doğrusal artırılması
fiyatların genel artışı
maaş zammı usulü
değerin yüzde olarak artışı
fiyat artışı
fiyat yükselme hızı
...'lık artış kaydetmek Verb
değer artış fonu