let us suppose (that

  1. faraza
farz edelim ki Noun